Исторически речник
всѣт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
всѣтвшѫ, вшѹвсшвстъ, всть, вствсмъ, всмь, всм, всмовсте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
всѧтъ, всѧть, всѧтвсвѣвставстевсвс
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
всмъ, всмь, всмвстевсвѣвставсѣхъ, всѣхь, всѣхвсѣ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
всѣвсѣхомъ, всѣхомь, всѣхом, всѣхмꙑвсѣстевсѣшѧ, всѣшѫ, всѣша, всѣше, всѣхѫвсѣховѣвсѣста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
всѣстевсѣѣхъ, всѧхъ, всѣѣхь, всѧхь, всѣѣх, всѧхвсѣѣше, всѧшевсѣѣше, всѧшевсѣѣхомъ, всѧхомъ, всѣѣхомь, всѧхомь, всѣѣхом, всѧхомвсѣѣшете, всѣѣсте, всѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
всѣѣхѫ, всѣѣхѹ, всѧхѹвсѣѣховѣ, всѧховѣвсѣѣшета, всѣѣста, всѧставсѣѣшете, всѣѣсте, всѧсте
всѣт -вшѫ -всш несв 1. Вися (...) (в)сѧ на д(...) Е 18б 7 ѡ раꙁбоініе ... не помніші л гвоꙁді ... не на дрѣвѣ лі вісѧ моліші К 11а 31 дівъ творітъ ѹмѹ. ꙁемлѣ вісѧшті повелѣньемь на водахъ К 10а 4 іѡсфъ ... къ платѹ глагол҄етъ ... даждъ м тѣло мрьтво на погребеніе. оного осѫжденаго отъ тебе ... їсѹса сего вдꙙштааго (погр. вм. всꙙштааго, Север., с. 454, бел. под линия) нага ... небрѣгома вьсѣм вдꙙшта (погр. вм. всꙙшта, Север., с. 454, бел. под линия) С 454.18, 21 їѡсфъ ... къ платѹ глаголетъ ... даждъ м ѡ владꙑко. сего всꙙштааго на дрѣ (!) нага ... о мрьтвѣ ѡ плате мол҄ѫ. на дрѣвѣ всꙙшт С 455.8, 23 Образно. ѹааше хъ мос решт. ѹꙁьрте жꙁнь вашѫ. всмѫ прѣдъ вам С 478.8—9 2. Прен. Основавам се, опирам се на нещо, завися ꙇс же рее ... въꙁлюбш га ба твоего ... въꙁлюбш скрънѣго твоего ѣко самъ сѧ. вь сею обою ꙁаповѣдю. весь ꙁаконъ  пророц всѧть М Мт 22.40 ЗI А СК М З А СК Е К С Гр κρέμαμαι περικρέμαμαι Нвб вися ОА ВА НТ АК Бот Дюв НГер МлБТР ЕтМл ЕтБАН АР РБЕ БТР ДА