Исторически речник
вашь  
вашь -ваша -ваше местоим притеж 2 л мн 1. Ваш нъ  влас главꙑ вашеѩ вьс штен сѫтъ М Лк 12.7 З А Б отц ваш ѣсѧ маннѫ въ пѹстꙑн М Йо 6.49 З А неправьдѫ рѫкꙑ вашѩ съплѣтаѭтъ СП 57.3 да въꙁъметъ сѧ отъ ѹстъ вашіхъ съ вьсѣкоѭ ꙁълобоѭ К 4а 9 то стъ мѧ богѹ вашемѹ С 21.2 ꙗко  аꙁъ смъ вашего пламене. штѹждъ же васъ дѣломъ С 28.2  рабъ стъ огн҄ь вашъ ловѣкомъ С 262.7 да прдетъ на мꙙ стаѣ его благодѣ(т). вашм млвам Р II 1.31 Тѣмже  лца ваша ꙗко д(ь)несь ѹꙁрѣх, неꙁглаголанныѫ сплънх сѧ радост ЙП 186.6. 2. Свой не дадте стаго сомъ. н помѣтате бсьръ вашхъ прѣдъ свнѣѣм М Мт 7.6 З,А, СК. Срв. С 24.15 не отъложте ꙋбо дръꙁновенѣ вашего Е 9б 2 гь ѹслꙑшітъ мѩ егда вьꙁовѫ къ немѹ. гнѣвате сѩ а не съгрѣшаіте ѣже глте вь срціхъ вашіхъ. на ложіхъ вашіхъ ѹмолітъ сѩ СП 4.5 Срв. СЕ73а 14—15 обратіте сръдца ваша къ ѧдомъ. ꙇ не съмѣжꙇте оъю вашею къ ꙇстꙇнѣ аште л есте тіжде самі К 1а 4, 5 Сїа прсно помышлѣйте. сїа напсꙋйте въ ср(ъ)дцх вашх. вънмайте себѣ  въсемꙋ стадꙋ Филот. 91.22. 3. На вас, вам а же ꙁде мене ѡтьствѡ въспїтавꙿшее  град, не ваше ест(ь) раꙁѹмѣт ЙР 13.28.  господь къ ѹенкѡм: „Не ваше ст(ь) раꙁѹмѣт врѣмень  лѣть“, рее I Никод. 210.30. ваша власть, ваше вель ἡ σου ἐξουσία, ἡ ὑμετέρα μεγαλονοία При титли в обръщение — Ваша светлост мол҄ѫ сѧ ваше свѣтьлѣ власт. не могѫ отврѣст бѣсъ ѳьмьꙗна   жрьтвꙑ С 228.25  сѣдъ на вꙑсоцѣ рее. савнъ ... да прведенъ бѫдетъ къ нашемѹ сѫдлштѹ. коментарс рее. савна повелѣ ваше вел въ ꙁатворѣ бꙑт. аште л велш се станетъ прѣдъ твомъ сѫдлштемъ С 147.3 вашь свѧщенꙑ врьхъ Ваше свещено върховенство бѡ аꙁъ ѹбогаа въ благоьстї въсптах сѧ ѡт юност  ѡт рѡдтелей то прѧхь ꙗкоже многоцѣнное скровще. молѧ сѧ ѹбо вашемꙋ свѧщенномꙋ връхꙋ не ꙁабыват прѣданїа свѧтыхь прорѡкъ же  апостолъ, ꙗкоже велкый апостолъ Павелъ къ Тмѡѳеов пшеть Филот. 90.10. ваше свѧттельство Ваше светителство  сїе враеванїе подат ꙁвѻлхь въсе по въсѹдꙋ пославь ваше съꙁват с͠тльство Конст. 430v.24. ваша ьсть Ваша чест рад сего ваше повелѣваемь ъст, кромѣ въсакое вны събрат се въ єдно,  съборь съставт Конст. 436v.7. М З А СК Б ЗП Е СП СЕ К С Р Гр ὑμῶν ὑμέτερος вашъ Нвб ваш ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ ДА