Исторически речник
въдварꙗт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въдварꙗт сѧвъдварꙗѭ, въдварѣѭ, въдварꙗѫ, въдварѣѫ, въдварꙗѧ, въдварѣѧ, въдварꙗю, въдварѣю, въдварѧю, въдвараѫ, въдвараѧвъдварꙗш, въдварꙗеш, въдварѣш, въдварѣеш, въдварѣаш, въдварѧеш, въдвараешвъдварꙗтъ, въдварꙗетъ, въдварѣтъ, въдварѣетъ, въдварѣатъ, въдварꙗть, въдварꙗеть, въдварѣть, въдварѣеть, въдварѣать, въдварꙗт, въдварꙗет, въдварѣт, въдварѣет, въдварѣат, въдварѧетъ, въдварѧеть, въдварѧет, въдвараетъ, въдвараеть, въдвараетвъдварꙗмъ, въдварꙗемъ, въдварѣмъ, въдварѣемъ, въдварѣамъ, въдварꙗмь, въдварꙗемь, въдварѣмь, въдварѣемь, въдварѣамь, въдварꙗм, въдварꙗем, въдварѣм, въдварѣем, въдварѣам, въдварꙗмо, въдварꙗемо, въдварѣмо, въдварѣемо, въдварѣамо, въдварѧемъ, въдварѧемь, въдварѧем, въдвараемъ, въдвараемь, въдвараем, въдвараемовъдварꙗте, въдварꙗете, въдварѣте, въдварѣете, въдварѣате, въдварѧете, въдвараете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въдварꙗѭтъ, въдварѣѭтъ, въдварѣѫтъ, въдварꙗѫтъ, въдварѣѧтъ, въдварꙗѧтъ, въдварѣютъ, въдварꙗютъ, въдварꙗѭть, въдварѣѭть, въдварѣѫть, въдварꙗѫть, въдварѣѧть, въдварꙗѧть, въдварѣють, въдварꙗють, въдварꙗѭт, въдварѣѭт, въдварѣѫт, въдварꙗѫт, въдварѣѧт, въдварꙗѧт, въдварѣют, въдварꙗют, въдварѧютъ, въдварѧють, въдварѧют, въдвараѫтъ, въдвараѧтъ, въдвараѫть, въдвараѧть, въдвараѫт, въдвараѧтвъдварꙗвѣ, въдварꙗевѣ, въдварѣвѣ, въдварѣевѣ, въдварѣавѣ, въдварѧевѣвъдварꙗта, въдварꙗета, въдварѣта, въдварѣета, въдварѣата, въдварѧетавъдварꙗте, въдварꙗете, въдварѣте, въдварѣете, въдварѣате, въдварѧетевъдварꙗ, въдварѣ, въдварѧ, въдваравъдварꙗ, въдварѣ, въдварѧ, въдвара
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въдварꙗмъ, въдварѣмъ, въдварꙗмь, въдварѣмь, въдварꙗм, въдварѣм, въдварѧмъ, въдварѧмь, въдварѧм, въдварамъ, въдварамь, въдварамвъдварꙗте, въдварѣте, въдварѧте, въдваратевъдварꙗвѣ, въдварѣвѣ, въдварѧвѣ, въдваравѣвъдварꙗта, въдварѣта, въдварѧта, въдваратавъдварꙗхъ, въдварѣхъ, въдварꙗхь, въдварѣхь, въдварꙗх, въдварѣх, въдварѧхъ, въдварѧхь, въдварѧх, въдварахъ, въдварахь, въдварахвъдварꙗ, въдварѣ, въдварѧ, въдвара
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въдварꙗ, въдварѣ, въдварѧ, въдваравъдварꙗхомъ, въдварѣхомъ, въдварꙗхомь, въдварѣхомь, въдварꙗхом, въдварѣхом, въдварꙗхмꙑ, въдварѣхмꙑ, въдварѧхомъ, въдварѧхомь, въдварѧхом, въдварахомъ, въдварахомь, въдварахом, въдварахмꙑвъдварꙗсте, въдварѣсте, въдварѧсте, въдварастевъдварꙗшѧ, въдварашѧ, въдварѣшѧ, въдварꙗшѫ, въдварашѫ, въдварѣшѫ, въдварꙗша, въдварѣша, въдварꙗше, въдвараше, въдварѣше, въдварꙗхѫ, въдварѣхѫ, въдварахѫ, въдварѧшавъдварꙗховѣ, въдварѣховѣ, въдварѧховѣ, въдвараховѣвъдварꙗста, въдварѣста, въдварѧста, въдвараста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въдварꙗсте, въдварѣсте, въдварѧсте, въдварастевъдварꙗахъ, въдварꙗхъ, въдварꙗах, въдвараахъ, въдварахъ, въдвараахь, въдварахь, въдварꙗхь, въдварꙗх, въдвараах, въдварѧхъ, въдварѧхь, въдварѧхвъдварꙗаше, въдварꙗше, въдварааше, въдвараше, въдварѧшевъдварꙗаше, въдварꙗше, въдварааше, въдвараше, въдварѧшевъдварꙗахомъ, въдварꙗхомъ, въдвараахомъ, въдварахомъ, въдварꙗахомь, въдварꙗхомь, въдвараахомь, въдварахомь, въдварꙗахом, въдварꙗхом, въдвараахом, въдварахом, въдварѧхомъ, въдварѧхомь, въдварѧхомвъдварꙗашете, въдварꙗшете, въдварꙗасте, въдварꙗсте, въдвараашете, въдварашете, въдвараасте, въдварасте, въдварѧшете, въдварѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
въдварꙗахѫ, въдварꙗхѫ, въдварꙗахѹ, въдварꙗхѹ, въдвараахѫ, въдварахѫ, въдвараахѹ, въдварахѹ, въдварѧхѹвъдварꙗаховѣ, въдварꙗховѣ, въдварааховѣ, въдвараховѣ, въдварѧховѣвъдварꙗашета, въдварꙗшета, въдварꙗаста, въдварꙗста, въдварѧшета, въдварѧста, въдвараашета, въдварашета, въдварааста, въдвараставъдварꙗашете, въдварꙗшете, въдварꙗасте, въдварꙗсте, въдварѧшете, въдварѧсте, въдвараашете, въдварашете, въдвараасте, въдварасте
въдварꙗт сѧ -въдварꙗѭ сѧ -въдварꙗш сѧ несв Установявам се, настанявам се, въдворявам се бѣ же вь дьне ѹѧ въ цркве. а ноштѭ въдварѣаше сѧ сходѧ въ горѣ нарцаемѣ елеонъ М Лк 21.37 съ н҄мь хъ не вьдвар(.....) Р I 3.4—5 Образно. не вь велъствѣ тѣлесъ. л въ въꙁдрастѣ тѣлесъ лшенꙑхꙿ. въсѣлꙗтъ сꙙ бжꙗ благодѣть. нъ въ дшꙙ въдваратъ сꙙ. любьвѭ прблжаѭштхъ сꙙ мъ. не бо  вь велкаа тѣлеса въдварат сꙙ лѹатъ С 546.8—9, 10 Изч М С Р Гр αὐλίζομαι въдварат сѧ вьдварꙗт сѧ Нвб въдворя̀вам се ОА Бот ЕтМл ЕтБАН АР РБЕ