Исторически речник
волт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
волтволѭ, волѧ, волюволшволтъ, волть, волтволмъ, волмь, волм, волмоволте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
волѧтъ, волѧть, волѧтволвѣволтаволтеволвол
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
волмъ, волмь, волмволтеволвѣволтаволхъ, волхь, волхвол
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
волволхомъ, волхомь, волхом, волхмꙑволстеволшѧ, волшѫ, волша, волше, волхѫволховѣволста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
волстеволꙗахъ, волѣахъ, волаахъ, волѣхъ, волꙗхъ, волѧахъ, волѧхъ, волꙗахь, волѣахь, волаахь, волѣхь, волꙗхь, волѧахь, волѧхь, волꙗах, волѣах, волаах, волѣх, волꙗх, волѧах, волѧхволꙗаше, волѣаше, волааше, волѣше, волꙗше, волѧаше, волѧшеволꙗаше, волѣаше, волааше, волѣше, волꙗше, волѧаше, волѧшеволꙗахомъ, волѣахомъ, волаахомъ, волѣхомъ, волꙗхомъ, волѧахомъ, волѧхомъ, волꙗахомь, волѣахомь, волаахомь, волѣхомь, волꙗхомь, волѧахомь, волѧхомь, волꙗахом, волѣахом, волаахом, волѣхом, волꙗхом, волѧахом, волѧхомволꙗашете, волѣашете, волаашете, волѣшете, волꙗшете, волꙗасте, волѣасте, волаасте, волѣсте, волꙗсте, волѧасте, волѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
волꙗахѫ, волѣахѫ, волаахѫ, волѣхѫ, волꙗхѫ, волꙗахѹ, волѣахѹ, волаахѹ, волѣхѹ, волꙗхѹ, волѧахѹ, волѧхѹволꙗаховѣ, волѣаховѣ, волааховѣ, волѣховѣ, волꙗховѣ, волѧаховѣ, волѧховѣволꙗашета, волѣашета, волаашета, волѣшета, волꙗшета, волꙗаста, волѣаста, волааста, волѣста, волꙗста, волѧаста, волѧставолꙗашете, волѣашете, волаашете, волѣшете, волꙗшете, волꙗасте, волѣасте, волаасте, волѣсте, волꙗсте, волѧасте, волѧсте
волт -волѭ -волш несв 1. Желая, искам н отца кто ꙁнаетъ. ткмо снъ. ꙇ емѹже волтъ снъ отъкрꙑт М Мт 11.27 З А оте аще волш мімо нес ашѭ сѭ отъ мене. обае не моѣ волѣ нъ твоѣ да бѫдетъ М Лк 22.42 бже ... не волѧ съмрът грѣшънкѹ СЕ 73b 5 2. Предпочитам  ѹвѣштанꙗ т(а) н въ кѫѭ же намѣнвъше рѣшꙙ. волмъ аранъскѫѭ вѣрѫ неже къ кѹпносѫштю прложт сꙙ С 202.1 Изч М З А СЕ С Гр βούλομαι μᾶλλον αἱρέομαι Нвб воля диал ОА ВА НТ НГер МлБТР ЕтМл ЕтБАН РБЕ ДА во̀лим диал ДА