Исторически речник
въꙁбьрат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въꙁбьратвъꙁберѫ, въꙁберѹвъꙁберешвъꙁберетъ, въꙁбереть, въꙁберетвъꙁберемъ, въꙁберемь, въꙁберем, въꙁберемовъꙁберете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въꙁберѫтъ, въꙁберѹтъ, въꙁберѫть, въꙁберѹть, въꙁберѫт, въꙁберѹтвъꙁберевѣвъꙁберетавъꙁберетевъꙁбервъꙁбер
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въꙁберѣмъ, въꙁберѣмь, въꙁберѣмвъꙁберѣтевъꙁберѣвѣвъꙁберѣтавъꙁбьрахъ, въꙁбърахъ, въꙁбрахъ, въꙁбьрахь, въꙁбърахь, въꙁбрахь, въꙁбьрах, въꙁбърах, въꙁбрахвъꙁбьра, въꙁбъра, въꙁбра
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въꙁбьра, въꙁбъра, въꙁбравъꙁбьрахомъ, въꙁбърахомъ, въꙁбрахомъ, въꙁбьрахомь, въꙁбърахомь, въꙁбрахомь, въꙁбьрахом, въꙁбърахом, въꙁбрахом, въꙁбьрахмꙑ, въꙁбърахмꙑ, въꙁбрахмꙑвъꙁбьрасте, въꙁбърасте, въꙁбрастевъꙁбьрашѧ, въꙁбърашѧ, въꙁбрашѧ, въꙁбьрашѫ, въꙁбърашѫ, въꙁбрашѫ, въꙁбьраша, въꙁбъраша, въꙁбраша, въꙁбьраше, въꙁбъраше, въꙁбраше, въꙁбьрахѫ, въꙁбърахѫ, въꙁбрахѫвъꙁбьраховѣ, въꙁбъраховѣ, въꙁбраховѣвъꙁбьраста, въꙁбъраста, въꙁбраста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въꙁбьрасте, въꙁбърасте, въꙁбрастевъꙁбрахъ, въꙁбрахь, въꙁбрахвъꙁбрашевъꙁбрашевъꙁбрахомъ, въꙁбрахомь, въꙁбрахомвъꙁбрашете, въꙁбрасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
въꙁбрахѫ, въꙁбрахѹвъꙁбраховѣвъꙁбрашета, въꙁбраставъꙁбрашете, въꙁбрасте
въꙁбьрат -въꙁберѫ -въꙁбереш св Събера, оплевя пршедъше же рабі гдна рѣшѧ емѹ г. не доброе л сѣмѧ сѣалъ есі на селѣ своемъ.  отъ кѫдѹ ѹбо матъ плѣвелꙑ ... хоштеші лі. да шедъше въꙁберемъ ѩ А Мт 13.28 Изч А Гр συλλέγω Нвб възбера [се] остар ОА ДА