Исторически речник
вель  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
вел, вельвелꙗ, вела, вельꙗвелю, велѹ, вельювелмь, вельмь, велмъ, вельмъ, велмь, велмъвел, вель, велвелꙗ, вела, вельꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
вел, вель, велевелмъ, вельмъ, велмь, вельмь, велмъ, велмь, веломъ, веламъвел, вель, вел, велмвелхъ, вельхъ, велхь, вельхь, велхъ, велхьвел, вельвелю, велѹ, велью
NnDu
велма, вельма, велма, велма
вель -ꙗ ср 1. Големина по значение гда вел слꙑ бжѧ авѣ хоштетъ бꙑт. ꙗко не вь велъствѣ тѣлесъ. л въ въꙁдрастѣ тѣлесъ лшенꙑхꙿ въсѣлꙗтъ сꙙ бжꙗ благодѣть С 546.5 о всѣхъ сътворвъшхъ сꙙ ѹдесехъ. отъ велкааго страстотрьпца ... вь ꙁемьѭ же въдрѫжено коп въкорен сꙙ. облень сꙑ съгрѣшеню нестрьгномо. на мѣстѣ съхранꙗмо. до дꙿнешьнꙗаго дьне. вел ѹдесъ. ѧже стꙑ творꙗаше вънѫ наꙁнаменѹѭште до вѣка С 560.26 2. Величие, сила, мощ двлѣахѫ же сѧ вьс о вел бж М Лк 9.43 З А гі бже нашъ. сътворе в’сѣ. отъ небꙑтѣ въ бꙑте. авлена ꙁнаменѣ. велѣ твоего СЕ 8b 6 тꙑ бо ес бъ. повелѣвъ въпадаѭщмъ. въ грѣхꙑ. седмь десѧтъ кратъ.  седмцеѭ. ꙇмьже ѣко веле твое. тако  млость твоѣ. тꙑ бо ес бъ каѭщхъ сѧ СЕ 75b 20 Големство.  тꙑ ѧдо. бѫд въ добро брашъно ѣденѣ мѣсто. сѹхоѣдець. въ вноптѣ мѣсто водопца. въ смѣха мѣсто. слъꙁотоьнкъ. вь велѣ мѣсто. съмѣрѣѩ СЕ 70b 3—4 Мн. Велики неща, величествени дела. ѣко сътвор мьнѣ вельѣ слънꙑ. ꙇ свѧто мѧ его М Лк 1.49 З А ѻна же ѹмь просвѣщень ꙁарам д͠ха  вѡдѹ жвѡтнѹю въ срⷣц своемь проповѣд слово мѹщ • ѿ въсⷯѣ псанї скаꙁовааше, велїа б͠жїа въꙁвѣщающ, сцеваа къ нмь г͠л Нед. 607v.29. 3. Прослава, величаене ꙁа мꙙ ѹтелꙗ свого ѹмрѣшꙙ. комѹ нѹждеѭ ѹмьръшѹ ловѣкѹ. менемь толко лѣтъ бѣс ꙁгонꙙтъ сꙙ.  елко на веліꙗ въ цръкв съборнѣ бꙑваѭтъ. не раꙁѹмѣѭтъ же ꙗко нѹждеѭ съмрьтьнъ стъ. же по сво вол҄ ꙁводꙙ отъ жтꙗ С 136.18—19 ваше вель ἡ ὑμετέρα μεγαλονοία В обръщение към висшестоящо, титулувано лице — Ваше величество сѣдъ на вꙑсоцѣ рее. савнъ ... да прведенъ бѫдетъ къ нашемѹ сѫдлштѹ. коментарс рее. савна повелѣ ваше вел въ ꙁатворѣ бꙑт. аште л велш се станетъ прѣдъ твомъ сѫдлштемъ С 147.3 Изч М З А СЕ СП С Гр μεγαλωσύνη μεγαλειότης [τὰ] μεγάλα [τὸ] μεγαλεῖον вел веле велііе велі Нвб величие ОА ВА МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ