Исторически речник
власт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
властвладѫ, владѹвладешвладетъ, владеть, владетвладемъ, владемь, владем, владемовладете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
владѫтъ, владѹтъ, владѫть, владѹть, владѫт, владѹтвладевѣвладетавладетевладвлад
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
владѣмъ, владѣмь, владѣмвладѣтевладѣвѣвладѣта*владъ, *владохъ*владе
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
*владе*владомъ, *владохомъ*владете, *владосте*владѫ, *владошѧ*владовѣ, *владоховѣ*владета, *владоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
*владете, *владостевладѣахъ, владѣахь, владѣахвладѣашевладѣашевладѣахомъ, владѣахомь, владѣахомвладѣашете, владѣасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
владѣахѫ, владѣахѹвладѣаховѣвладѣашета, владѣаставладѣашете, владѣасте
власт -владѫ -владеш несв Владея някого или нещо, властвам над някого вѣсте ѣко мьнѧште сѧ власт ѩꙁкꙑ ѹстоѩтъ мъ М Мк 10.42 З А СК тꙑ владеш дръжавоѭ морьскоѭ въꙁмѫштенꙇе же влънъ его тꙑ ѹкротшї СП 88.10 того л прѣдаешꙇ же вьсѣьскаа одръжітъ. владѫштаго бѣсꙑ К 4b 33 Срв.С 412.6 ште  дшам власт покѹшате сꙙ С 88.16 вѣдѣше бо ꙗвѣ ꙗко цръ сꙑ. подъ властѭ стъ црѹ. мже нктоже цѣсарьмъ владетъ С 360.24 вдѣвъ хъ їѡсфъ. цръ сꙑ вьсѣмъ егуптомъ владꙑ. не обнаж меа н въ тьмнц ꙁатвор С 367.13 власт [плодꙑ] καρπόομαι Събирам плодовете на нещо плодꙑ ѩже ес далъ намъ. ꙇхъже съндошѧ сѧ раб тво жѧтъ. въꙁлож на нѧ блгвене твое. ꙇ владѫщмъ м. подажд спне твое СЕ 13а 2 М З А СК СП СЕ К С Гр ά᾿ρχω κατάρχω ἐξουσιάζω κυριεύω δεσπόζω ἡγεμονεύω Нвб владам остар Дюв МлБТР ЕтМл РБЕ Срв владея ОА НТ АК Бот Дюв НГер МлБТР ЕтМл ЕтБАН АР РБЕ БТР