Исторически речник
васл  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
васл, васл, васлеваслꙗ, васлѣ, ваславаслю, васлѹвасл, васлваслꙗ, васлѣ, ваславаслемь, васлемъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
васл, васлваслю, васле----
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
-----
васл -ꙗ м ЛИ 1. Василий Велики [ок. 330—379 г.] — ранновизантийски църковен деятел, мислител и писател, архиепископ на Кесария Кападокийска [370—379 г.], един от тримата най–важни отци в православната църква редом с Йоан Златоуст и Григорий Назиански. Пр. на 1 и 30 януари мⷺца енѹⷬа а҃ ...  ста оца нашⷢ҇е стлѣ велкаⷢ҇ васла кесар А 135b 20 мⷰ҇ѣ еньвара а҃ обрѣꙁане га наго іс ха  васлꙗ СК 144а 10 ꙁаклнане стаⷢ҇а васлѣ СЕ 56b 4 мⷧ҇о стⷢ҇а васⷧ҇ прⷣ҇ѣложенⷻ҇ь СС IIb 1 стааго васлѣ арꙿхеппа кесарѧ кападок҄їскꙑѧ. похвала о м҃ мѫенцѣхъ С 81.30 Нъ, ꙗкоже рее велкый Васлїе,  пакы томѹ покаанїа остало бѣше мѣсто, нъ, єлма окрьвав се въ крьв людїй божїхь рад пръвоꙁданнаго, єгоже прѣлъст, ловѣка, ꙁатвор се томѹ  покаанїа мѣсто I Никод. 210.20. 2. Василий — епископ на Амасия в Понт, умр. мъченически в Никомидия. Пр. на 26 и 30 април [намиране на мощите му] мⷺца тоⷢ҇ ҃ е҃ сⷳ҇вномⷱ҇ка васлꙗ еппа амасска А 146а 2 мⷰ҇ѣ ке мкⷱ҇а васлѣ СК 151b 1 3. Василий – ахиепископ, после примас на България по времето на Калоян, на Борил и на Иван-Асен II (до 1233 г.)  абїе посла къ п͠ріархꙋ своемꙋ кїръ васлїꙋ. сѫщꙋ тѡмꙋ въ трінѡвѣ велцѣмъ градѣ ЙР 23.22. псанїе велѧщее сце: Въсеьстномꙋ б͠жїю архїереꙋ кѵ̈ръ васлїꙋ.  дѹховномѹ ѡ͠цѹ нашегѡ дръжавнааго царства ЙР 23.24. Съ нм же  вьсеьстны патрїархъ ... васлїе съ вьсѣмъ прьтѡмь црк͠ѡвнымь Петк. 80v.22. А СК СЕ СС С Гр Βασίλειος Βασιλεύς васль Нвб Василий ЛИ Васил ЛИ Дюв НГер ЕтБАН СтИл,РЛФИ Срв Василево МИ Васильово МИ ПК,Пр. в им Васил, Василия ДА