Исторически речник
въдат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въдатвъдамь, въдамвъдас, въдадешвъдастъ, въдадетъ, въдасть, въдадеть, въдаст, въдадетвъдамъ, въдамь, въдаме, въдамꙑ, въдамо, въдадемъ, въдадемь, въдадем, въдадемꙑ, въдадемовъдасте, въдадете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въдадѧтъ, въдадѫтъ, въдадѹтъ, въдадѧть, въдадѫть, въдадѹть, въдадѧт, въдадѫт, въдадѹтвъдавѣ, въдадевѣвъдаста, въдадетавъдасте, въдадетевъдаждь, въдаждвъдаждь, въдажд
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въдадмъ, въдадѣмъ, въдадмь, въдадѣмь, въдадм, въдадѣмвъдадте, въдадѣтевъдадвѣ, въдадѣвѣвъдадта, въдадѣтавъдахъ, въдадохъ, въдахь, въдадохь, въдадохвъдастъ, въдасть, въда, въдаде
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въдастъ, въдасть, въда, въдадевъдахомъ, въдадохомъ, въдахомь, въдадохомь, въдахом, въдадохом, въдадохмꙑвъдасте, въдадостевъдашѧ, въдашѫ, въдаша, въдаше, въдадошѧ, въдадошѫ, въдадоша, въдадоше, въдадохѫвъдаховѣ, въдадоховѣвъдасте, въдадосте
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въдасте, въдадостевъдадѣахъ, въдадѣхъ, въдадѧхъ, въдадѣахь, въдадѣхь, въдадѧхь, въдадѣах, въдадѣх, въдадѧхвъдадѣаше, въдадѣше, въдадѧшевъдадѣаше, въдадѣше, въдадѧшевъдадѣахомъ, въдадѣхомъ, въдадѧхомъ, въдадѣахомь, въдадѣхомь, въдадѧхомь, въдадѣахом, въдадѣхом, въдадѧхомвъдадѣашете, въдадѣшете, въдадѣасте, въдадѣсте, въдадѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
въдадѣахѫ, въдадѣхѫ, въдадѣахѹ, въдадѣхѹ, въдадѧхѹвъдадѣаховѣ, въдадѣховѣ, въдадѧховѣвъдадѣашета, въдадѣшета, въдадѣаста, въдадѣста, въдадѧставъдадѣашете, въдадѣшете, въдадѣасте, въдадѣсте, въдадѧсте
въдат -въдамь -въдас св 1. Дам, подам, връча  въдашѧ емѹ кьнгꙑ саѩ пррка.  раꙁгьнѫвъ кьнгъ обрѣте мѣсто. деже бѣ напісано А Лк 4.17 СК ꙇ съгънѫвъ кънгꙑ въдавъ слѹѕѣ сѣде М Лк 4.20 А СК глетъ емѹ ппъ. въꙁъм нѫжѧ. ꙇ въдажд м ѩ.  егꙿда въдастъ емѹ ножѧ. премъ ѩ ппъ СЕ 96a 18, 18—19 Дам, раздам. прꙁъвавъ же. ꙇ. рабъ своꙇхъ. въдастъ ꙇмъ ꙇ мънасъ З Лк 19.13А 2. Предам; предоставя, поверя подобааше т ѹбо въдат съребро мое тръжънкомъ М Мт 25.27 З А СК лкъ бѣ домовтъ. ꙇже насад вноградъ. ꙇ оплотомъ і оград. ꙇ скопа вь немь толо. ꙇ соꙁъда въ немъ стлъпъ. ꙇ въдастꙑ дѣлателемъ.  отде М Мт 21.33 ЗI, А, Б. Срв. Мк 12.1 М,З;Лк 20.9 М З съ прстѫпь къ платѹ прос тѣла сва. платъ же повелѣ въдат тѣло сво М Мт 27.58А Срв.С 455.28 3. Отдам, предам, пожертвам а хъ потомь не отърее сѧ. тѫжде кръвь прѣданѫѭ. въ отъпѹштенье грѣхомъ въдат самомѹ продавъшю ѭ К 7b 34 хъ же аћломъ. ꙇ арханћлмъ сꙑ гъ. тебе врага сѫшта ... дшѫ своѭ въдастъ тебе раді К 8b 32 Срв. С422.6 онъ же ѹвѣштавъ сꙙ.  тѹ аб срьдьце въдавъ прошааше кръштенꙗ С 25.6 Отдам [се], предам [се]. не въдадмъ себе пьꙗньствѹ  лхоꙗденью С 493.7 стꙑ же повелѣ мѹ отроковцѫ поставт прѣдъ собоѭ.  въдавъ себе на молтвѫ. на толцѣ мол сꙙ. ꙗкоже  мѣстѹ вьстрꙙст сꙙ на н҄емже стоꙗше С 520.4 4. Върна, изплатя [дълг] нъ ведъ  въсаді  въ темънцѫ. доньдеже въдастъ емѹ длъгъ весь А Мт 18.30  прогнѣвавъ сѧ гь его прѣдастъ мѫітелемъ. доньдеже въдастъ длъгь весь А Мт 18.34 ловѣц бо не тако творꙙтъ. нъ того въ ꙁамъ давъшааго самого. прставꙙтꙑ (!)  вьстꙙꙁат. нъ тебѣ подоба бѣ вьдат рее.  вьстꙙꙁан мьнѣ оставт С 377.14 5. Издам [заповед и под.] есо раді ꙁаконꙿно повелѣніⷷ мъ бѣ. въдано пасхѫ ѣсті К 6b 17 въдат плещ τὰ νῶτα δίδωμι Обърна гръб, отстъпя [от неприятеля] нарее дьнь вь н҄ьже сьндетъ сꙙ сь ратьнкꙑ. съшедъшꙋ же сꙙ мѹ не може стат протвѫ ратнкомъ. нъ плешт въдавъ побѣже отъ лца хъ. он же женѣахѫ вьслѣдъ С 196.14 М З А СК Б СЕ К С Гр δίδωμι ἀποδίδωμι ἐκδίδωμι ἐπιδίδωμι παρατίϑημι βάλλω καταβάλλω вьдат вьдаті Нвб вдам [се] остар НГер ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ РРОДД