Исторически речник
въждѧдат [сѧ]  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въждѧдат [сѧ]въждѧждѫ, въждѧдаѭ, въждѧдаѫ, въждѧдаѧ, въждѧждѹ, въждѧдаювъждѧждеш, въждѧждаш, въждѧдаеш, въждѧдаашвъждѧждетъ, въждѧждатъ, въждѧдаетъ, въждѧдаатъ, въждѧждеть, въждѧждать, въждѧдаеть, въждѧдаать, въждѧждет, въждѧждат, въждѧдает, въждѧдаатвъждѧждемъ, въждѧждамъ, въждѧдаемъ, въждѧдаамъ, въждѧждемь, въждѧждамь, въждѧдаемь, въждѧдаамь, въждѧждем, въждѧждам, въждѧдаем, въждѧдаам, въждѧждемо, въждѧждамо, въждѧдаемо, въждѧдаамовъждѧждете, въждѧждате, въждѧдаете, въждѧдаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въждѧждѫтъ, въждѧждаѭтъ, въждѧдаѫтъ, въждѧждаѧтъ, въждѧждѹтъ, въждѧждаютъ, въждѧждѫть, въждѧждаѭть, въждѧдаѫть, въждѧждаѧть, въждѧждѹть, въждѧждають, въждѧждѫт, въждѧждаѭт, въждѧдаѫт, въждѧждаѧт, въждѧждѹт, въждѧждаютвъждѧждевѣ, въждѧждавѣ, въждѧдаевѣ, въждѧдаавѣвъждѧждета, въждѧждата, въждѧдаета, въждѧдаатавъждѧждете, въждѧждата, въждѧдаевѣ, въждѧдаавѣвъждѧжд, въждѧждавъждѧжд, въждѧжда
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въждѧждмъ, въждѧждамъ, въждѧждѣмъ, въждѧждамъ, въждѧждмь, въждѧждамь, въждѧждѣмь, въждѧждамь, въждѧждм, въждѧждам, въждѧждѣм, въждѧждамвъждѧждте, въждѧждате, въждѧждѣте, въждѧждатевъждѧждвѣ, въждѧждавѣ, въждѧждѣвѣ, въждѧждавѣвъждѧждта, въждѧждата, въждѧждѣта, въждѧждатавъждѧдахъ, въждѧдахь, въждѧдахвъждѧда
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въждѧдавъждѧдахомъ, въждѧдахомь, въждѧдахом, въждѧдахмꙑвъждѧдастевъждѧдашѧ, въждѧдашѫ, въждѧдаша, въждѧдаше, въждѧдахѫвъждѧдаховѣвъждѧдаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въждѧдастевъждѧдаахъ, въждѧдахъ, въждѧдаахь, въждѧдахь, въждѧдаах, въждѧдахвъждѧдааше, въждѧдашевъждѧдааше, въждѧдашевъждѧдаахомъ, въждѧдаахомь, въждѧдаахомвъждѧдаашете, въждѧдашете, въждѧдаасте, въждѧдасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
въждѧдаахѫ, въждѧдахѫ, въждѧдаахѹ, въждѧдахѹвъждѧдааховѣ, въждѧдаховѣвъждѧдаашета, въждѧдашета, въждѧдааста, въждѧдаставъждѧдаашете, въждѧдашете, въждѧдаасте, въждѧдасте
въждѧдат [сѧ] -въждѧждѫ [сѧ] -въждѧждеш [сѧ] св въждѧдаѭ [сѧ] -въждѧдаш [сѧ] 1. Ожаднея въꙁалка(сѧ)хъ бо сѧ  дасте м ѣст. въждѧдахъ сѧ  напосте мѧ М Мт 25.35 З А СК въꙁалкахъ бо сѧ  не дасте м ѣст. вьждѧдахъ сѧ  не напосте мене М Мт 25.42 З А СК вьсѣкъ пѩ отъ водꙑ сеѩ вьжѧждетъ сѧ пакꙑ М Йо 4.13 З А а же петъ отъ водꙑ ѭже аꙁъ дамь емѹ. не вьждѧдаатъ сѧ въ вѣкъ М Йо 4.14 З А вѣрѹѩ въ мѧ не матъ въждѧдат сѧ нкогдаже М Йо 6.35 З А 2. Прен. Зажаднея, закопнея за някого, за нещо въждѩда дша моѣ къ бѹ крѣпъкѹмѹ  жвѫщюемѹ СП 41.3 бже бже моі къ тебѣ ѹтръѭѫ (!) въждѩда на тѩ дша моѣ. коль множіцеѭ тебѣ плоть моѣ. вь ꙁемлі пѹстѣ ї непрѣходьнѣ ї беꙁводьнѣ СП 62.2 Изч М З А СК СП Гр διψάω вьждѧдат вьжѧждат Нвб Срв [за]жаднея, [о]жаднея