Исторически речник
въꙁбт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въꙁбтвъꙁбѭ, въꙁбьѭ, въꙁбѫ, въꙁбьѫ, въꙁбѧ, въꙁбьѧ, въꙁбю, въꙁбьювъꙁбш, въꙁбьш, въꙁбешвъꙁбтъ, въꙁбьтъ, въꙁбетъ, въꙁбть, въꙁбьть, въꙁбеть, въꙁбт, въꙁбьт, въꙁбетвъꙁбмъ, въꙁбьмъ, въꙁбемъ, въꙁбм, въꙁбьмь, въꙁбемь, въꙁбьм, въꙁбем, въꙁбмо, въꙁбьмо, въꙁбемовъꙁбте, въꙁбьте, въꙁбете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въꙁбѭтъ, въꙁбьѭтъ, въꙁбѫтъ, въꙁбьѫтъ, въꙁбѧтъ, въꙁбьѧтъ, въꙁбютъ, въꙁбьютъ, въꙁбѭть, въꙁбьѭть, въꙁбѫть, въꙁбьѫть, въꙁбѧть, въꙁбьѧть, въꙁбють, въꙁбьють, въꙁбѭт, въꙁбьѭт, въꙁбѫт, въꙁбьѫт, въꙁбѧт, въꙁбьѧт, въꙁбют, въꙁбьютвъꙁбвѣ, въꙁбьвѣ, въꙁбевѣвъꙁбта, въꙁбьта, въꙁбетавъꙁбте, въꙁбьте, въꙁбетевъꙁб, въꙁбвъꙁб, въꙁб
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въꙁбмъ, въꙁбмъ, въꙁбꙗмъ, въꙁбѣмъ, въꙁбамъ, въꙁбмь, въꙁбмь, въꙁбꙗмь, въꙁбѣмь, въꙁбм, въꙁбм, въꙁбꙗм, въꙁбѣмвъꙁбте, въꙁбꙗте, въꙁбѣте, въꙁбатевъꙁбвѣвъꙁбтавъꙁбхъ, въꙁбхь, въꙁбхвъꙁб
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въꙁбвъꙁбхомъ, въꙁбхомь, въꙁбхом, въꙁбхмꙑвъꙁбстевъꙁбшѧ, въꙁбшѫ, въꙁбша, въꙁбше, въꙁбхѫвъꙁбховѣвъꙁбста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въꙁбстевъꙁбꙗахъ, въꙁбаахъ, въꙁбьꙗахъ, въꙁбꙗхъ, въꙁбахъ, въꙁбьꙗхъ, въꙁбꙗахь, въꙁбаахь, въꙁбьꙗахь, въꙁбꙗхь, въꙁбахь, въꙁбьꙗхь, въꙁбꙗах, въꙁбаах, въꙁбьꙗах, въꙁбꙗх, въꙁбах, въꙁбьꙗх, въꙁбьѧхъ, въꙁбьѧхь, въꙁбьѧхвъꙁбꙗаше, въꙁбьꙗаше, въꙁбꙗше, въꙁбьꙗше, въꙁбьѧше, въꙁбааше, въꙁбашевъꙁбꙗаше, въꙁбьꙗаше, въꙁбꙗше, въꙁбьꙗше, въꙁбьѧше, въꙁбааше, въꙁбашевъꙁбꙗахомъ, въꙁбьꙗахомъ, въꙁбꙗхомъ, въꙁбьꙗхомъ, въꙁбꙗахомь, въꙁбьꙗахомь, въꙁбꙗхомь, въꙁбьꙗхомь, въꙁбꙗахом, въꙁбьꙗахом, въꙁбꙗхом, въꙁбьꙗхом, въꙁбьѧхомъ, въꙁбьѧхомь, въꙁбьѧхом, въꙁбаахомъ, въꙁбахомъ, въꙁбаахомь, въꙁбахомь, въꙁбаахом, въꙁбахомвъꙁбꙗашете, въꙁбьꙗашете, въꙁбꙗшете, въꙁбьꙗшете, въꙁбꙗасте, въꙁбьꙗасте, въꙁбꙗсте, въꙁбьꙗсте, въꙁбьѧшете, въꙁбьѧсте, въꙁбаашете, въꙁбашете, въꙁбаасте, въꙁбасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
въꙁбꙗахѫ, въꙁбьꙗахѫ, въꙁбꙗхѫ, въꙁбьꙗхѫ, въꙁбꙗахѹ, въꙁбьꙗахѹ, въꙁбꙗхѹ, въꙁбьꙗхѹ, въꙁбьѧхѹ, въꙁбьѧхѫ, въꙁбаахѫ, въꙁбахѫ, въꙁбаахѹ, въꙁбахѹвъꙁбꙗаховѣ, въꙁбьꙗаховѣ, въꙁбꙗховѣ, въꙁбьꙗховѣ, въꙁбьѧховѣ, въꙁбааховѣ, въꙁбаховѣвъꙁбꙗашета, въꙁбьꙗашета, въꙁбꙗшета, въꙁбьꙗшета, въꙁбꙗаста, въꙁбьꙗаста, въꙁбꙗста, въꙁбьꙗста, въꙁбьѧшета, въꙁбьѧста, въꙁбаашета, въꙁбашета, въꙁбааста, въꙁбаставъꙁбꙗашете, въꙁбьꙗашете, въꙁбꙗшете, въꙁбьꙗшете, въꙁбꙗасте, въꙁбьꙗасте, въꙁбꙗсте, въꙁбьꙗсте, въꙁбьѧшете, въꙁбьѧсте, въꙁбаашете, въꙁбашете, въꙁбаасте, въꙁбасте
въꙁбт -въꙁбѭ -въꙁбш св въꙁбт прьс τύπτω τὸ στῆϑος Започна да се удрям, заудрям се в гърдите в знак на страх, скръб егоже вдѣвъ адамъ съꙁъданꙑ прѣжде.  ѹжасомъ вьꙁбвь прьс. вьꙁп къ вьсѣмъ. сьпꙙштмъ отъ вѣка.  рее господь мо сь всѣм С 468.14—15 Изч С вьꙁбт Нвб Срв бия