Исторически речник
въꙁалкат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въꙁалкатвъꙁалѫ, въꙁалѧ, въꙁалѹвъꙁалешвъꙁалетъ, въꙁалеть, въꙁалетвъꙁалемъ, въꙁалемь, въꙁалем, въꙁалемовъꙁалете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въꙁалѫтъ, въꙁалѹтъ, въꙁалѫть, въꙁалѹть, въꙁалѫт, въꙁалѹтвъꙁалевѣвъꙁалетавъꙁалетевъꙁалвъꙁал
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въꙁалмъ, въꙁалѣмъ, въꙁаламъ, въꙁалмь, въꙁалѣмь, въꙁаламь, въꙁалм, въꙁалѣм, въꙁаламвъꙁалте, въꙁалѣте, въꙁалатевъꙁалвѣ, въꙁалѣвѣ, въꙁалавѣвъꙁалта, въꙁалѣта, въꙁалатавъꙁалкахъ, въꙁалкахь, въꙁалкахвъꙁалка
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въꙁалкавъꙁалкахомъ, въꙁалкахомь, въꙁалкахом, въꙁалкахмꙑвъꙁалкастевъꙁалкашѧ, въꙁалкашѫ, въꙁалкаша, въꙁалкаше, въꙁалкахѫвъꙁалкаховѣвъꙁалкаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въꙁалкастевъꙁалкаахъ, въꙁалкахъ, въꙁалкаахь, въꙁалкахь, въꙁалкаах, въꙁалкахвъꙁалкааше, въꙁалкашевъꙁалкааше, въꙁалкашевъꙁалкаахомъ, въꙁалкахомъ, въꙁалкаахомь, въꙁалкахомь, въꙁалкаахом, въꙁалкахомвъꙁалкаашете, въꙁалкашете, въꙁалкаасте, въꙁалкасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
въꙁалкаахѫ, въꙁалкахѫ, въꙁалкаахѹ, въꙁалкахѹвъꙁалкааховѣ, въꙁалкаховѣвъꙁалкаашета, въꙁалкашета, въꙁалкааста, въꙁалкаставъꙁалкаашете, въꙁалкашете, въꙁалкаасте, въꙁалкасте
въꙁалкат -въꙁалѫ -въꙁалеш св Огладнея, усетя глад ѹенц же его въꙁаалкашѧ сѧ.  наѧсѧ въстръгат класꙑ  ѣст М Мт 12.1 З ютро же въꙁвраштъ сѧ въ градъ въꙁалка М Мт 21.18 ЗI. Срв. С 343.24 въꙁалкахъ бо сѧ  не дасте м ѣст М Мт 25.42 З А СК рее же мъ съ аꙁъ есмъ хлѣбъ жвотънꙑ. грѧдꙑ къ мьнѣ не матъ въꙁаа(л)кат сѧ М Йо 6.35 З А богат обнщашѩ  въꙁлакашѩ. а вьꙁскаѭщі гѣ не лішѩтъ сѩ вьсѣкого добра СП 33.11 въꙁвратѩтъ сѩ на вееръ і въꙁлаѫтъ ѣко пъсъ СП 58.15 бъ вѣьнꙑ не въꙁалꙿетъ. н трꙋдтъ сꙙ С 344.27 М З А СК СП С Гр πεινάω λιμώσσω въꙁаалкат [сѧ] въꙁлакат [сѧ] въꙁьалкаті [сѧ] въꙁалъкат [сѧ] Нвб Срв алкая остар ВА РБЕ