Исторически речник
враеват  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
враеватвраѹѭ, враѹѫ, враѹѧ, враѹю, враюѭ, враюѫ, враюѧ, враюювраѹш, враѹеш, враюш, враюеш, враѹѹш, враююшвраѹтъ, враѹетъ, враѹть, враѹеть, враѹт, враѹет, враютъ, враюетъ, врають, враюеть, врают, враюет, враѹѹтъ, враюютъ, враѹѹть, враюють, враѹѹт, враюютвраѹмъ, враѹемъ, враѹмь, враѹемь, враѹм, враѹем, враѹмо, враѹемо, враюмъ, враюемъ, враюмь, враюемь, враюм, враюем, враюмо, враюемо, враѹѹмъ, враююмъ, враѹѹмь, враююмь, враѹѹм, враююм, враѹѹмо, враююмовраѹте, враѹете, враюте, враюете, враѹѹте, враююте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
враѹѭтъ, враѹѫтъ, враѹѧтъ, враѹютъ, враѹѭть, враѹѫть, враѹѧть, враѹють, враѹѭт, враѹѫт, враѹѧт, враѹют, враюѭтъ, враюѫтъ, враюѧтъ, враюютъ, враюѭть, враюѫть, враюѧть, враюють, враюѭт, враюѫт, враюѧт, враюютвраѹвѣ, враѹевѣ, враювѣ, враюевѣ, враѹѹвѣ, враюювѣвраѹта, враѹета, враюта, враюета, враѹѹта, враюютавраѹте, враѹете, враюте, враюете, враѹѹте, враюютевраѹ, враювраѹ, враю
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
враѹмъ, враѹмь, враюмъ, враюмь, враѹм, враюмвраѹте, враютевраѹвѣ, враювѣвраѹта, враютавраевахъ, враевахь, враевахвраева
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
враевавраевахомъ, враевахомь, враевахом, враевахмꙑвраевастевраевашѧ, враевашѫ, враеваше, враеваша, враевахѫвраеваховѣвраеваста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
враевастевраеваахъ, враевахъ, враеваахь, враевахь, враеваах, враевахвраевааше, враевашевраевааше, враевашевраеваахомъ, враевахомъ, враеваахомь, враевахомь, враеваахом, враевахомвраеваашете, враевашете, враеваасте, враевасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
враеваахѫ, враевахѫ, враеваахѹ, враевахѹвраевааховѣ, враеваховѣвраеваашета, враевашета, враевааста, враеваставраеваашете, враевашете, враеваасте, враевасте
враеват -враѹѭ -враѹш несв Лекувам, изцелявам богѹ подавъшѹ мꙋ враеват. роꙁльнꙑѧ  многолънꙑѧ ѧꙁꙙ С 556.3 враеват прходꙙштꙙѧ кꙿ н҄емѹ.братѭ  странънꙑѧ ... сам же отъштеттъ сꙙ не цѣлвъ. въспрмшꙙѧ го рад толкъ трѹдъ С 549.2 Изч С Нвб врачувам ’лекувам с билки’ ОА РБЕ Срв врачувам ’гадая, предсказвам бъдещето’ ОА ВА АК Бот Дюв НГер МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ ДА