Исторически речник
вест [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
вестведѫ, ведѹведешведетъ, ведеть, ведетведемъ, ведемь, ведем, ведемоведете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ведѫтъ, ведѹтъ, ведѫть, ведѹть, ведѫт, ведѹтведевѣведетаведетеведвед
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ведѣмъ, ведѣмь, ведѣмведѣтеведѣвѣведѣтавѣсъ, ведохъ, вѣсь, ведохь, ведохведе
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ведевѣсомъ, ведохомъ, вѣсомь, ведохомь, ведохом, ведохмꙑвѣсте, ведостевѣсѧ, ведошѧ, ведошѫ, ведоша, ведоше, ведохѫвѣсовѣ, ведоховѣвѣста, ведоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
вѣсте, ведостеведѣахъ, ведѣхъ, ведѣахь, ведѣхь, ведѣах, ведѣх, ведѧхъ, ведѧхь, ведѧхведѣаше, ведѣше, ведѧшеведѣаше, ведѣше, ведѧшеведѣахомъ, ведѣхомъ, ведѣахомь, ведѣхомь, ведѣахом, ведѣхом, ведѧхомъ, ведѧхомь, ведѧхомведѣашете, ведѣшете, ведѣасте, ведѣсте, ведѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ведѣахѫ, ведѣхѫ, ведѣахѹ, ведѣхѹ, ведѧхѹведѣаховѣ, ведѣховѣ, ведѧховѣведѣашета, ведѣшета, ведѣаста, ведѣста, ведѧставедѣашете, ведѣшете, ведѣасте, ведѣсте, ведѧсте
вест -ведѫ -ведеш несв св Водя, завеждам, отвеждам ꙇ прѣдъ влдкꙑ же  цѣсарѧ веден бѫдете мене рад. вь съвѣдане мъ  ѩꙁкмъ М Мт 10.18 З А ꙇ абье на ѹтрѣ съвѣтъ сътворьше архере  старьц.  кънжънкꙑ  весь сънемъ. съвѧꙁавъше са вѣсѧ.  прѣдашѧ  платов М Мк 15.1 З ꙇ веде  въ ꙇмъ. ꙇ постав  на крілѣ црквьнѣемь. ꙇ рее емѹ. аште снъ ес бжі. връꙁ сѧ отъ сѫдѹ нꙁъ М Лк 4.9 ведѣахѫ же съ смъ  на дъва ꙁълодѣѣ съ нмь ѹбтъ М Лк 23.32 З А СК кто ведетъ мѩ въ градъ объстоѣньѣ. л кто наставітъ мѩ до ідѹмѣѩ СП 107.11  по комъкань. метъ ппъ ꙁа рѫкѫ старѣшааго. а тъ пакꙑ братра с ꙁа рѫкѫ.  ведѫтъ ѣ на обѣдъ поѭще се СЕ 11b 8 бъ бенꙑ платомь. ꙇ прѣданꙑ на распѧте. веденꙑ во плащ. въ мрѣкорѭ СЕ 49b 21 нꙑнѣ поетъ пркъ ддъ вьпѩ  глѧ. ведѫтъ сѧ цревꙑ дѣвꙑ вь слѣдь еѩ СЕ 87b 22 слꙑшавъ же се вовода въꙁдрѹ акꙑ левъ.  повелѣ съвꙙꙁат ѧ.  влаꙙште вест ѧ вь темꙿнцѫ С 71.27 рее епархъ ѳеѡфлъ. лѫкам анѳупатъ посъла да веден бѫдете въ ефесъ С 137.6 антоннъ рее да веденъ бѫдетъ на поꙁорште къ ꙁвѣремъ С 166.9 поемъ ѹбо его дїавѡлъ, въ пѹстынѧ ведѣше, ѹѧ  распалѣѧ того къ оскръбленїꙋ мѫжа ЙР 11.5. прѣд вест Отведа, заведа анѳупатъ же повелѣ  прѣд вест вь кꙿесарѭ. въшъдъ же анѳупатъ въ градъ на ѹтрꙗ пожръ бѣсомъ С 112.25 ведꙑ Като прил. Който води, водещ же къ добрѡдѣтѣл ведѫщї꙼ пѫть добрѣ наставлѣт обые боголюбеꙁныхꙿ дѹшѫ  въ небесныѧ ѡтслат ѡбтѣл Филот. 78.4. вест сѧ М З А СК Б СП СЕ С Гр ά᾿γω ἀπάγω ἀνάγω φέρω ἀποφέρω εἰσάγω παραλαμβάνω ἀναλαμβάνω ἕλκω ἀναπέμπω ὁδηγέω ἐγκλείω ἀπέρχομαι Нвб веда диал Дюв НГер МлБТР ЕтМл ЕтБАН Срв [до]веда, [за]веда, [из]веда, [при]веда, [под]веда, [пре]веда