Исторически речник
вартII  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
вартварѭ, варѧ, варюваршвартъ, варть, вартвармъ, вармь, варм, вармоварте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
варѧтъ, варѧть, варѧтварвѣвартавартеварвар
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
вармъ, вармь, вармвартеварвѣвартавархъ, вархь, вархвар
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
варвархомъ, вархомь, вархом, вархмꙑварстеваршѧ, варшѫ, варша, варше, вархѫварховѣварста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
варстеварꙗахъ, варѣахъ, вараахъ, варѣхъ, варꙗхъ, варѧахъ, варѧхъ, варꙗахь, варѣахь, вараахь, варѣхь, варꙗхь, варѧахь, варѧхь, варꙗах, варѣах, вараах, варѣх, варꙗх, варѧах, варѧхварꙗаше, варѣаше, варааше, варѣше, варꙗше, варѧаше, варѧшеварꙗаше, варѣаше, варааше, варѣше, варꙗше, варѧаше, варѧшеварꙗахомъ, варѣахомъ, вараахомъ, варѣхомъ, варꙗхомъ, варѧахомъ, варѧхомъ, варꙗахомь, варѣахомь, вараахомь, варѣхомь, варꙗхомь, варѧахомь, варѧхомь, варꙗахом, варѣахом, вараахом, варѣхом, варꙗхом, варѧахом, варѧхомварꙗашете, варѣашете, вараашете, варѣшете, варꙗшете, варꙗасте, варѣасте, вараасте, варѣсте, варꙗсте, варѧасте, варѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
варꙗахѫ, варѣахѫ, вараахѫ, варѣхѫ, варꙗхѫ, варꙗахѹ, варѣахѹ, вараахѹ, варѣхѹ, варꙗхѹ, варѧахѹ, варѧхѹварꙗаховѣ, варѣаховѣ, варааховѣ, варѣховѣ, варꙗховѣ, варѧаховѣ, варѧховѣварꙗашета, варѣашета, вараашета, варѣшета, варꙗшета, варꙗаста, варѣаста, варааста, варѣста, варꙗста, варѧаста, варѧставарꙗашете, варѣашете, вараашете, варѣшете, варꙗшете, варꙗасте, варѣасте, вараасте, варѣсте, варꙗсте, варѧасте, варѧсте
варт -варѭ -варш несв Готвя, приготвям храна потом же постав  блаженꙑ сава. сокаѭ. варт  слѹжт брат вьсе С 284.7 съ вьсѣмь поѹштанмь  сьмѣренмь слѹжꙙ. водѫ отъ потока въꙁносꙙ. варꙙ дѣлаѭштмъ С 284.2 прнѹждамъ бѣаше правьдвꙑ тъ мѫжъ ...  варꙙштꙋ ност брашъно дѣлателемъ С 284.27—28 Изч С Гр μαγειρεύω Нвб варя ОА ВА НТ Дюв НГер МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ ДА