Исторически речник
вестII  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
вествеꙁѫ, веꙁѹвеꙁешвеꙁетъ, веꙁеть, веꙁетвеꙁемъ, веꙁемь, веꙁем, веꙁемовеꙁете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
веꙁѫтъ, веꙁѹтъ, веꙁѫть, веꙁѹть, веꙁѫт, веꙁѹтвеꙁевѣвеꙁетавеꙁетевеꙁвеꙁ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
веꙁѣꙁмъ, веꙁѣꙁмь, веꙁѣꙁмвеꙁѣтевеꙁѣвѣвеꙁѣтавеꙁохъ, веꙁохь, веꙁохвеꙁе
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
веꙁевеꙁохомъ, веꙁохомь, веꙁохом, веꙁохмꙑвеꙁостевеꙁошѧ, веꙁошѫ, веꙁоша, веꙁоше, веꙁохѫвеꙁоховѣвеꙁоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
веꙁосте*веꙁѣахъ*веꙁѣаше*веꙁѣаше*веꙁѣахомъ*веꙁѣашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*веꙁѣахѫ*веꙁѣаховѣ*веꙁѣашета*веꙁѣашете
вест -веꙁѫ -веꙁеш несв Возя, превозвам, откарвам мат дꙿного блаженꙑхъ ... сама свома рѫкама вьꙁемꙿш на рамо. въꙁлож на кола. на н҄хъже про же лежꙙште. на огн҄ь веꙁом бѣахѫ С 96.8 многꙑхъ бо рад мѫкъ ѧже нанесошꙙ на н҄ь. не можааше ѹже  ходт. вьсь бо пѫть на колѣхъ веꙁомъ бѣаше С 117.23 Изч С Гр κομίζω ά᾿γω Нвб веза ’возя’ диал Дюв НГер МлБТР