Исторически речник
въꙁбранꙗт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въꙁбранꙗтвъꙁбранꙗѭ, въꙁбранѣѭ, въꙁбранꙗѫ, въꙁбранѣѫ, въꙁбранꙗѧ, въꙁбранѣѧ, въꙁбранꙗю, въꙁбранѣю, въꙁбранѧю, въꙁбранаѫ, въꙁбранаѧвъꙁбранꙗш, въꙁбранꙗеш, въꙁбранѣш, въꙁбранѣеш, въꙁбранѣаш, въꙁбранѧеш, въꙁбранаешвъꙁбранꙗтъ, въꙁбранꙗетъ, въꙁбранѣтъ, въꙁбранѣетъ, въꙁбранѣатъ, въꙁбранꙗть, въꙁбранꙗеть, въꙁбранѣть, въꙁбранѣеть, въꙁбранѣать, въꙁбранꙗт, въꙁбранꙗет, въꙁбранѣт, въꙁбранѣет, въꙁбранѣат, въꙁбранѧетъ, въꙁбранѧеть, въꙁбранѧет, въꙁбранаетъ, въꙁбранаеть, въꙁбранаетвъꙁбранꙗмъ, въꙁбранꙗемъ, въꙁбранѣмъ, въꙁбранѣемъ, въꙁбранѣамъ, въꙁбранꙗмь, въꙁбранꙗемь, въꙁбранѣмь, въꙁбранѣемь, въꙁбранѣамь, въꙁбранꙗм, въꙁбранꙗем, въꙁбранѣм, въꙁбранѣем, въꙁбранѣам, въꙁбранꙗмо, въꙁбранꙗемо, въꙁбранѣмо, въꙁбранѣемо, въꙁбранѣамо, въꙁбранѧемъ, въꙁбранѧемь, въꙁбранѧем, въꙁбранаемъ, въꙁбранаемь, въꙁбранаем, въꙁбранаемовъꙁбранꙗте, въꙁбранꙗете, въꙁбранѣте, въꙁбранѣете, въꙁбранѣате, въꙁбранѧете, въꙁбранаете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въꙁбранꙗѭтъ, въꙁбранѣѭтъ, въꙁбранѣѫтъ, въꙁбранꙗѫтъ, въꙁбранѣѧтъ, въꙁбранꙗѧтъ, въꙁбранѣютъ, въꙁбранꙗютъ, въꙁбранꙗѭть, въꙁбранѣѭть, въꙁбранѣѫть, въꙁбранꙗѫть, въꙁбранѣѧть, въꙁбранꙗѧть, въꙁбранѣють, въꙁбранꙗють, въꙁбранꙗѭт, въꙁбранѣѭт, въꙁбранѣѫт, въꙁбранꙗѫт, въꙁбранѣѧт, въꙁбранꙗѧт, въꙁбранѣют, въꙁбранꙗют, въꙁбранѧютъ, въꙁбранѧють, въꙁбранѧют, въꙁбранаѫтъ, въꙁбранаѧтъ, въꙁбранаѫть, въꙁбранаѧть, въꙁбранаѫт, въꙁбранаѧтвъꙁбранꙗвѣ, въꙁбранꙗевѣ, въꙁбранѣвѣ, въꙁбранѣевѣ, въꙁбранѣавѣ, въꙁбранѧевѣвъꙁбранꙗта, въꙁбранꙗета, въꙁбранѣта, въꙁбранѣета, въꙁбранѣата, въꙁбранѧетавъꙁбранꙗте, въꙁбранꙗете, въꙁбранѣте, въꙁбранѣете, въꙁбранѣате, въꙁбранѧетевъꙁбранꙗ, въꙁбранѣ, въꙁбранѧ, въꙁбранавъꙁбранꙗ, въꙁбранѣ, въꙁбранѧ, въꙁбрана
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въꙁбранꙗмъ, въꙁбранѣмъ, въꙁбранꙗмь, въꙁбранѣмь, въꙁбранꙗм, въꙁбранѣм, въꙁбранѧмъ, въꙁбранѧмь, въꙁбранѧм, въꙁбранамъ, въꙁбранамь, въꙁбранамвъꙁбранꙗте, въꙁбранѣте, въꙁбранѧте, въꙁбранатевъꙁбранꙗвѣ, въꙁбранѣвѣ, въꙁбранѧвѣ, въꙁбранавѣвъꙁбранꙗта, въꙁбранѣта, въꙁбранѧта, въꙁбранатавъꙁбранꙗхъ, въꙁбранѣхъ, въꙁбранꙗхь, въꙁбранѣхь, въꙁбранꙗх, въꙁбранѣх, въꙁбранѧхъ, въꙁбранѧхь, въꙁбранѧх, въꙁбранахъ, въꙁбранахь, въꙁбранахвъꙁбранꙗ, въꙁбранѣ, въꙁбранѧ, въꙁбрана
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въꙁбранꙗ, въꙁбранѣ, въꙁбранѧ, въꙁбранавъꙁбранꙗхомъ, въꙁбранѣхомъ, въꙁбранꙗхомь, въꙁбранѣхомь, въꙁбранꙗхом, въꙁбранѣхом, въꙁбранꙗхмꙑ, въꙁбранѣхмꙑ, въꙁбранѧхомъ, въꙁбранѧхомь, въꙁбранѧхом, въꙁбранахомъ, въꙁбранахомь, въꙁбранахом, въꙁбранахмꙑвъꙁбранꙗсте, въꙁбранѣсте, въꙁбранѧсте, въꙁбранастевъꙁбранꙗшѧ, въꙁбранашѧ, въꙁбранѣшѧ, въꙁбранꙗшѫ, въꙁбранашѫ, въꙁбранѣшѫ, въꙁбранꙗша, въꙁбранѣша, въꙁбранꙗше, въꙁбранаше, въꙁбранѣше, въꙁбранꙗхѫ, въꙁбранѣхѫ, въꙁбранахѫ, въꙁбранѧшавъꙁбранꙗховѣ, въꙁбранѣховѣ, въꙁбранѧховѣ, въꙁбранаховѣвъꙁбранꙗста, въꙁбранѣста, въꙁбранѧста, въꙁбранаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въꙁбранꙗсте, въꙁбранѣсте, въꙁбранѧсте, въꙁбранастевъꙁбранꙗахъ, въꙁбранꙗхъ, въꙁбранꙗах, въꙁбранаахъ, въꙁбранахъ, въꙁбранаахь, въꙁбранахь, въꙁбранꙗхь, въꙁбранꙗх, въꙁбранаах, въꙁбранѧхъ, въꙁбранѧхь, въꙁбранѧхвъꙁбранꙗаше, въꙁбранꙗше, въꙁбранааше, въꙁбранаше, въꙁбранѧшевъꙁбранꙗаше, въꙁбранꙗше, въꙁбранааше, въꙁбранаше, въꙁбранѧшевъꙁбранꙗахомъ, въꙁбранꙗхомъ, въꙁбранаахомъ, въꙁбранахомъ, въꙁбранꙗахомь, въꙁбранꙗхомь, въꙁбранаахомь, въꙁбранахомь, въꙁбранꙗахом, въꙁбранꙗхом, въꙁбранаахом, въꙁбранахом, въꙁбранѧхомъ, въꙁбранѧхомь, въꙁбранѧхомвъꙁбранꙗашете, въꙁбранꙗшете, въꙁбранꙗасте, въꙁбранꙗсте, въꙁбранаашете, въꙁбранашете, въꙁбранаасте, въꙁбранасте, въꙁбранѧшете, въꙁбранѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
въꙁбранꙗахѫ, въꙁбранꙗхѫ, въꙁбранꙗахѹ, въꙁбранꙗхѹ, въꙁбранаахѫ, въꙁбранахѫ, въꙁбранаахѹ, въꙁбранахѹ, въꙁбранѧхѹвъꙁбранꙗаховѣ, въꙁбранꙗховѣ, въꙁбранааховѣ, въꙁбранаховѣ, въꙁбранѧховѣвъꙁбранꙗашета, въꙁбранꙗшета, въꙁбранꙗаста, въꙁбранꙗста, въꙁбранѧшета, въꙁбранѧста, въꙁбранаашета, въꙁбранашета, въꙁбранааста, въꙁбранаставъꙁбранꙗашете, въꙁбранꙗшете, въꙁбранꙗасте, въꙁбранꙗсте, въꙁбранѧшете, въꙁбранѧсте, въꙁбранаашете, въꙁбранашете, въꙁбранаасте, въꙁбранасте
въꙁбранꙗт -въꙁбранꙗѭ -въꙁбранꙗш несв 1. Забранявам, запретявам някому нещо наѧсѧ же на нь вадт глѭште. сего обрѣтомъ. раꙁвраштаѭшта ѩꙁꙑкъ нашъ. ꙇ въꙁбранѣѭшта даѣт кесаров дань М Лк 23.2 З въꙁбранѣетъ т вꙿсѣхъ пѫте. ꙇ вꙿсѣхъ стеꙁь въходънꙑхъ. ꙇ ꙁатварѣѭтъ т сѧ вꙿсѧ двьр въходънꙑѩ СЕ 46а 11 2. Преча, създавам препятствия ѣкоже і тꙑ отъ ꙇюдѣꙇ ѹбівъшіхъ ꙇ гѣ ꙇса ꙇ своѩ пророкꙑ. ꙇ насъ іꙁгънавъшіхъ. въꙁбранѣѭштіхъ рее ѩꙁꙑкомъ глат да съпасѫтъ сѧ вꙑсплъніт ꙇмъ грѣхꙑ К 3b 23 ꙇ слъньце стꙑдѣаше сѧ. покланѣнье пріемлѧ. въꙁбранѣт сѧ покланѣѭштмъ сѧ не въ(.)може К 10а 19 Възпирам, не позволявам някому да направи нещо. тогда прде с отъ галлеѩ на ꙇорꙿданъ. къ ꙇоанѹ крьстт сѧ отъ н҄его. ꙇоанъ же въꙁбран҄ѣше емѹ глѧ. аꙁъ трѣбѹѭ отъ тебе крьстт сѧ. а тꙑ л къ мнѣ грѧдеш З Мт 3.14 А СК мꙙтежѹ же бꙑвъшѹ вь н҄хъ. ов ѹстрьмшꙙ сꙙ ѹбт ї. ов же ставьꙗхѫ ѧ въꙁбранꙗѭште мъ С 30.4 дрѹгꙑѧ же прѣт хотꙙштꙙ въꙁбранꙗахѫ мъ. ꙗкоже не прѣходт моста С 53.7 3. Отблъсквам, отбивам [нападение, нашествие и под.] с сѫтъ обьмъш нашѫ странѫ. ꙗкоже се сꙑнове ꙙст. въꙁбран҄ѣѭште нашествꙗ ратънꙑхъ. не въ дꙿномъ мѣстѣ сꙙ ꙁатворьше. нъ въ многа мѣста сѫште С 94.21—22 М З А СК СЕ К С Гр κωλύω διακωλύω ἀσφάλειαν παρέχομαι Нвб възбранявам остар ВА НГер ЕтМл ЕтБАН БТР РБЕ възбраням НГер ЕтМл БТР РБЕ