Исторически речник
въжделѣт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въжделѣтвъжделѣѭ, въжделѣѫ, въжделѣѧ, въжделѣювъжделѣш, въжделѣеш, въжделѣашвъжделѣтъ, въжделѣетъ, въжделѣатъ, въжделѣть, въжделѣеть, въжделѣать, въжделѣт, въжделѣет, въжделѣатвъжделѣмъ, въжделѣмъ, въжделѣамъ, въжделѣмь, въжделѣемь, въжделѣамь, въжделѣм, въжделѣем, въжделѣам, въжделѣмо, въжделѣемо, въжделѣамовъжделѣте, въжделѣете, въжделѣате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въжделѣѭтъ, въжделѣѫтъ, въжделѣѧтъ, въжделѣютъ, въжделѣѭть, въжделѣѫть, въжделѣѧть, въжделѣють, въжделѣѭт, въжделѣѫт, въжделѣѧт, въжделѣютвъжделѣвѣ, въжделѣевѣ, въжделѣавѣвъжделѣта, въжделѣета, въжделѣатавъжделѣте, въжделѣете, въжделѣатевъжделѣвъжделѣ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въжделѣмъ, въжделѣмь, въжделѣмвъжделѣтевъжделѣвѣвъжделѣтавъжделѣхъ, въжделѣхь, въжделѣхвъжделѣ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въжделѣвъжделѣхомъ, въжделѣхомь, въжделѣхом, въжделѣхмꙑвъжделѣстевъжделѣшѧ, въжделѣшѫ, въжделѣша, въжделѣше, въжделѣхѫвъжделѣховѣвъжделѣста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въжделѣстевъжделѣахъ, въжделѣхъ, въжделѣахь, въжделѣхь, въжделѣах, въжделѣхвъжделѣаше, въжделѣшевъжделѣаше, въжделѣшевъжделѣахомъ, въжделѣхомъ, въжделѣахомь, въжделѣхомь, въжделѣахом, въжделѣхомвъжделѣашете, въжделѣшете, въжделѣасте, въжделѣсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
въжделѣахѫ, въжделѣхѫ, въжделѣахѹ, въжделѣхѹвъжделѣаховѣ, въжделѣховѣвъжделѣашета, въжделѣшета, въжделѣаста, въжделѣставъжделѣашете, въжделѣшете, въжделѣасте, въжделѣсте
въжделѣт -въжделѣѭ -въжделѣш св Силно пожелая, закопнея за нещо амнь бо глѭ вамъ. ѣко мъноѕ прц  праведьнц въжделѣшѧ вдѣт. ѣже вдте  не вдѣшѧ М Мт 13.17 З рее же къ ѹенкомъ. прдѫтъ дьне егда въжделѣате едного дьн сна лвскааго вдѣт. ꙇ не ѹꙁьрте М Лк 17.22 З  рее къ нмь. желѣнемь се въжделѣхъ. пасха ѣст съ вам М Лк 22.15 З. Срв. С490.30—491.1 С491.2 вьꙁлюб дша моѣ вьжделѣт. сѫдобъ твоіхъ на вьсѣко врѣмѩ СП 118.20 се вьжделѣхъ ꙁаповѣдеі твоіхъ СП 118.40 відѣхъ сѧтъ црквь бжѭ. ꙇ молт въжделѣхъ К 11а 32 аште не вждѫ вь рѫкѹ его ꙁнаменьꙗ гвоꙁдвнааго не мѫ вѣрꙑ. дноѭ вьжделѣ дноѭ не вѣрова С 506.8 Изч М З СП К С Гр ἐπιϑυμέω ποϑέω вьжделѣт Нвб въжделѐя книж ВА ЕтМл ЕтБАН