Исторически речник
велат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
велатвелаѭ, велаѫ, велаѧ, велаювелаш, велаеш, велаашвелатъ, велаетъ, велаатъ, велать, велаеть, велаать, велат, велает, велаатвеламъ, велаемъ, велаамъ, веламь, велаемь, велаамь, велам, велаем, велаам, веламо, велаемо, велаамовелате, велаете, велаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
велаѭтъ, велаѫтъ, велаѧтъ, велаютъ, велаѭть, велаѫть, велаѧть, велають, велаѭт, велаѫт, велаѧт, велаютвелавѣ, велаевѣ, велаавѣвелата, велаета, велаатавелате, велаете, велаатевелавела
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
веламъ, веламь, веламвелатевелавѣвелатавелахъ, велахь, велахвела
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
велавелахомъ, велахомь, велахом, велахмꙑвеластевелашѧ, велашѫ, велаша, велаше, велахѫвелаховѣвеласта
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
веластевелаахъ, велахъ, велаахь, велахь, велаах, велахвелааше, велашевелааше, велашевелаахомъ, велахомъ, велаахомь, велахомь, велаахом, велахомвелаашете, велашете, велаасте, веласте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
велаахѫ, велахѫ, велаахѹ, велахѹвелааховѣ, велаховѣвелаашета, велашета, велааста, веластавелаашете, велашете, велаасте, веласте
велат -велаѭ -велаш несв 1. Увеличавам, уголемявам вьсѣ же дѣла своѣ творѧтъ да вдм бѫдѫтъ лвкꙑ. рашрѣѭтъ же хранлшта своѣ. ꙇ велаѭтъ подъметꙑ. вьскрлѣ рꙁъ свохъ М Мт 23.5 ЗI А 2. Величая, славя, прославя, възхвалявам ѡ веле велко нецѣлмо ѹжестоен. на толко л беꙁакон обратшꙙ ѹмъ. да отъ н҄хъже бѣ вѣроват лѣпо. не вѣрѹѭтъ. хъже дѣл҄ьма хвалт хѹлꙙтъ. о н҄хъже славт  велат не блажꙙтъ С 339.10 нктоже богата вела богатьства рад С 491.9 прстѫпвъ же еппъ къ едꙿно пешт горѫшт ... ꙁлѣꙁе слоѭ стааго дха. беꙁ врѣда  цѣлъ.  въ ѹжаст бꙑвъше велцѣ. падошꙙ нц на ꙁем. велаѭште ба кръстꙗньска С 541.5  въстлапвъ гнѣвъ словесꙑ кротъкꙑм. рѫкоѭ помъ. вьведе въ сво хлѣвъ къ ꙗслемъ. ꙗкоже вꙿсѣмъ двт сꙙ  ѹжаснѫт. сътворенꙑмъ ѹдесемъ. вꙑше словесе отъ стааго. велаѭштемъ ба. боѧштм сꙙ го своѭ крѣпость обавь҄ꙗѭштааго С 566. 16—17  вьсѣх вѣрных тайнно сьꙁвала ес  ꙗкоже веерꙋ многѡцѣннꙋ свое прѣдложла ес мѡщ, еже ѱалмы  пѣсньм вьспѣвающе, велаемь спаса, же вь светых тебе ꙋдвльшаго Теоф. 260.15. М З А С Гр μεγαλύνω μεγαλαυχέω ἐπαίρομαι Нвб величая [се] книж ОА ВА НГер МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ