Исторически речник
власвмсат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
власвмсатвласвмсаѭ, власвмсаѫ, власвмсаѧ, власвмсаювласвмсаш, власвмсаеш, власвмсаашвласвмсатъ, власвмсаетъ, власвмсаатъ, власвмсать, власвмсаеть, власвмсаать, власвмсат, власвмсает, власвмсаатвласвмсамъ, власвмсаемъ, власвмсаамъ, власвмсамь, власвмсаемь, власвмсаамь, власвмсам, власвмсаем, власвмсаам, власвмсамо, власвмсаемо, власвмсаамовласвмсате, власвмсаете, власвмсаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
власвмсаѭтъ, власвмсаѫтъ, власвмсаѧтъ, власвмсаютъ, власвмсаѭть, власвмсаѫть, власвмсаѧть, власвмсають, власвмсаѭт, власвмсаѫт, власвмсаѧт, власвмсаютвласвмсавѣ, власвмсаевѣ, власвмсаавѣвласвмсата, власвмсаета, власвмсаатавласвмсате, власвмсаете, власвмсаатевласвмсавласвмса
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
власвмсамъ, власвмсамь, власвмсамвласвмсатевласвмсавѣвласвмсатавласвмсахъ, власвмсахь, власвмсахвласвмса
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
власвмсавласвмсахомъ, власвмсахомь, власвмсахом, власвмсахмꙑвласвмсастевласвмсашѧ, власвмсашѫ, власвмсаша, власвмсаше, власвмсахѫвласвмсаховѣвласвмсаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
власвмсастевласвмсаахъ, власвмсахъ, власвмсаахь, власвмсахь, власвмсаах, власвмсахвласвмсааше, власвмсашевласвмсааше, власвмсашевласвмсаахомъ, власвмсахомъ, власвмсаахомь, власвмсахомь, власвмсаахом, власвмсахомвласвмсаашете, власвмсашете, власвмсаасте, власвмсасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
власвмсаахѫ, власвмсахѫ, власвмсаахѹ, власвмсахѹвласвмсааховѣ, власвмсаховѣвласвмсаашета, власвмсашета, власвмсааста, власвмсаставласвмсаашете, власвмсашете, власвмсаасте, власвмсасте
власвмсат -власвмсаѭ -власвмсаш несв Богохулствам амнь глѭ вамъ ѣко вьсѣ отъпѹстѧтъ сѧ снмъ лвѣъскомъ. съгрѣшенѣ  власфмѩ. елко аще власфмсаѭтъ М Мк 3.28 З вдѣвъ ꙇс вѣрѫ ꙇхъ. рее ослабл҄енѹемѹ ... ѧдо отъпѹштаѭтъ т сѧ грѣс тво. ꙇ се етер отъ кънжьнкъ рѣшѧ ... сь власвмсаетъ З Мт 9.3 а же власвмісаатъ на стꙑ дхъ. не матъ отъпѹштенѣ въ вѣкъ М Мк 3.29 З.Срв. Лк 12.10 Изч М З А От гр βλασφημέω власфмсат Нвб власфимисвам ЕтМл Срв властимисвам НГер МлБТР ЕтМл