Исторически речник
вонꙗт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
вонꙗтвонꙗѭ, вонѣѭ, вонꙗѫ, вонѣѫ, вонꙗѧ, вонѣѧ, вонꙗю, вонѣю, вонѧю, вонаѫ, вонаѧвонꙗш, вонꙗеш, вонѣш, вонѣеш, вонѣаш, вонѧеш, вонаешвонꙗтъ, вонꙗетъ, вонѣтъ, вонѣетъ, вонѣатъ, вонꙗть, вонꙗеть, вонѣть, вонѣеть, вонѣать, вонꙗт, вонꙗет, вонѣт, вонѣет, вонѣат, вонѧетъ, вонѧеть, вонѧет, вонаетъ, вонаеть, вонаетвонꙗмъ, вонꙗемъ, вонѣмъ, вонѣемъ, вонѣамъ, вонꙗмь, вонꙗемь, вонѣмь, вонѣемь, вонѣамь, вонꙗм, вонꙗем, вонѣм, вонѣем, вонѣам, вонꙗмо, вонꙗемо, вонѣмо, вонѣемо, вонѣамо, вонѧемъ, вонѧемь, вонѧем, вонаемъ, вонаемь, вонаем, вонаемовонꙗте, вонꙗете, вонѣте, вонѣете, вонѣате, вонѧете, вонаете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
вонꙗѭтъ, вонѣѭтъ, вонѣѫтъ, вонꙗѫтъ, вонѣѧтъ, вонꙗѧтъ, вонѣютъ, вонꙗютъ, вонꙗѭть, вонѣѭть, вонѣѫть, вонꙗѫть, вонѣѧть, вонꙗѧть, вонѣють, вонꙗють, вонꙗѭт, вонѣѭт, вонѣѫт, вонꙗѫт, вонѣѧт, вонꙗѧт, вонѣют, вонꙗют, вонѧютъ, вонѧють, вонѧют, вонаѫтъ, вонаѧтъ, вонаѫть, вонаѧть, вонаѫт, вонаѧтвонꙗвѣ, вонꙗевѣ, вонѣвѣ, вонѣевѣ, вонѣавѣ, вонѧевѣвонꙗта, вонꙗета, вонѣта, вонѣета, вонѣата, вонѧетавонꙗте, вонꙗете, вонѣте, вонѣете, вонѣате, вонѧетевонꙗ, вонѣ, вонѧ, вонавонꙗ, вонѣ, вонѧ, вона
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
вонꙗмъ, вонѣмъ, вонꙗмь, вонѣмь, вонꙗм, вонѣм, вонѧмъ, вонѧмь, вонѧм, вонамъ, вонамь, вонамвонꙗте, вонѣте, вонѧте, вонатевонꙗвѣ, вонѣвѣ, вонѧвѣ, вонавѣвонꙗта, вонѣта, вонѧта, вонатавонꙗхъ, вонѣхъ, вонꙗхь, вонѣхь, вонꙗх, вонѣх, вонѧхъ, вонѧхь, вонѧх, вонахъ, вонахь, вонахвонꙗ, вонѣ, вонѧ, вона
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
вонꙗ, вонѣ, вонѧ, вонавонꙗхомъ, вонѣхомъ, вонꙗхомь, вонѣхомь, вонꙗхом, вонѣхом, вонꙗхмꙑ, вонѣхмꙑ, вонѧхомъ, вонѧхомь, вонѧхом, вонахомъ, вонахомь, вонахом, вонахмꙑвонꙗсте, вонѣсте, вонѧсте, вонастевонꙗшѧ, вонашѧ, вонѣшѧ, вонꙗшѫ, вонашѫ, вонѣшѫ, вонꙗша, вонѣша, вонꙗше, вонаше, вонѣше, вонꙗхѫ, вонѣхѫ, вонахѫ, вонѧшавонꙗховѣ, вонѣховѣ, вонѧховѣ, вонаховѣвонꙗста, вонѣста, вонѧста, вонаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
вонꙗсте, вонѣсте, вонѧсте, вонастевонꙗахъ, вонꙗхъ, вонꙗах, вонаахъ, вонахъ, вонаахь, вонахь, вонꙗхь, вонꙗх, вонаах, вонѧхъ, вонѧхь, вонѧхвонꙗаше, вонꙗше, вонааше, вонаше, вонѧшевонꙗаше, вонꙗше, вонааше, вонаше, вонѧшевонꙗахомъ, вонꙗхомъ, вонаахомъ, вонахомъ, вонꙗахомь, вонꙗхомь, вонаахомь, вонахомь, вонꙗахом, вонꙗхом, вонаахом, вонахом, вонѧхомъ, вонѧхомь, вонѧхомвонꙗашете, вонꙗшете, вонꙗасте, вонꙗсте, вонаашете, вонашете, вонаасте, вонасте, вонѧшете, вонѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
вонꙗахѫ, вонꙗхѫ, вонꙗахѹ, вонꙗхѹ, вонаахѫ, вонахѫ, вонаахѹ, вонахѹ, вонѧхѹвонꙗаховѣ, вонꙗховѣ, вонааховѣ, вонаховѣ, вонѧховѣвонꙗашета, вонꙗшета, вонꙗаста, вонꙗста, вонѧшета, вонѧста, вонаашета, вонашета, вонааста, вонаставонꙗашете, вонꙗшете, вонꙗасте, вонꙗсте, вонѧшете, вонѧсте, вонаашете, вонашете, вонаасте, вонасте
вонꙗт -вонꙗѭ -вонꙗш несв Мириша приятно, издавам приятна миризма днⷭ҇е. мастьм водамъ вонѣѭщамъ. вꙿсѣ тварь напаѣетъ сѧ СЕ 2а 23 днⷭ҇е самъ еръданъ вонѣетъ мастѭ. благоѫханъноѭ СЕ 3b 7—8 добрѣ вонꙗт μυριπνοέω Благоухая, изпълнен съм с благоухание въ црьквьнѣѣмъ лкѹѭтъ рьтоꙁѣ.  же въ благодѣт добрѣ вонꙗтъ. благоьст носꙙтъ С 335.10 Изч СЕ С Гр ὄζω Нвб воня ОА ВА МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ ДА вонея Дюв НГер МлБТР ЕтМл БТР РБЕ вонявам ЕтМл Срв Вонеща вода МИ СНМБ Вонещи вриз МИ БМС