Исторически речник
вльнꙗт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
вльнꙗт сѧвльнꙗѭ, вльнѣѭ, вльнꙗѫ, вльнѣѫ, вльнꙗѧ, вльнѣѧ, вльнꙗю, вльнѣю, вльнѧю, вльнаѫ, вльнаѧвльнꙗш, вльнꙗеш, вльнѣш, вльнѣеш, вльнѣаш, вльнѧеш, вльнаешвльнꙗтъ, вльнꙗетъ, вльнѣтъ, вльнѣетъ, вльнѣатъ, вльнꙗть, вльнꙗеть, вльнѣть, вльнѣеть, вльнѣать, вльнꙗт, вльнꙗет, вльнѣт, вльнѣет, вльнѣат, вльнѧетъ, вльнѧеть, вльнѧет, вльнаетъ, вльнаеть, вльнаетвльнꙗмъ, вльнꙗемъ, вльнѣмъ, вльнѣемъ, вльнѣамъ, вльнꙗмь, вльнꙗемь, вльнѣмь, вльнѣемь, вльнѣамь, вльнꙗм, вльнꙗем, вльнѣм, вльнѣем, вльнѣам, вльнꙗмо, вльнꙗемо, вльнѣмо, вльнѣемо, вльнѣамо, вльнѧемъ, вльнѧемь, вльнѧем, вльнаемъ, вльнаемь, вльнаем, вльнаемовльнꙗте, вльнꙗете, вльнѣте, вльнѣете, вльнѣате, вльнѧете, вльнаете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
вльнꙗѭтъ, вльнѣѭтъ, вльнѣѫтъ, вльнꙗѫтъ, вльнѣѧтъ, вльнꙗѧтъ, вльнѣютъ, вльнꙗютъ, вльнꙗѭть, вльнѣѭть, вльнѣѫть, вльнꙗѫть, вльнѣѧть, вльнꙗѧть, вльнѣють, вльнꙗють, вльнꙗѭт, вльнѣѭт, вльнѣѫт, вльнꙗѫт, вльнѣѧт, вльнꙗѧт, вльнѣют, вльнꙗют, вльнѧютъ, вльнѧють, вльнѧют, вльнаѫтъ, вльнаѧтъ, вльнаѫть, вльнаѧть, вльнаѫт, вльнаѧтвльнꙗвѣ, вльнꙗевѣ, вльнѣвѣ, вльнѣевѣ, вльнѣавѣ, вльнѧевѣвльнꙗта, вльнꙗета, вльнѣта, вльнѣета, вльнѣата, вльнѧетавльнꙗте, вльнꙗете, вльнѣте, вльнѣете, вльнѣате, вльнѧетевльнꙗ, вльнѣ, вльнѧ, вльнавльнꙗ, вльнѣ, вльнѧ, вльна
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
вльнꙗмъ, вльнѣмъ, вльнꙗмь, вльнѣмь, вльнꙗм, вльнѣм, вльнѧмъ, вльнѧмь, вльнѧм, вльнамъ, вльнамь, вльнамвльнꙗте, вльнѣте, вльнѧте, вльнатевльнꙗвѣ, вльнѣвѣ, вльнѧвѣ, вльнавѣвльнꙗта, вльнѣта, вльнѧта, вльнатавльнꙗхъ, вльнѣхъ, вльнꙗхь, вльнѣхь, вльнꙗх, вльнѣх, вльнѧхъ, вльнѧхь, вльнѧх, вльнахъ, вльнахь, вльнахвльнꙗ, вльнѣ, вльнѧ, вльна
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
вльнꙗ, вльнѣ, вльнѧ, вльнавльнꙗхомъ, вльнѣхомъ, вльнꙗхомь, вльнѣхомь, вльнꙗхом, вльнѣхом, вльнꙗхмꙑ, вльнѣхмꙑ, вльнѧхомъ, вльнѧхомь, вльнѧхом, вльнахомъ, вльнахомь, вльнахом, вльнахмꙑвльнꙗсте, вльнѣсте, вльнѧсте, вльнастевльнꙗшѧ, вльнашѧ, вльнѣшѧ, вльнꙗшѫ, вльнашѫ, вльнѣшѫ, вльнꙗша, вльнѣша, вльнꙗше, вльнаше, вльнѣше, вльнꙗхѫ, вльнѣхѫ, вльнахѫ, вльнѧшавльнꙗховѣ, вльнѣховѣ, вльнѧховѣ, вльнаховѣвльнꙗста, вльнѣста, вльнѧста, вльнаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
вльнꙗсте, вльнѣсте, вльнѧсте, вльнастевльнꙗахъ, вльнꙗхъ, вльнꙗах, вльнаахъ, вльнахъ, вльнаахь, вльнахь, вльнꙗхь, вльнꙗх, вльнаах, вльнѧхъ, вльнѧхь, вльнѧхвльнꙗаше, вльнꙗше, вльнааше, вльнаше, вльнѧшевльнꙗаше, вльнꙗше, вльнааше, вльнаше, вльнѧшевльнꙗахомъ, вльнꙗхомъ, вльнаахомъ, вльнахомъ, вльнꙗахомь, вльнꙗхомь, вльнаахомь, вльнахомь, вльнꙗахом, вльнꙗхом, вльнаахом, вльнахом, вльнѧхомъ, вльнѧхомь, вльнѧхомвльнꙗашете, вльнꙗшете, вльнꙗасте, вльнꙗсте, вльнаашете, вльнашете, вльнаасте, вльнасте, вльнѧшете, вльнѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
вльнꙗахѫ, вльнꙗхѫ, вльнꙗахѹ, вльнꙗхѹ, вльнаахѫ, вльнахѫ, вльнаахѹ, вльнахѹ, вльнѧхѹвльнꙗаховѣ, вльнꙗховѣ, вльнааховѣ, вльнаховѣ, вльнѧховѣвльнꙗашета, вльнꙗшета, вльнꙗаста, вльнꙗста, вльнѧшета, вльнѧста, вльнаашета, вльнашета, вльнааста, вльнаставльнꙗашете, вльнꙗшете, вльнꙗасте, вльнꙗсте, вльнѧшете, вльнѧсте, вльнаашете, вльнашете, вльнаасте, вльнасте
вльнꙗт сѧ -вльнꙗѭ сѧ -вльнꙗш сѧ несв вльнꙗѩ сѧ прич м ед ὁ χειμαζόμενος Оня, който пътува по вълните, люшкан от буря сѣдꙙштмъ въ тьмѣ сльньце правьдьно ꙗв сꙙ. вл҄ънꙗѭштмъ отш.  невлънꙙште сꙙ прстанште С 251.21 Изч С влънꙗт сѧ Нвб вълнея се остар РРОДД Срв вълнувам се ОА Дюв НГер МлБТР ЕтБАН АР РБЕ ДА