Исторически речник
влъхвъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
влъхвъ, влъхвь, влъхъвъ, влъхъвь, влъхьвъ, влъхьвь, влъховъ, влъховьвлъхвавлъхвѹвлъхвъ, влъхвь, влъхъвъ, влъхъвь, влъхьвъ, влъхьвь, влъховъ, влъховьвлъхвавлъхвомь, влъхвомъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
влъсвѣвлъшвевлъсввлъхвъ, влъхвь, влъхъвъ, влъхъвь, влъхьвъ, влъхьвь, влъховъ, влъховьвлъхвомъ, влъхвомьвлъхвꙑ
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
влъхвꙑвлъсвѣхъ, влъсвѣхьвлъхвавлъхвѹвлъхвома
влъхвъ м 1. Мъдрец, предсказател (за тримата влъхви от Евангелието) се влъсві отъ въстокь. прідѫ въ ермⷧъ А Мт 2.1 СК тогда родъ та прꙁьвавъ вльхвъ. спꙑта ѿ ніхъ. врѣмѧ ѣвльшѧѩ сѧ ѕвѣꙁдꙑ А Мт 2.7 СК тогда родъ відѣвъ ѣко порѫганъ бъⷭ҇ отъ влъхвъ. ꙁб всѧ отрокъ ... ѿъ двою лѣтѹ  нже. по лѣтѹ еже спъта отъ влъхвъ А Мт 2.16 СК звѣзда вълъхвомъ не отъ испьрва бꙑвъшихъ бꙗаше звѣздъ ЙЕ Бог. 143a свѣⷮ пртекшаѧ ꙁвѣꙁⷣы къ вфлеѡмѣ. да  влъхвы направть.  дары прїнесетъ Пс. Кес. 61/60 подобмъ  мꙑ сѧ влъхвомъ• же не тъьѭ не ѹбоꙗшѧ сѧ рода• нъ  порѹгаша сѧ емѹ ПА 217c И прошьⷣ оубѻ тънкоестнѣ ѻ рѡжⷣьствѣ єгѡ , прїиде даже до вльхвь ПЕ ИМ 165r 2. Магьосник, заклинател. жьреш л богомъ ѹбо влъшве.  непрѣподобьне. л н С 111.21 вдѣвъше же неьств вльсв бꙑвъше то ѹдо.  дввъше сꙙ ѹжасошꙙ сꙙ С 268.29—30 потомъ нѣкотор отъ влъхвъ. обадшꙙ свꙙтаꙗ. їѡна  варахса. къ трьмь старѣшнамъ влъшъскꙑмъ С 256.24 но пришⷣе въ грⷣа сь и҆ зло творѧ и҆ волⸯховъ и҆ ародѣи҆ць. кто любо тъ̏ бѣ привⷣе и ХрГС 475b23-24 абїе ѹбо ар наало прⷨ своего въсхода. ѿ етвертыа аст смотрвъ. кроново сътеенїе в наалѣ лѹны на нь плъна въсходѧщ дневныⷨ роⷣствоⷨ. творть мѹжеѹбїца. раꙁбонкы кровопїца. пїанца. блѹднкы бѣснѹюща. танаⷨ беꙁвѣстныⷨ вѣдца. влъхвы. жрьтвенкы  смъ послѣдѫющаѧ Пс. Кес. 109/108 това́ реⷱ҇,́ нѣ́ че́ се гри́жаше за сырома́сы. ами́ вль́хва бѣ́ше, и ковче́гь и́маше. и ко́й нѣ́що хари́жеше, а́ то́й го скры́¬еше и но́сѣше Тр. дам. 343 Егда же оубѡ испи Камвись съмрътнѫѫ ашѫ , двороу хранителѣ ц(а)рскомꙋ влъхва , еюже единъ нарицааше сѧ Ꙁмердїе , а дроугыи Спасѳенїе , сама себѣ въсхытиста дръжавѫ и власть ХрКМ 855 где сѫтъ ннѣ егпетьстї обавнц . где сѫтъ вльхвомъ мьтанїа Жит. Ант. 39v 3. Като прякор на Симон Влъхва (водач на религиозна секта през I в. от н.е.). то ѹбо смонъ вльхвъ. кръствъ сꙙ  раꙁгнѣвавъ сꙙ.  петромъ осѫжденъ. дарꙑ прнесъ. да непродамꙑ даръ кѹптъ С 363.6 ꙗ҆кⷤо и҆ симонѹ волⸯхвѹ видѧщѹ юдеса та великаа҆ ХрГС 459b18-19 Смѡна влъхва пръваго єретка. арїа же ҆ е҆ѵсе́вїа съ всѣм е҆дномѫдръным тѣмь, а҆наѳема БС 22а-22б А СК С ЙЕ Бог. Пс. Кес. ПА ХрГС Тр. дам. БС ХрКМ Жит. Ант. ПЕ ИМ Гр μάγος ἀρχίμαγος ὁ ἄνομος вльхвъ Нвб влъхв, влъхъв остар Дюв НГер ДА влъхва м ВА НТ Бот МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ РРОДД ДА