Исторически речник
въжещ сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въжещ сѧвъжегѫ, въжьгѫ, въжъгѫ, въжегѹ, въжьгѹ, въжъгѹвъжежеш, въжьжеш, въжъжешвъжежетъ, въжьжетъ, въжъжетъ, въжежеть, въжьжеть, въжъжеть, въжежет, въжьжет, въжъжетвъжежемъ, въжьжемъ, въжъжемъ, въжежемь, въжьжемь, въжъжемь, въжежем, въжьжем, въжъжемвъжежете, въжьжете, въжъжете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въжегѫтъ, въжьгѫтъ, въжъгѫтъ, въжегѹтъ, въжьгѹтъ, въжъгѹтъ, въжегѫть, въжьгѫть, въжъгѫть, въжегѹть, въжьгѹть, въжъгѹть, въжегѫт, въжьгѫт, въжъгѫт, въжегѹт, въжьгѹт, въжъгѹтвъжежевѣ, въжьговѣ, въжъговѣвъжежета, въжьжета, въжъжетавъжежете, въжьжете, въжъжетевъжьꙁвъжьꙁ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въжьꙁѣмъ, въжьꙁѣмвъжьꙁѣтевъжьꙁѣвѣвъжьꙁѣтавъжахъ, въжегохъ, въжѣхъ, въжахь, въжегохь, въжѣхь, въжах, въжегох, въжѣхвъжеже, въжьже
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въжеже, въжьжевъжахомъ, въжегохомъ, въжѣхомъ, въжахомь, въжегохомь, въжѣхомь, въжахом, въжегохом, въжѣхомвъжасте, въжегосте, въжѣстевъжашѧ, въжегошѧ, въжѣшѧ, въжашѫ, въжегошѫ, въжѣшѫ, въжаша, въжегоша, въжѣша, въжаше, въжегоше, въжѣшевъжаховѣ, въжегоховѣ, въжѣховѣвъжаста, въжегоста, въжѣста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въжасте, въжегосте, въжѣсте*въжьжаахъ*въжьжааше*въжьжааше*въжьжаахомъ*въжьжаашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*въжьжаахѫ*въжьжааховѣ*въжьжаашета*въжьжаашете
въжещ сѧ -въжегѫ сѧ -въжежеш сѧ св Пламна [от гняв и под.], разпаля се  раꙁгꙿнѣвавъ (!) сꙙ льствъ.  въжегъ сꙙ гнѣвомъ  акꙑ левъ ркаѧ на праведꙿнааго. меемъ повелѣ естьнѫѭ го главѫ отъсѣшт С 61.24 Изч С Гр ἀνάπτομαι Вж. при въжещ Нвб