Исторически речник
въдѹнѫт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въдѹнѫтвъдѹнѫ, въдѹнѹвъдѹнешвъдѹнетъ, въдѹнетвъдѹнемъ, въдѹнемь, въдѹнемвъдѹнете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въдѹнѫтъ, въдѹнѹтъ, въдѹнѫть, въдѹнѹть, въдѹнѫт, въдѹнѹтвъдѹневѣвъдѹнетавъдѹнетевъдѹнвъдѹн
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въдѹнѣмъ, въдѹнѣмь, въдѹнѣмвъдѹнѣтевъдѹнѣвѣвъдѹнѣтавъдѹнѫхъ, въдѹнѹхъ, въдѹнѫхь, въдѹнѹхь, въдѹнѫх, въдѹнѹхвъдѹнѫ, въдѹнѹ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въдѹнѫ, въдѹнѹвъдѹнѫхомъ, въдѹнѹхомъ, въдѹнѫхомь, въдѹнѹхомь, въдѹнѫхом, въдѹнѹхом, въдѹнѫхмꙑвъдѹнѫсте, въдѹнѹстевъдѹнѫшѧ, въдѹнѹшѧ, въдѹнѫшѫ, въдѹнѫша, въдѹнѹша, въдѹнѫше, въдѹнѹше, въдѹнѫхѫвъдѹнѫховѣ, въдѹнѹховѣвъдѹнѫста, въдѹнѹста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въдѹнѫсте, въдѹнѹсте*въдѹнѣахъ*въдѹнѣаше*въдѹнѣаше*въдѹнѣахомъ*въдѹнѣашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*въдѹнѣахѫ*въдѹнѣаховѣ*въдѹнѣашета*въдѹнѣашете
въдѹнѫт -въдѹнѫ -въдѹнеш св Вдъхна бе вьседръжтелю ... сътворвꙑ ловѣка  въобраꙁвꙑ обраꙁомъ стꙑмъ твомъ. же въдꙋнѫ намъ дха стааго твого С 22.3—4 съ младеншт вѣн вьꙁьмѣмь.  сь лѣторасльм лкѹм. да  въдѹнетъ въ нꙑ стꙑ дѹхъ С 321.15—16 Изч С Гр ἐμπνέω ἐπιπνεώ въдꙋнѫт Нвб Срв вдухна остар ОА ВА ЕтМл АР РБЕ