Исторически речник
въврѣщ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въврѣщвъврьгѫ, въвръгѫ, въвьргѫ, въврьгѹ, въвръгѹ, въвьргѹвъврьжеш, въвръжеш, въвьржешвъврьжетъ, въвръжетъ, въвьржетъ, въврьжеть, въвръжеть, въвьржеть, въврьжет, въвръжет, въвьржетвъврьжемъ, въвръжемъ, въвьржемъ, въврьжемь, въвръжемь, въвьржемь, въврьжем, въвръжем, въвьржем, въврьжемо, въвръжемо, въвьржемовъврьжете, въвръжете, въвьржете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въврьгѫтъ, въвръгѫтъ, въвьргѫтъ, въврьгѹтъ, въвръгѹтъ, въвьргѹтъ, въврьгѫть, въвръгѫть, въвьргѫть, въврьгѹть, въвръгѹть, въвьргѹть, въврьгѫт, въвръгѫт, въвьргѫт, въврьгѹт, въвръгѹт, въвьргѹтвъврьжевѣ, въвръжевѣ, въвьржевѣвъврьжета, въвръжета, въвьржетавъврьжете, въвръжете, въвьржетевъврьꙃ, въвръꙃ, въврьꙁ, въвръꙁвъврьꙃ, въвръꙃ, въврьꙁ, въвръꙁ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въврьꙃѣмъ, въвръꙃѣмъ, въврьꙁѣмъ, въвръꙁѣмъ, въврьꙃѣмь, въвръꙃѣмь, въврьꙁѣмь, въвръꙁѣмь, въврьꙃѣм, въвръꙃѣм, въврьꙁѣм, въвръꙁѣмвъврьꙃѣте, въвръꙃѣте, въврьꙁѣте, въвръꙁѣтевъврьꙃѣвѣ, въвръꙃѣвѣ, въврьꙁѣвѣ, въвръꙁѣвѣвъврьꙃѣта, въвръꙃѣта, въврьꙁѣта, въвръꙁѣтавъврьгъ, въвръгъ, въврьгохъ, въвръгохъ, въвьргохъ, въврьгь, въвръгь, въврьгохь, въвръгохь, въвьргохь, въврьгох, въвръгох, въвьргохвъврьже, въвръже, въвьрже
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въврьже, въвръже, въвьржевъврьгомъ, въвръгомъ, въврьгохомъ, въвръгохомъ, въвьргохомъ, въврьгомь, въвръгомь, въврьгохомь, въвръгохомь, въвьргохомь, въврьгохом, въвръгохом, въвьргохомвъврьжете, въвръжете, въврьгосте, въвръгосте, въвьргостевъврьгѫ, въвръгѫ, въврьгошѧ, въвръгошѧ, въвьргошѧ, въврьгошѫ, въвръгошѫ, въвьргошѫ, въврьгоша, въвръгоша, въвьргоша, въврьгоше, въвръгоше, въвьргошевъврьговѣ, въвръговѣ, въврьгоховѣ, въвръгоховѣ, въвьргоховѣвъврьжета, въвръжета, въврьгоста, въвръгоста, въвьргоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въврьжете, въвръжете, въврьгосте, въвръгосте, въвьргостевъвръжахъ, въвръжахь, въвръжахвъвръжашевъвръжашевъвръжахомъ, въвръжахомь, въвръжахомвъвръжашете, въвръжасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
въвръжахѫ, въвръжахѹвъвръжаховѣвъвръжашета, въвръжаставъвръжашете, въвръжасте
въврѣщ -въврьгѫ -въврьжеш св 1. Хвърля вътре [някого или нещо] ꙇ въвръгѫтъ ѩ вь пешть огньнѫ М Мт 13.42 З, А, У.Срв. Мт 13.50 М З СК ѹнѣе емѹ б бꙑло. аште б камень жръновънꙑ въꙁложенъ на вꙑѭ его. ꙇ въвръженъ въ море М Лк 17.2 помꙑшлѣѩ ѣко по толіцѣ ѹені въ какъ брѣгъ себе въвръгъ не юѣше К 3b 5 повелѣ вьврѣшт паула  улꙗнѭ въ огн҄ь С 15.4 Образно. мънте ѣко прдъ въврѣшт мра на ꙁемл҄ѭ. не прдъ въврѣщъ мра нъ меъ М Мт 10.34 Изхвърля, изсипя.  съжегѫтъ тѣлеса стꙑхꙿ.  вь рѣкѫ въврьгѫтъ.  се сътворѫ да  остатъка хъ не бѫдетъ С 79.4 2. Дам дарение, пусна, хвърля [монета и под.] вьс бо с отъ ꙁбꙑтъка своего въвръгѫ въ дарꙑ бжѩ. а с отъ лшенѣ своего. вьсе мѣне еже мѣ въвръже М Лк 21. 4 З А СК въврѣщ въ тьмьнцѫ βάλλω εἰς φυλακήν, βάλλω ἐν τῇ φυλακῇ, κατείργω ἐν φυλακῇ, ἐμβάλλω εἰς τὸ δεσμωτήριον, ἀποτίϑημι ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ, οἰκέω τὴν φυλακήν, βάλλω καταδίκῃ Хвърля в тъмница, затворя ꙇ сѫд тѧ прѣдастъ слѹѕѣ. ꙇ въ темьнцѫ въвръжетъ тѧ М Мт 5.25 З аурлꙗнъ повелѣ (...) лѣшт ꙗ ꙁдрова.  въ темꙿнцѫ въврѣшт С 6.23—24  въвръженѹ бꙑвъшѹ въ темнцѫ. бꙑстъ по обꙑаю молꙙштѹ сꙙ мѹ въ полѹношт вдѣт юношѫ красъна С 186.30—187.1 въврѣщ въ хѹлѫ τρέπω εἰς βλασφημίαν Предам, подхвърля на хула; оклеветя много бо бѣсован же отъ тебе томьн въвръже тꙙ въ хѹлѫ С 1.6 въврѣщ мрѣжѫ χαλάω τὸ δίκτυον, βάλλω τὸ δίκτυον Хвърля мрежа [за да ловя риба] об ношть вьсѫ трождьше сѧ не ѩсомъ несоже. по глѹ же твоемѹ въвръжемъ мрѣжѫ М Лк 5.5 З онъ же рее мъ. въвръѕѣте о деснѫѭ странѫ кораблѣ мрѣжѫ.  обрѧштете М Йо 21.6 З А СК въврѣщ сѧ М З А СК Б ЗП У СЕ К С Гр ἐμβάλλω βάλλω ῥίπτω ἀκοντίζω ἐκβάλλω χαλάω πέμπω χόω ὠϑέω βλήσκομαι въврѣшт Нвб Срв връгам НГер ДА въргам ДА