Исторически речник
въдъхнѫт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въдъхнѫтвъдъхнѫ, въдьхнѫ, въдъхнѹ, въдьхнѹвъдъхнеш, въдьхнешвъдъхнетъ, въдьхнетъ, въдъхнеть, въдьхнеть, въдъхнет, въдьхнетвъдъхнемъ, въдьхнемъ, въдъхнемь, въдьхнемь, въдъхнем, въдьхнемвъдъхете, въдьхнете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въдъхѫтъ, въдьхнѫтъ, въдъхнѹтъ, въдьхнѹтъ, въдъхнѫть, въдьхнѫть, въдъхнѹть, въдьхнѹть, въдъхнѫт, въдьхнѫт, въдъхнѹт, въдьхнѹтвъдъхневѣ, въдьхневѣвъдъхнета, въдьхнетавъдъхнете, въдьхнетевъдъхн, въдьхнвъдъхн, въдьхн
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въдъхнѣмъ, въдьхнѣмъ, въдъхнѣмь, въдьхнѣмь, въдъхнѣм, въдьхнѣмвъдъхнѣте, въдьхнѣтевъдъхнѣвѣ, въдьхнѣвѣвъдъхнѣта, въдьхнѣтавъдъхъ, въдъхнѫхъ, въдъхнѹхъ, въдьхъ, въдьхнѫхъ, въдьхнѹхъ, въдъхь, въдъхнѫхь, въдъхнѹхь, въдьхь, въдьхнѫхь, въдьхнѹхь, въдъхнѫх, въдъхнѹх, въдьхнѫх, въдьхнѹхвъдъше, въдъхнѫ, въдъхнѹ, въдьхъ, въдьхнѫ, въдьхнѹ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въдъше, въдъхнѫ, въдъхнѹ, въдьхъ, въдьхнѫ, въдьхнѹвъдъхомъ, въдъхнѫхомъ, въдъхнѹхомъ, въдьхомъ, въдьхнѫхомъ, въдьхнѹхомъ, въдъхомь, въдъхнѫхомь, въдъхнѹхомь, въдьхомь, въдьхнѫхомь, въдьхнѹхомь, въдъхнѫхом, въдъхнѹхом, въдьхнѫхом, въдьхнѹхом, въдъхнѫхмꙑ, въдьхнѫхмꙑвъдъшете, въдъхнѫсте, въдъхнѹсте, въдьшете, въдьхнѫсте, въдьхнѹстевъдъхѫ, въдъхнѫшѧ, въдъхнѹшѧ, въдьхѫ, въдьхнѫшѧ, въдьхнѹшѧ, въдъхнѫшѫ, въдьхнѫшѫ, въдьхнѹшѫ, въдъхнѫша, въдъхнѹша, въдьхнѫша, въдьхнѹша, въдъхнѫше, въдъхнѹше, въдьхнѫше, въдьхнѹше, въдъхнѫхѫ, въдьхнѫхѫвъдъховѣ, въдъхнѫховѣ, въдъхнѹховѣ, въдьховѣ, въдьхнѫховѣ, въдьхнѹховѣвъдъшета, въдъхнѫста, въдъхнѹста, въдьшета, въдьхнѫста, въдьхнѹста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въдъшете, въдъхнѫсте, въдъхнѹсте, въдьшете, въдьхнѫсте, въдьхнѹстевъдъхнѣахъ, въдъхнѣхъ, въдъхнѣахь, въдъхнѣхь, въдъхнѣах, въдъхнѣхвъдъхнѣаше, въдъхнѣшевъдъхнѣаше, въдъхнѣшевъдъхнѣахомъ, въдъхнѣхомъ, въдъхнѣахомь, въдъхнѣхомь, въдъхнѣахом, въдъхнѣхомвъдъхнѣашете, въдъхнѣшете, въдъхнѣасте, въдъхнѣсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
въдъхнѣахѫ, въдъхнѣхѫ, въдъхнѣахѹ, въдъхнѣхѹвъдъхнѣаховѣ, въдъхнѣховѣвъдъхнѣашета, въдъхнѣшета, въдъхнѣаста, въдъхнѣставъдъхнѣашете, въдъхнѣшете, въдъхнѣасте, въдъхнѣсте
въдъхнѫт -въдъхнѫ -въдъхнеш св Вдъхна ꙁаклнаѭ тѧ бгомь вꙿседръжтелемь. въдъхнѫвъшмь бжествьнꙑ дхъ въ пркꙑ СЕ 53b 11—12 Изч СЕ Гр ἐμπνέω Нвб вдъхна ОА ВА ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ