Исторически речник
веерьн҄ь  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
веерьнь, веерьнъ, веерень, вееренъвеерьнꙗ, веерьнѣвеерьнювеерьнь, веерьнъ, веерень, вееренъвеерьнꙗ, веерьнѣвеерьнемь, веерьнемъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
веерьнвеерьнь, веерьнъ, веерень, вееренъвеерьнвеерьнь, веерьнъ, веерень, вееренъвеерьнемь, веерьнемъвеерьнѧ, веерьнѩ, веерьне
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
веерьнвеерьнхъ, веерьнхьвеерьнꙗ, веерьнѣвеерьнювеерьнемавеерьне, веерьнѥ
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
веерьнꙗ, веерьнѣвеерьнювеерьне, веерьнѥвеерьнꙗ, веерьнѣвеерьнемь, веерьнемъвеерьн
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
веерьнꙗ, веерьнѣвеерьнь, веерьнъ, веерень, вееренъвеерьнемь, веерьнемъвеерьнꙗ, веерьнѣвеерьнвеерьнхъ, веерьнхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
веерьнвеерьнювеерьнемавеерьнꙗ, веерьнѣвеерьнѧ, веерьн̑ѩ, веерьн̑ѭ, веерьн̑е, веерьн̑ѥвеерьн
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
веерьн̑ѭ, веерьнѧ, веерьн̑ѩ, веерьнювеерьнеѭ, веерьнеѫ, веерьнеѧ, веерьнеювеерьнвеерьнѧ, веерьн̑ѩ, веерьн̑ѭ, веерьн̑е, веерьн̑ѥвеерьнь, веерьнъ, веерень, вееренъвеерьнꙗмь, веерьнꙗмъ, веерьнѣмь, веерьнѣмъ
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
веерьнѧ, веерьн̑ѩ, веерьн̑ѭ, веерьн̑е, веерьн̑ѥвеерьнꙗм, веерьнѣмвеерьнꙗхъ, веерьнѣхьвеерьнвеерьнювеерьнꙗма, веерьнѣма
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
веерьнь, веерьн, веерьне, веерьн, веерънь, веерън, вееръне, веерънвеерьнꙗго, веерьнꙗего, веерьнꙗаго, веерьнꙗго, веерьнего, веерьнега, веерьнѣго, веерьнѣего, веерьнѣаго, веерьнѣго, веерьнѧго, веерьнѧего, веерьнѧаго, веерьнѧго, веерьнго, веерънꙗго, веерънꙗего, веерънꙗаго, веерънꙗго, веерънего, веерънега, веерънѣго, веерънѣего, веерънѣаго, веерънѣго, веерънѧго, веерънѧего, веерънѧаго, веерънѧго, веерънговеерьнюмѹ, веерьнюемѹ, веерьнюѹмѹ, веерьнююмѹ, веерьнюмѹ, веерьнемѹ, веерьнмѹ, веерънюмѹ, веерънюемѹ, веерънюѹмѹ, веерънююмѹ, веерънюмѹ, веерънемѹ, веерънмѹвеерьнь, веерьн, веерьне, веерьн, веерънь, веерън, вееръне, веерънвеерьнꙗго, веерьнꙗего, веерьнꙗаго, веерьнꙗго, веерьнего, веерьнега, веерьнѣго, веерьнѣего, веерьнѣаго, веерьнѣго, веерьнѧго, веерьнѧего, веерьнѧаго, веерьнѧго, веерьнго, веерънꙗго, веерънꙗего, веерънꙗаго, веерънꙗго, веерънего, веерънега, веерънѣго, веерънѣего, веерънѣаго, веерънѣго, веерънѧго, веерънѧего, веерънѧаго, веерънѧго, веерънговеерьнмь, веерьнмь, веерьнмъ, веерьнмъ, веерънмь, веерънмь, веерънмъ, веерънмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
веерьнмь, веерьнмь, веерьнмъ, веерьнмъ, веерьнемь, веерьнемъ, веерьнѣмь, веерьнѣмъ, веерънмь, веерънмь, веерънмъ, веерънмъ, веерънемь, веерънемъ, веерънѣмь, веерънѣмъвеерьнь, веерьн, веерьне, веерьн, веерънь, веерън, вееръне, веерънвеерьн, веерьн, веерън, веерънвеерьнхъ, веерьнхъ, веерьнхь, веерьннхь, веерънхъ, веерънхъ, веерънхь, вееръннхьвеерьнмъ, веерьнмъ, веерьнмь, веерьнмь, веерънмъ, веерънмъ, веерънмь, веерънмьвеерьннѧѧ, веерьнѩѧ, веерьнѧѩ, веерьнꙗѧ, веерьнѧꙗ, веерьнꙗꙗ, веерьнꙗа, веерьнее, веерьне, веерьне, веерънѧѧ, веерънѩѧ, веерънѧѩ, веерънꙗѧ, веерънѧꙗ, веерънꙗꙗ, веерънꙗа, веерънее, вееръне, вееръне
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
веерьнм, веерьнм, веерънм, веерънмвеерьнхъ, веерьнхъ, веерьнхь, веерьнхь, веерънхъ, веерънхъ, веерънхь, веерънхьвеерьнꙗꙗ, веерьнѣꙗ, веерьнꙗа, веерьнѣа, веерьнѣѣ, веерьнѧѧ, веерънꙗꙗ, веерънѣꙗ, веерънꙗа, веерънѣа, веерънѣѣ, веерънѧѧвеерьнюю, веерънюювеерьнма, веерьнма, веерънма, веерънмавеерьне, веерьнее, вееръне, веерънее
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
веерьнꙗго, веерьнꙗего, веерьнꙗаго, веерьнꙗго, веерьнего, веерьнега, веерьнѣго, веерьнѣего, веерьнѣаго, веерьнѣго, веерьнѧго, веерьнѧего, веерьнѧаго, веерьнѧго, веерьнго, веерънꙗго, веерънꙗего, веерънꙗаго, веерънꙗго, веерънего, веерънега, веерънѣго, веерънѣего, веерънѣаго, веерънѣго, веерънѧго, веерънѧего, веерънѧаго, веерънѧго, веерънговеерьнюмѹ, веерьнюемѹ, веерьнюѹмѹ, веерьнююмѹ, веерьнюмѹ, веерьнемѹ, веерьнмѹ, веерънюмѹ, веерънюемѹ, веерънюѹмѹ, веерънююмѹ, веерънюмѹ, веерънемѹ, веерънмѹвеерьнне, веерьнее, веерънне, веерънеевеерьнꙗго, веерьнꙗего, веерьнꙗаго, веерьнꙗго, веерьнего, веерьнега, веерьнѣго, веерьнѣего, веерьнѣаго, веерьнѣго, веерьнѧго, веерьнѧего, веерьнѧаго, веерьнѧго, веерьнго, веерънꙗго, веерънꙗего, веерънꙗаго, веерънꙗго, веерънего, веерънега, веерънѣго, веерънѣего, веерънѣаго, веерънѣго, веерънѧго, веерънѧего, веерънѧаго, веерънѧго, веерънговеерьнмь, веерьнмь, веерьнмъ, веерьнмъ, веерънмь, веерънмь, веерънмъ, веерънмъвеерьнмь, веерьнмь, веерьнмъ, веерьнмъ, веерьнемь, веерьнемъ, веерьнѣмь, веерьнѣмъ, веерънмь, веерънмь, веерънмъ, веерънмъ, веерънемь, веерънемъ, веерънѣмь, веерънѣмъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
веерьне, веерьнее, вееръне, веерънеевеерьнꙗꙗ, веерьнꙗа, веерьнꙗѧ, веерьнѧѧ, веерьнѣꙗ, веерьнѣа, веерьнѣѣ, веерънꙗꙗ, веерънꙗа, веерънꙗѧ, веерънѧѧ, веерънѣꙗ, веерънѣа, веерънѣѣвеерьнхъ, веерьнхъ, веерьнхь, веерьннхь, веерънхъ, веерънхъ, веерънхь, вееръннхьвеерьнмъ, веерьнмъ, веерьнмь, веерьнмь, веерънмъ, веерънмъ, веерънмь, веерънмьвеерьнꙗꙗ, веерьнꙗа, веерьнꙗѧ, веерьнѧѧ, веерьнѣꙗ, веерьнѣа, веерьнѣѣ, веерънꙗꙗ, веерънꙗа, веерънꙗѧ, веерънѧѧ, веерънѣꙗ, веерънѣа, веерънѣѣвеерьнм, веерьнм, веерънм, веерънм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
веерьнхъ, веерьнхъ, веерьнхь, веерьнхь, веерънхъ, веерънхъ, веерънхь, веерънхьвеерьн, веерънвеерьнюю, веерънюювеерьнма, веерьнма, веерънма, веерънмавеерьнꙗꙗ, веерьнꙗа, веерьнѣꙗ, веерьнѣа, веерьнѣѣ, веерьнѧѧвеерьнѧѧ, веерьнѩѧ, веерьнее, веерьнѥѥ, веерьнеѥ, веерьнꙗѧ, веерьнѧ
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
веерьн, веерьневеерьнѭѭ, веерьнеѭ, веерьнѧѧ, веерьнѩѧ, веерьнюювеерьнеѭ, веерьнеѫ, веерьнѥѭ, веерьнѥѫ, веерьнѭѭ, веерьнеѧ, веерьнею, веерьнѥѧ, веерьнѥювеерьн, веерьнѣвеерьнѧѧ, веерьнѩѩ, веерьнѩѧ, веерьнꙗѧ, веерьнѭѭ, веерьнее, веерьнѥе, веерьнѧвеерьнхъ, веерьнхь, веерьнхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
веерьнмъ, веерьнмь, веерьнмьвеерьнѧѧ, веерьнѩѩ, веерьнѩѧ, веерьнꙗѧ, веерьнѭѭ, веерьнее, веерьнѥе, веерьнѧвеерьнм, веерьнмвеерьнхъ, веерьнхь, веерьнхьвеерьнвеерьнюю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
веерьнма, веерьнма-----
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
веерьн҄ь - прил 1. Вечерен по семь же отъпѹщенью. дⷺ҇. реетъ. коньамъ веерънѧѩ моⷧ҇тв СЕ 66а 19 Вечерна служба Стхрꙑ• Гласъ .д͞. Достоно тѧ славтъ пѣсньм д͞ховьнам съборьнаѣ црькꙑ прѣьстьнаѣ блажене КО Клим. оубо такъ сть намъ обꙑаи гл͠ти. поꙁдѣ приде въ поꙁдьнꙑи асъ. Въ поꙁдьно врѣмѧ. не веерьн врѣмѧ. ꙗвлѧть. же по ꙁахожении слъньца.нъ поꙁдьньство КП Учит. 12с Геѡргі̇ же нѣкто ѿ нⷯ, мѫⷤ бл͠гогѡвѣнъ  х͠ѡлюбвъ въ дѡмꙋ своемъ сы, вь веерныѧ асы ꙗкоⷤ ѡбыа емꙋ бѣ мл͠твѫ творт на мл͠твѫ себе вьдаⷭ,  прїлежныѧ къ б͠ꙋ молбы творѣше ѻ вьсемь своеⷨ дѡмꙋ Петк. 79r.7. 2. Запад, една от посоките на света Подражаваеть бо нѣкако оумъ человѣчьскы Бога, во мъгновеньи бо обтичет всꙗ и сообращаетьсꙗ – и вечернꙗꙗ вкоупѣ, и всточнаꙗ пакы, и оужнаꙗ, и сѣвернаꙗ, и ꙗже под ꙁемлею, и небеснаꙗ же оубо, и невходимаꙗ она, – не соущьством своим – не непщюй се отноудь, – мечтаньем же единѣм помысленым, госпоже Диоп. веерьне море, же то мѣнихомъ океанъ,то овъгда сѣмо теетъ, овъгда въспѧтивъши сѧ полѣтъ ЙЕ Шест. 157b тꙑ миноуѭщѧвьсѧ въ море въходѧтъ веерьне. нъи отъ полоудьне, вꙑше ѳиопиѩ, ЙЕ Шест. 67а оубо такъ сть намъ обꙑаи гл͠ти. поꙁдѣприде въ поꙁдьнꙑи асъ. Въ поꙁдьно врѣмѧ. не веерьн врѣмѧ. ꙗвлѧть. же по ꙁахожении слъньца.нъ поꙁдьньство КП Учит. 12с веерьн въходъ Символично действие по време на литургия или на вечерна служба, при което свещенослужителите излизат от олтара през северната врата и влизат през централната; вход ꙗко да по єже въ веерь сѹбѡтный свещенных къ ѡлтарѹ въходѹ, по дръжещомѹ обыаю, нкомѹже колѣнѹ прѣкланꙗт даже до ѹтрьнꙗго недѣлнаго веера, въ нмꙿже по веернмь въходѣ пакы колѣнѣ прѣкланꙗюще, сце молтвы господев прносмь Кипр. 229.25. Изч СЕ КО Клим. КО Клим. Диоп. ЙЕ Шест. КП Учит. Нвб вечерен ОА ВА НТ НГер МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ вечерний, вечерни остар НГер МлБТР Срв вечерешен диал ДА вечерьнъ