Исторически речник
въводт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въводтвъвождѫ, въвождѹвъводшвъводтъ, въводть, въводтвъводмъ, въводмь, въводм, въводмовъводте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въводѧтъ, въводѧть, въводѧтвъводвѣвъводтавъводтевъводвъвод
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въводмъ, въводмь, въводмвъводтевъводвѣвъводтавъводхъ, въводхь, въводхвъвод
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въводвъводхомъ, въводхомь, въводхом, въводхмꙑвъводстевъводшѧ, въводшѫ, въводша, въводше, въводхѫвъвоховѣвъводста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въводстевъвождаахъ, въвождахъ, въводѣахъ, въводѣхъ, въвожахъ, въводѧхъ, въвождаахь, въвождахь, въводѣахь, въводѣхь, въвожахь, въводѧхь, въвождаах, въвождах, въводѣах, въводѣх, въвожах, въводѧхвъвождааше, въвождаше, въводѣаше, въводѣше, въвожаше, въводѧшевъвождааше, въвождаше, въводѣаше, въводѣше, въвожаше, въводѧшевъвождаахомъ, въвождахомъ, въводѣахомъ, въводѣхомъ, въвожахомъ, въводѧхомъ, въвождаахомь, въвождахомь, въводѣахомь, въводѣхомь, въвожахомь, въводѧхомь, въвождаахом, въвождахом, въводѣахом, въводѣхом, въвожахом, въводѧхомвъвождаашете, въвождашете, въводѣашете, въводѣшете, въвожашете, въвождаасте, въвождасте, въводѣасте, въводѣсте, въвожасте, въводѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
въвождаахѫ, въвождахѫ, въводѣахѫ, въводѣхѫ, въвожахѫ, въвождаахѹ, въвождахѹ, въводѣахѹ, въводѣхѹ, въвожахѹ, въводѧхѹвъвождааховѣ, въвождаховѣ, въводѣаховѣ, въводѣховѣ, въвожаховѣ, въводѧховѣвъвождаашета, въвождашета, въводѣашета, въводѣшета, въвожашета, въвождааста, въвождаста, въводѣаста, въводѣста, въвожаста, въводѧставъвождаашете, въвождашете, въводѣашете, въводѣшете, въвожашете, въвождаасте, въвождасте, въводѣасте, въводѣсте, въвожасте, въводѧсте
въводт -въвождѫ -въводш несв 1. Въвеждам, завеждам тѣмьже прм влко наша моленѣ. ꙇ поко вꙿсѧ оцѧ нашѧ  матер ... ꙇ вꙿсѧ дшѧ ... ѹн ꙇмена хъ. въ кънгахъ жвотънꙑхъ ... вь наслѣдь црства нбснааго. ꙇ въ ра пщѧ въводѧ ѩ СЕ 65b 7 по томⷤ҇ь емъ  ꙁа рѫкѫ деснѫⷿ҇. въводтъ  къ олътарю СЕ 96a 4 отьць тво дного дѣлма грѣха адама с породꙑ ꙁведе. а тꙑ л раꙁбонка въводш С 308.29 дьнесь съ мноѭ бѫдеш въ породѣ. аꙁъ тꙙ ꙁгънавꙑ въвождѫ С 438.6 нъ мол҄ѫ то отъложвъшꙙ. млость пробрꙙштамꙑ. въводꙙштꙙѧ въ цѣсарьство небеьсно. гоже бѫд вьсѣмъ намъ полѹт С 447.22 Образно. егда же пак въводтъ пръвѣнъца въ въселенѫѫ. глетъ да поклонѧтъ сѧ емѹ въс ангел бж Е 6б 8 їс ... же душꙙ с тѣлесъ ꙁводтъ.  пакꙑ въводтъ сь словесемь С 344.25—26 2. Привеждам като пример [в литературно произведение] то поꙿто ѹбо та прта црѣ въводтъ онъ (!) же невѣстънка С 375.22 3. За път — водя, отвеждам вьндѣте ѫꙁъкꙑм вратꙑ ѣко пространа врата  шрокъ пѫть. въводѧ въ пагѹбѫ. ꙇ мъноѕ сѫтъ въходѧщ мъ М Мт 7.13 З А коль ѫꙁъка врата  тѣснъ пѫть въводѧ въ жвотъ М Мт 7.14 З,А; Срв. СЕ 89b 8—9 подвꙁате сѧ вьнт. тѣснꙑм вратꙑ. въводѧщм въ жвотъ СЕ 69b 18 Въвеждам [в беда и под.] с смокꙑ обраꙁъ прношааше. шрокааго  пространааго пѫт. водꙙштааго въ пагѹбѫ. плоскъ стъ лстъ смоквнъ  остръ. сврабьно стъ грѣхъ шрокꙑмъ  пространꙑмъ моремь. въводꙙ въ пагѹбѫ С 350.24 Изч М З А Е СЕ С Гр ἀπάγω εἰσάγω εἰσφέρω εἰσοικίζω Нвб въвождам остар диал ОА ВА НГер МлБТР ЕтМл РБЕ ввождам остар ВА ЕтМл РРОДД