Исторически речник
въвѣꙗт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въвѣꙗтвъвѣѭ, въвѣѫ, въвѣѧ, въвѣювъвѣш, въвѣеш, въвѣашвъвѣтъ, въвѣетъ, въвѣатъ, въвѣть, въвѣеть, въвѣать, въвѣт, въвѣет, въвѣатвъвѣмъ, въвѣемъ, въвѣамъ, въвѣмь, въвѣемь, въвѣамь, въвѣм, въвѣем, въвѣам, въвѣмо, въвѣемо, въвѣамовъвѣте, въвѣете, въвѣате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въвѣѭтъ, въвѣѫтъ, въвѣѧтъ, въвѣютъ, въвѣѭть, въвѣѫть, въвѣѧть, въвѣють, въвѣѭт, въвѣѫт, въвѣѧт, въвѣютвъвѣвѣ, въвѣевѣ, въвѣавѣвъвѣта, въвѣета, въвѣатавъвѣте, въвѣете, въвѣатевъвѣвъвѣ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въвѣмъ, въвѣмь, въвѣмвъвѣтевъвѣвѣвъвѣтавъвѣꙗхъ, въвѣꙗхь, въвѣꙗх, въвѣѧхъ, въвѣѧхь, въвѣѧхвъвѣꙗ, въвѣѧ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въвѣꙗ, въвѣѧвъвѣꙗхомъ, въвѣꙗхомь, въвѣꙗхом, въвѣꙗхмꙑ, въвѣѧхомъ, въвѣѧхомь, въвѣѧхомвъвѣꙗсте, въвѣѧстевъвѣꙗшѧ, въвѣꙗшѫ, въвѣꙗша, въвѣꙗше, въвѣꙗхѫ, въвѣѧшавъвѣꙗховѣ, въвѣѧховѣвъвѣꙗста, въвѣѧста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въвѣꙗсте, въвѣѧстевъвѣꙗхъ, въвѣꙗхь, въвѣꙗх, въвѣѧхъ, въвѣѧхь, въвѣѧхвъвѣꙗше, въвѣѧшевъвѣꙗше, въвѣѧшевъвѣꙗхомъ, въвѣꙗхом, въвѣѧхомъ, въвѣѧхомь, въвѣѧхомвъвѣꙗшете, въвѣꙗсте, въвѣѧшете, въвѣѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
въвѣꙗхѫ, въвѣꙗхѹ, въвѣѧхѹвъвѣꙗховѣ, въвѣѧховѣвъвѣꙗшета, въвѣꙗста, въвѣѧшета, въвѣѧставъвѣꙗшете, въвѣꙗсте, въвѣѧшете, въвѣѧсте
въвѣꙗт -въвѣѭ -въвѣш св Вдъхна [образно] етеръ бо вѣтръ страха вь нѣ вьвѣавъ. ꙗкоже лстомъ вьсѣмъ естьствомъ двꙁааше С 472.17 Изч С вьвѣат Нвб Срв вея ОА РБЕ