Исторически речник
въꙁбънѫт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въꙁбънѫтвъꙁбънѫ, въꙁбънѹвъꙁбънешвъꙁбънетъ, въꙁбънетвъꙁбънемъ, въꙁбънемь, въꙁбънемвъꙁбънете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въꙁбънѫтъ, въꙁбънѹтъ, въꙁбънѫть, въꙁбънѹть, въꙁбънѫт, въꙁбънѹтвъꙁбъневѣвъꙁбънетавъꙁбънетевъꙁбънвъꙁбън
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въꙁбънѣмъ, въꙁбънѣмь, въꙁбънѣмвъꙁбънѣтевъꙁбънѣвѣвъꙁбънѣтавъꙁбънѫхъ, въꙁбънѹхъ, въꙁбънѫхь, въꙁбънѹхь, въꙁбънѫх, въꙁбънѹхвъꙁбънѫ, въꙁбънѹ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въꙁбънѫ, въꙁбънѹвъꙁбънѫхомъ, въꙁбънѹхомъ, въꙁбънѫхомь, въꙁбънѹхомь, въꙁбънѫхом, въꙁбънѹхом, въꙁбънѫхмꙑвъꙁбънѫсте, въꙁбънѹстевъꙁбънѫшѧ, въꙁбънѹшѧ, въꙁбънѫшѫ, въꙁбънѫша, въꙁбънѹша, въꙁбънѫше, въꙁбънѹше, въꙁбънѫхѫвъꙁбънѫховѣ, въꙁбънѹховѣвъꙁбънѫста, въꙁбънѹста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въꙁбънѫсте, въꙁбънѹсте*въꙁбънѣахъ*въꙁбънѣаше*въꙁбънѣаше*въꙁбънѣахомъ*въꙁбънѣашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*въꙁбънѣахѫ*въꙁбънѣаховѣ*въꙁбънѣашета*въꙁбънѣашете
въꙁбънѫт -въꙁбънѫ -въꙁбънеш св Събудя се, пробудя се, разбудя се  тѣмъ мъ вь сьнѣ глаголаномъ. въꙁꙿбънѫста  съповѣдаста дрѹгъ дрѹгѹ сьна того вдѣн С 536.15—16 Изч С Нвб Срв възбуня остар ВА ЕтБАН БТР РБЕ