Исторически речник
варꙗт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
варꙗтварꙗѭ, варѣѭ, варꙗѫ, варѣѫ, варꙗѧ, варѣѧ, варꙗю, варѣю, варѧю, вараѫ, вараѧварꙗш, варꙗеш, варѣш, варѣеш, варѣаш, варѧеш, вараешварꙗтъ, варꙗетъ, варѣтъ, варѣетъ, варѣатъ, варꙗть, варꙗеть, варѣть, варѣеть, варѣать, варꙗт, варꙗет, варѣт, варѣет, варѣат, варѧетъ, варѧеть, варѧет, вараетъ, вараеть, вараетварꙗмъ, варꙗемъ, варѣмъ, варѣемъ, варѣамъ, варꙗмь, варꙗемь, варѣмь, варѣемь, варѣамь, варꙗм, варꙗем, варѣм, варѣем, варѣам, варꙗмо, варꙗемо, варѣмо, варѣемо, варѣамо, варѧемъ, варѧемь, варѧем, вараемъ, вараемь, вараем, вараемоварꙗте, варꙗете, варѣте, варѣете, варѣате, варѧете, вараете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
варꙗѭтъ, варѣѭтъ, варѣѫтъ, варꙗѫтъ, варѣѧтъ, варꙗѧтъ, варѣютъ, варꙗютъ, варꙗѭть, варѣѭть, варѣѫть, варꙗѫть, варѣѧть, варꙗѧть, варѣють, варꙗють, варꙗѭт, варѣѭт, варѣѫт, варꙗѫт, варѣѧт, варꙗѧт, варѣют, варꙗют, варѧютъ, варѧють, варѧют, вараѫтъ, вараѧтъ, вараѫть, вараѧть, вараѫт, вараѧтварꙗвѣ, варꙗевѣ, варѣвѣ, варѣевѣ, варѣавѣ, варѧевѣварꙗта, варꙗета, варѣта, варѣета, варѣата, варѧетаварꙗте, варꙗете, варѣте, варѣете, варѣате, варѧетеварꙗ, варѣ, варѧ, вараварꙗ, варѣ, варѧ, вара
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
варꙗмъ, варѣмъ, варꙗмь, варѣмь, варꙗм, варѣм, варѧмъ, варѧмь, варѧм, варамъ, варамь, варамварꙗте, варѣте, варѧте, варатеварꙗвѣ, варѣвѣ, варѧвѣ, варавѣварꙗта, варѣта, варѧта, варатаварꙗхъ, варѣхъ, варꙗхь, варѣхь, варꙗх, варѣх, варѧхъ, варѧхь, варѧх, варахъ, варахь, варахварꙗ, варѣ, варѧ, вара
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
варꙗ, варѣ, варѧ, вараварꙗхомъ, варѣхомъ, варꙗхомь, варѣхомь, варꙗхом, варѣхом, варꙗхмꙑ, варѣхмꙑ, варѧхомъ, варѧхомь, варѧхом, варахомъ, варахомь, варахом, варахмꙑварꙗсте, варѣсте, варѧсте, варастеварꙗшѧ, варашѧ, варѣшѧ, варꙗшѫ, варашѫ, варѣшѫ, варꙗша, варѣша, варꙗше, вараше, варѣше, варꙗхѫ, варѣхѫ, варахѫ, варѧшаварꙗховѣ, варѣховѣ, варѧховѣ, вараховѣварꙗста, варѣста, варѧста, вараста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
варꙗсте, варѣсте, варѧсте, варастеварꙗахъ, варꙗхъ, варꙗах, вараахъ, варахъ, вараахь, варахь, варꙗхь, варꙗх, вараах, варѧхъ, варѧхь, варѧхварꙗаше, варꙗше, варааше, вараше, варѧшеварꙗаше, варꙗше, варааше, вараше, варѧшеварꙗахомъ, варꙗхомъ, вараахомъ, варахомъ, варꙗахомь, варꙗхомь, вараахомь, варахомь, варꙗахом, варꙗхом, вараахом, варахом, варѧхомъ, варѧхомь, варѧхомварꙗашете, варꙗшете, варꙗасте, варꙗсте, вараашете, варашете, вараасте, варасте, варѧшете, варѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
варꙗахѫ, варꙗхѫ, варꙗахѹ, варꙗхѹ, вараахѫ, варахѫ, вараахѹ, варахѹ, варѧхѹварꙗаховѣ, варꙗховѣ, варааховѣ, вараховѣ, варѧховѣварꙗашета, варꙗшета, варꙗаста, варꙗста, варѧшета, варѧста, вараашета, варашета, варааста, вараставарꙗашете, варꙗшете, варꙗасте, варꙗсте, варѧшете, варѧсте, вараашете, варашете, вараасте, варасте
варꙗт -варꙗѭ -варꙗш несв Изпреварвам, избързвам напред по въск(р)ьсновен же моемь. варѣѭ вꙑ въ галле М Мт 26.32 З рьцѣта ѹенкомъ его. ѣко въста отъ мрътвꙑхъ ... се варѣатъ вꙑ въ галле. тѹ  ѹꙁьрте М Мт 28.7 З А СК срацномъ нѣ въ ко врѣмꙙ хотꙙштемъ поплѣнт ѧ. вараѧ сьбрааше братѫ  страньнꙑѧ  плаꙙ ... глаголааше мъ ... молте сꙙ къ богѹ да ꙁбавтъ прѣдѣлꙑ снѧ отъ находꙙштхъ бѣдь С 569.16—17 Образно.  ѧꙁꙑкъ стѣнѫ да матъ. да не варѣтъ ѹма С 497.16 ꙗкоже цвѣтьцъ прѣдъваратъ прѣдъ овоштемъ. такоже  манастꙑрьско жт. отъходънааго варѣтъ С 284.24 М З А СК С Гр προάγω προφϑάνω προηγέομαι προτρέχω варат варѣт Нвб вар’ам [се], варам диал НГер МлБТР ЕтМл ЕтБАН РБЕ ДА варкам диал Дюв НГер РБЕ Срв [пре]варям диал