Исторически речник
въꙁбѣсьнѣт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въꙁбѣсьнѣтвъꙁбѣсьнѣѭ, въꙁбѣсьнѣѫ, въꙁбѣсьнѣѧ, въꙁбѣсьнѣювъꙁбѣсьнѣш, въꙁбѣсьнѣешвъꙁбѣсьнѣтъ, въꙁбѣсьнѣетъ, въꙁбѣсьнѣть, въꙁбѣсьнѣеть, въꙁбѣсьнѣт, въꙁбѣсьнѣетвъꙁбѣсьнѣмъ, въꙁбѣсьнѣемъ, въꙁбѣсьнѣмь, въꙁбѣсьнѣемь, въꙁбѣсьнѣм, въꙁбѣсьнѣем, въꙁбѣсьнѣмо, въꙁбѣсьнѣемовъꙁбѣсьнѣте, въꙁбѣсьнѣете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въꙁбѣсьнѣѭтъ, въꙁбѣсьнѣѫтъ, въꙁбѣсьнѣѧтъ, въꙁбѣсьнѣютъ, въꙁбѣсьнѣѭть, въꙁбѣсьнѣѫть, въꙁбѣсьнѣѧть, въꙁбѣсьнѣють, въꙁбѣсьнѣѭт, въꙁбѣсьнѣѫт, въꙁбѣсьнѣѧт, въꙁбѣсьнѣютвъꙁбѣсьнѣвѣ, въꙁбѣсьнѣевѣвъꙁбѣсьнѣта, въꙁбѣсьнѣетавъꙁбѣсьнѣте, въꙁбѣсьнѣетевъꙁбѣсьнѣвъꙁбѣсьнѣ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въꙁбѣсьнѣмъ, въꙁбѣсьнѣмь, въꙁбѣсьнѣмвъꙁбѣсьнѣтевъꙁбѣсьнѣвѣвъꙁбѣсьнѣтавъꙁбѣсьнѣхъ, въꙁбѣсьнѣхь, въꙁбѣсьнѣхвъꙁбѣсьнѣ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въꙁбѣсьнѣвъꙁбѣсьнѣхомъ, въꙁбѣсьнѣхомь, въꙁбѣсьнѣхом, въꙁбѣсьнѣхмꙑвъꙁбѣсьнѣстевъꙁбѣсьнѣшѧ, въꙁбѣсьнѣшѫ, въꙁбѣсьнѣша, въꙁбѣсьнѣше, въꙁбѣсьнѣхѫвъꙁбѣсьнѣховѣвъꙁбѣсьнѣста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въꙁбѣсьнѣстевъꙁбѣсьнѣахъ, въꙁбѣсьнѣхъ, въꙁбѣсьнѣахь, въꙁбѣсьнѣхь, въꙁбѣсьнѣах, въꙁбѣсьнѣхвъꙁбѣсьнѣаше, въꙁбѣсьнѣшевъꙁбѣсьнѣаше, въꙁбѣсьнѣшевъꙁбѣсьнѣахомъ, въꙁбѣсьнѣхомъ, въꙁбѣсьнѣахомь, въꙁбѣсьнѣхомь, въꙁбѣсьнѣахом, въꙁбѣсьнѣхомвъꙁбѣсьнѣашете, въꙁбѣсьнѣшете, въꙁбѣсьнѣасте, въꙁбѣсьнѣсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
въꙁбѣсьнѣахѫ, въꙁбѣсьнѣхѫ, въꙁбѣсьнѣахѹ, въꙁбѣсьнѣхѹвъꙁбѣсьнѣаховѣ, въꙁбѣсьнѣховѣвъꙁбѣсьнѣашета, въꙁбѣсьнѣшета, въꙁбѣсьнѣаста, въꙁбѣсьнѣставъꙁбѣсьнѣашете, въꙁбѣсьнѣшете, въꙁбѣсьнѣасте, въꙁбѣсьнѣсте
въꙁбѣсьнѣт -въꙁбѣсьнѣѭ -въꙁбѣсьнѣш св мин деят същ въꙁбѣсьнѣвъше м мн οἱ μεμην´οτες Обезумелите, разбеснелите се то како тꙑ ловѣкъ сꙑ самъ сꙙ творш богъ. нъ то протвѫ томѹ трьпѣлвꙑ. тъштвꙑ на млость. а поꙁдьнъ на гнѣвъ. тръптъ вьꙁбѣсьнѣвъшмъ. цѣлтъ отъвѣтомъ обꙙштрен С 330.28—29 Изч С вьꙁбѣсьнѣт Нвб възбеснявам, възбеснея остар ЕтМл МлБТР