Исторически речник
влъшьба  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
влъшъба, влъшьба, влъшбавлъшъбꙑ, влъшьбꙑ, влъшбꙑ, влъшъбѫ, влъшьбѫ, влъшбѫвлъшъбѣ, влъшьбѣ, влъшбѣвлъшъбѫ, влъшьбѫ, влъшбѫ, влъшъбѹ, влъшьбѹ, влъшбѹвлъшьбоѭ, влъшьбоѫ, влъшьбоѧ, влъшьбою, влъшъбоѭ, влъшъбоѫ, влъшъбоѧ, влъшъбою, влъшбоѭ, влъшбоѫ, влъшбоѧ, влъшбоювлъшъбѣ, влъшьбѣ, влъшбѣ
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
влъшъбо, влъшьбо, влъшбовлъшъбꙑ, влъшьбꙑ, влъшбꙑвлъшьбъ, влъшебъ, влъшъбъ, влъшьбь, влъшебь, влъшъбьвлъшьбамъ, влъшьбамь, влъшъбамъ, влъшъбамь, влъшбамъ, влъшбамьвлъшьбам, влъшъбам, влъшбамвлъшьбахъ, влъшьбахь, влъшъбахъ, влъшъбахь, влъшбахъ, влъшбахь
NfOuNfGuNfDu
влъшъбѣ, влъшьбѣ, влъшбѣвлъшъбѹ, влъшьбѹ, влъшбѹвлъшъбама, влъшьбама, влъшбама
влъшьба -ꙑ ж Магия раждьꙁѣте сковрадѫ. да въвръженъ бѫдетъ вь н҄ѫ. да тѣмъ бѫдѫтъ вльшъбꙑ го побѣжденꙑ С 157.15—16 вьсѣмь авѣ стъ ... ꙗко влъшъбам одолѣваш. бѣаше бо т лце блѣдо вдмо. нꙑнꙗ же пакꙑ свѣтъло акꙑ сльнце С 159.20 ꙗко не хса рад ... страждеші нъ дѣствьнъ сꙑ влъшъбꙑ. прѣлшташ вьсꙙ С 166.2 аꙁъ бо кръстьꙗнъ смъ  не вѣдѣ н вльшьбꙑ н прокаꙁьства С 111.25 погѹбьѭ тꙙ аште  влъшъбам свом пъваш С 112.19  цѣлѹ бꙑвꙿшѹ. прьвоѭ слоѭ сътвор. т на въставшхъ на н҄его влъшьбоѭ. богомрьꙁъкꙑхъ срацнъ С 567.22 и҆ съвокѹпи сѧ с ниⷨ на сѣю. поваꙗ҆ волⸯшьбами ХрГС 486a21 С ХрГС Гр μαγεία вльшъба влъшъба вльшьба Нвб влъшба остар ВА Дюв МлБТР ЕтМл РБЕ РРОДД