Исторически речник
вдъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
вдъ, вдьвдавдѹ, вдоввдъ, вдьвдавдомь, вдомъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
вдѣвдевд, вдовевдъ, вдь, вдовъ, вдовьвдомъ, вдомь, вдовомъ, вдовомьвдꙑ, вдовꙑ
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
вдꙑ, вдовꙑ, вдъмвдѣхъ, вдѣхь, вдохъ, вдохь, вдовохъ, вдовохьвдавдѹвдома
вдъ м 1. Образ, облик камен сѫште. ловѣкꙑ ꙁваꙗн.  въ вдъ ловѣьскъ ображен С 177.7 вдѣхомꙑ  ... нъ вдъ го беьстьнъ С 436.7 нъ велм трѣбѣ скат ... вда смоковьнааго отъ многꙑхъ съкаꙁано. ꙗкоже мьнѣ сꙙ мьнтъ. нъ не по їстнѣ ... бѣдно бо раꙁѹмѣт. въ повѣст псьменьнѣ лежꙙ ѹмъ. вь велцѣ глѫбнѣ мѣѧ С 345.13  вдѣста нѣкого въ бѣлахъ рꙁахъ посрѣдѣ облака сѣдꙙшта многꙑ же прѣстоѧштꙙ. ѹжасъша же сꙙ вда того С 211.17 богообраꙁъно прмл҄етъ. раꙁѹмьнꙑм въꙁводмъ степеньм ꙁаконоположен.  вдъ словомъ божмъ отвръꙁаатъ ѹста С 277.14 Повънегда скѹст Авраама въсхотѣ богъ, же въсел сѧ съ Ісаакомь  Іакѡвомь въ дѡлѡслѹжтелных стѧжанїа. тогда рее богъ: „Не сътвѡрте въсѣкь вд, въ єже покланѣт сѧ, нже на небес, нже на ꙁемл.“ ЙП 193.7. 2. Гледка огн҄ь бо многъ ... на въꙁдѹсѣ вънѫ гласъ спѹштааше ... се слꙑшавъша ... падоста на ꙁем не сътръпѣвъша н вда того н гласа С 211.3 3. Видение, съновидение тъгда ѹбо еѳер въставъ отъ съна.  вдѣн расѫдвъ ...  вдъ отꙿцемъ повѣдавъ С 294.21 4. Зрение, виждане вьспꙙть влѣкѫ же сꙙ пакꙑ дѹховьнꙑмъ вдомъ С 344.14 5. Вид, разновидност, подрод Въ схь словесеⷯ въꙁбѹдв се доблы кѡнстантінь, вдѣ ѻбынаго своего враа стоеща,  лѣьбные вды томѹ готовеща Конст. 427r.34.  просто въсакь вдь мѹкаⷨ трьпеще Нед. 603v.22. Свѧщеннц  людїе недоꙋмѣхомь кꙋпно; ꙁлобы вдь не быст(ь), же не съ въсѣцѣмь тьщанїемь ѡт мала даже до велка съдѣахѡмь МИнд.1-2 349.3. С Гр εἶδος ϑεωρία ἱστορία ὀπτασία Нвб вид ОА ВА НТ Дюв НГер МлБТР ЕтМл ЕтБАН АР РБЕ БТР ДА