Исторически речник
втат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
втатвтаѭ, втаѫ, втаѧ, втаювташ, втаеш, втаашвтатъ, втаетъ, втаатъ, втать, втаеть, втаать, втат, втает, втаатвтамъ, втаемъ, втаамъ, втамь, втаемь, втаамь, втам, втаем, втаам, втамо, втаемо, втаамовтате, втаете, втаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
втаѭтъ, втаѫтъ, втаѧтъ, втаютъ, втаѭть, втаѫть, втаѧть, втають, втаѭт, втаѫт, втаѧт, втаютвтавѣ, втаевѣ, втаавѣвтата, втаета, втаатавтате, втаете, втаатевтавта
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
втамъ, втамь, втамвтатевтавѣвтатавтахъ, втахь, втахвта
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
втавтахомъ, втахомь, втахом, втахмꙑвтастевташѧ, вташѫ, вташа, вташе, втахѫвтаховѣвтаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
втастевтаахъ, втахъ, втаахь, втахь, втаах, втахвтааше, вташевтааше, вташевтаахомъ, втахомъ, втаахомь, втахомь, втаахом, втахомвтаашете, вташете, втаасте, втасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
втаахѫ, втахѫ, втаахѹ, втахѹвтааховѣ, втаховѣвтаашета, вташета, втааста, втаставтаашете, вташете, втаасте, втасте
втат -втаѭ -вташ несв Пребивавам, намирам подслон, подслонявам се отъпѹст народꙑ. да шедъше въ окръстьнѧѩ вьс  села втаѭтъ М Лк 9.12 З вьс ръптаахѫ глѭште. ѣко къ грѣшънѫ мѫжю вънде втатъ М Лк 19.7 З А елко васꙿ лн ѹенц стъ же ѹбогꙑѧ трепеꙁꙑ въдовꙙ не похѹл. ѹ насъ втате С 395.27 Образно. ꙗже въ стѣхъ срьдьцхъ бескврънꙑ. втатъ С 338.21 тꙑ фараѡсѹ въ срьдц втавъ. новорожденꙑѧ ждовъскꙑ дѣт акꙑ трѣвѣ ѹвꙙнѫт сътвор С 389.13 Свивам гнездо. ꙇ бꙑваатъ дрѣво. ѣко прт птцамь нбскꙑмъ. ꙇ втат на вѣтвехъ его М Мт 13.32 З твортъ вѣтв велѩ. ѣко мошт подъ сѣнѭ его птца(ца)мъ нбскꙑмъ втат М Мк 4.32 З Изч М З А С Гр καταλύω αὐλίζομαι ἐπιφοιτάω ἐνοικέω κατασκηνόω Нвб витая книж ОА ВА МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ ДА