Исторически речник
въдворт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въдворт сѧвъдворѭ, въдворѧ, въдворювъдворшвъдвортъ, въдворть, въдвортвъдвормъ, въдвормь, въдворм, въдвормовъдворте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въдворѧтъ, въдворѧть, въдворѧтвъдворвѣвъдвортавъдвортевъдворвъдвор
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въдвормъ, въдвормь, въдвормвъдвортевъдворвѣвъдвортавъдворхъ, въдворхь, въдворхвъдвор
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въдворвъдворхомъ, въдворхомь, въдворхом, въдворхмꙑвъдворстевъдворшѧ, въдворшѫ, въдворша, въдворше, въдворхѫвъдворховѣвъдворста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въдворстевъдворꙗахъ, въдворѣахъ, въдвораахъ, въдворѣхъ, въдворꙗхъ, въдворѧахъ, въдворѧхъ, въдворꙗахь, въдворѣахь, въдвораахь, въдворѣхь, въдворꙗхь, въдворѧахь, въдворѧхь, въдворꙗах, въдворѣах, въдвораах, въдворѣх, въдворꙗх, въдворѧах, въдворѧхвъдворꙗаше, въдворѣаше, въдворааше, въдворѣше, въдворꙗше, въдворѧаше, въдворѧшевъдворꙗаше, въдворѣаше, въдворааше, въдворѣше, въдворꙗше, въдворѧаше, въдворѧшевъдворꙗахомъ, въдворѣахомъ, въдвораахомъ, въдворѣхомъ, въдворꙗхомъ, въдворѧахомъ, въдворѧхомъ, въдворꙗахомь, въдворѣахомь, въдвораахомь, въдворѣхомь, въдворꙗхомь, въдворѧахомь, въдворѧхомь, въдворꙗахом, въдворѣахом, въдвораахом, въдворѣхом, въдворꙗхом, въдворѧахом, въдворѧхомвъдворꙗашете, въдворѣашете, въдвораашете, въдворѣшете, въдворꙗшете, въдворꙗасте, въдворѣасте, въдвораасте, въдворѣсте, въдворꙗсте, въдворѧасте, въдворѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
въдворꙗахѫ, въдворѣахѫ, въдвораахѫ, въдворѣхѫ, въдворꙗхѫ, въдворꙗахѹ, въдворѣахѹ, въдвораахѹ, въдворѣхѹ, въдворꙗхѹ, въдворѧахѹ, въдворѧхѹвъдворꙗаховѣ, въдворѣаховѣ, въдворааховѣ, въдворѣховѣ, въдворꙗховѣ, въдворѧаховѣ, въдворѧховѣвъдворꙗашета, въдворѣашета, въдвораашета, въдворѣшета, въдворꙗшета, въдворꙗаста, въдворѣаста, въдворааста, въдворѣста, въдворꙗста, въдворѧаста, въдворѧставъдворꙗашете, въдворѣашете, въдвораашете, въдворѣшете, въдворꙗшете, въдворꙗасте, въдворѣасте, въдвораасте, въдворѣсте, въдворꙗсте, въдворѧасте, въдворѧсте
въдворт сѧ -въдворѭ сѧ -въдворш сѧ св Заселя се, приютя се, настаня се, установя се някъде ꙇ оставль ѩ ꙁде вънь ꙁ града въ втанѭ. ꙇ въдвор сѧ тѹ М Мт 21. 17 ЗП се ѹдалхъ сѩ бѣгаѩ. ї въдворхъ сѩ въ пѹстꙑні СП 54.8 Срв.С 286.21 жвѫі въ помошті въшьнѣго. въ кровѣ ба нбсьнаего въдворітъ сѩ СП 90.1 Срв.С 70.20 вѣстъ ѳома арꙗ. вѣстъ  отъгонтъ. не прмлетъ ьст блаꙁньнꙙ. не вьлаꙁтъ въ ѹбтел҄ьнъскѫ пештерѫ. не въдвортъ сꙙ с н҄м С 510.3 Образно. дша его въ благꙑхъ въдворітъ сѩ СП 24.13 Срв.СЕ 58b 12 СЕ75a 12 вееръ въдворітъ сѩ плаь.  ꙁаѹтра радость СП 29.6 Изч М ЗП СП СЕ С Гр αὐλίζομαι συναυλίζομαι въдворіт сѧ Нвб въдворя̀ се ОА ВА Бот ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ