Исторически речник
влѣщ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
влѣщвлѣкѫ, влѣкѹвлѣешвлѣетъ, влѣеть, влѣетвлѣемъ, влѣемь, влѣем, влѣемовлѣете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
влѣкѫтъ, влѣкѹтъ, влѣкѫть, влѣкѹть, влѣкѫт, влѣкѹтвлѣевѣвлѣетавлѣетевлѣцвлѣц
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
влѣцѣмъ, влѣцѣмь, влѣцѣмвлѣцѣтевлѣцѣвѣвлѣцѣтавлѣхъ, влѣкохъ, влѣхь, влѣкохь, влѣх, влѣкохвлее, влье
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
влее, вльевлѣхомъ, влѣкохомъ, влѣхомь, влѣкохомь, влѣхом, влѣкохом, влѣкохмꙑвлѣсте, влѣкостевлѣшѧ, влѣкошѧ, влѣшѫ, влѣкошѫ, влѣша, влѣкоша, влѣше, влѣкоше, влѣкохѫвлѣховѣ, влѣкоховѣвлѣста, влѣкоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
влѣсте, влѣкостевлѣаахъ, влѣахъ, влѣѣхъ, влѣаахь, влѣахь, влѣѣхь, влѣаах, влѣах, влѣѣхвлѣааше, влѣаше, влѣѣшевлѣааше, влѣаше, влѣѣшевлѣаахомъ, влѣахомъ, влѣѣхомъ, влѣаахомь, влѣахомь, влѣѣхомь, влѣаахом, влѣахом, влѣѣхомвлѣаашете, влѣашете, влѣѣшете, влѣаасте, влѣасте, влѣѣсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
влѣаахѫ, влѣахѫ, влѣѣхѫ, влѣаахѹ, влѣахѹ, влѣѣхѹвлѣааховѣ, влѣаховѣ, влѣѣховѣвлѣаашета, влѣашета, влѣѣшета, влѣааста, влѣаста, влѣѣставлѣаашете, влѣашете, влѣѣшете, влѣаасте, влѣасте, влѣѣсте
влѣщ -влѣкѫ -влѣеш несв Влека, влача, тегля а дрѹѕ ѹенц ... влѣкѫште мрѣжѫ рꙑбъ М Йо 21.8 З А СК  мъше  ꙁа власꙑ влѣаахѫ ї плаѫшта С 40.17  съвꙙꙁавъше влѣкошꙙ вънъ с клѣт С 146.1 савна влѣкома съ нѫждеѭ велкоѭ С 146.15 Образно. да вьꙁненавдмъ. влѣкѫщѭѭ нꙑ. нꙁъ похоть СЕ 90b 25 око ѹбо вдꙙ л дѫбъ цвѣтьанъ. л стоьнкъ слно текѫштъ. тѣмь вдѣнмъ тамо сꙙ влѣетъ С 343.6 въспѧть влѣщ сѧ ἀνϑέλκομαι Връщам мисълта си към нещо сце  аꙁъ вдѣвъ дѣлесе повѣсть. свѣтълѫ  добрѫ сѫштѫ. тамо дръжѫ ѹмъ с. вьспꙙть влѣкѫ же сꙙ пакꙑ дѹховьнꙑмъ вдомъ С 344.13 влѣкѫщаꙗ Като същ. мн. ср. Което ни влече, завлича Тѣмже  въсѣ прѣꙁрѣшѧ вещнаа  нꙁѹ влѣкѫщаа,  ѡтьства глаголѧ,  сърѡдства  єще же  своа, ꙗкоже рещ, тѣлеса ЙП 182.9.  бѣ вдѣт тогда м͠терь ѻ едѣ веселещꙋ се. мѣаше бѡ въꙁрасть красьнь. ѻбыа црⷭкы. мѹдрованїе. нравь,  въса ꙗже къ похвалѣ влѣкѹщаа Конст. 424v.14. влѣщ сѧ М З А СК СЕ К С Гр σύρω ἕλκω Нвб влека ОА ВА АК Бот НТ Дюв НГер МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ ДА