Исторически речник
валꙗт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
валꙗт сѧвалꙗѭ, валѣѭ, валꙗѫ, валѣѫ, валꙗѧ, валѣѧ, валꙗю, валѣю, валѧю, валаѫ, валаѧвалꙗш, валꙗеш, валѣш, валѣеш, валѣаш, валѧеш, валаешвалꙗтъ, валꙗетъ, валѣтъ, валѣетъ, валѣатъ, валꙗть, валꙗеть, валѣть, валѣеть, валѣать, валꙗт, валꙗет, валѣт, валѣет, валѣат, валѧетъ, валѧеть, валѧет, валаетъ, валаеть, валаетвалꙗмъ, валꙗемъ, валѣмъ, валѣемъ, валѣамъ, валꙗмь, валꙗемь, валѣмь, валѣемь, валѣамь, валꙗм, валꙗем, валѣм, валѣем, валѣам, валꙗмо, валꙗемо, валѣмо, валѣемо, валѣамо, валѧемъ, валѧемь, валѧем, валаемъ, валаемь, валаем, валаемовалꙗте, валꙗете, валѣте, валѣете, валѣате, валѧете, валаете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
валꙗѭтъ, валѣѭтъ, валѣѫтъ, валꙗѫтъ, валѣѧтъ, валꙗѧтъ, валѣютъ, валꙗютъ, валꙗѭть, валѣѭть, валѣѫть, валꙗѫть, валѣѧть, валꙗѧть, валѣють, валꙗють, валꙗѭт, валѣѭт, валѣѫт, валꙗѫт, валѣѧт, валꙗѧт, валѣют, валꙗют, валѧютъ, валѧють, валѧют, валаѫтъ, валаѧтъ, валаѫть, валаѧть, валаѫт, валаѧтвалꙗвѣ, валꙗевѣ, валѣвѣ, валѣевѣ, валѣавѣ, валѧевѣвалꙗта, валꙗета, валѣта, валѣета, валѣата, валѧетавалꙗте, валꙗете, валѣте, валѣете, валѣате, валѧетевалꙗ, валѣ, валѧ, валавалꙗ, валѣ, валѧ, вала
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
валꙗмъ, валѣмъ, валꙗмь, валѣмь, валꙗм, валѣм, валѧмъ, валѧмь, валѧм, валамъ, валамь, валамвалꙗте, валѣте, валѧте, валатевалꙗвѣ, валѣвѣ, валѧвѣ, валавѣвалꙗта, валѣта, валѧта, валатавалꙗхъ, валѣхъ, валꙗхь, валѣхь, валꙗх, валѣх, валѧхъ, валѧхь, валѧх, валахъ, валахь, валахвалꙗ, валѣ, валѧ, вала
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
валꙗ, валѣ, валѧ, валавалꙗхомъ, валѣхомъ, валꙗхомь, валѣхомь, валꙗхом, валѣхом, валꙗхмꙑ, валѣхмꙑ, валѧхомъ, валѧхомь, валѧхом, валахомъ, валахомь, валахом, валахмꙑвалꙗсте, валѣсте, валѧсте, валастевалꙗшѧ, валашѧ, валѣшѧ, валꙗшѫ, валашѫ, валѣшѫ, валꙗша, валѣша, валꙗше, валаше, валѣше, валꙗхѫ, валѣхѫ, валахѫ, валѧшавалꙗховѣ, валѣховѣ, валѧховѣ, валаховѣвалꙗста, валѣста, валѧста, валаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
валꙗсте, валѣсте, валѧсте, валастевалꙗахъ, валꙗхъ, валꙗах, валаахъ, валахъ, валаахь, валахь, валꙗхь, валꙗх, валаах, валѧхъ, валѧхь, валѧхвалꙗаше, валꙗше, валааше, валаше, валѧшевалꙗаше, валꙗше, валааше, валаше, валѧшевалꙗахомъ, валꙗхомъ, валаахомъ, валахомъ, валꙗахомь, валꙗхомь, валаахомь, валахомь, валꙗахом, валꙗхом, валаахом, валахом, валѧхомъ, валѧхомь, валѧхомвалꙗашете, валꙗшете, валꙗасте, валꙗсте, валаашете, валашете, валаасте, валасте, валѧшете, валѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
валꙗахѫ, валꙗхѫ, валꙗахѹ, валꙗхѹ, валаахѫ, валахѫ, валаахѹ, валахѹ, валѧхѹвалꙗаховѣ, валꙗховѣ, валааховѣ, валаховѣ, валѧховѣвалꙗашета, валꙗшета, валꙗаста, валꙗста, валѧшета, валѧста, валаашета, валашета, валааста, валаставалꙗашете, валꙗшете, валꙗасте, валꙗсте, валѧшете, валѧсте, валаашете, валашете, валаасте, валасте
валꙗт сѧ -валꙗѭ сѧ -валꙗш сѧ несв Валям се, търкалям се ꙇ падъ на ꙁем валѣаше сѧ пѣнꙑ тѣштѧ М Мк 9.20 З А СК по стнѣ  нꙑнꙗ камен свꙙто валꙗтъ сꙙ по ꙁем С 294.30—295.1 валѣй сѧ пѡⷣ нѡгама м͠тре твоеѫ цръкве ЙР 20.11. Изч М З А СК С Гр κυλίομαι [вар. κυλιάω] валѣт сѧ Нвб Срв валям се ОА ВА НТ НГер МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ Валявица ж МИ ЖЧ,ГРБМДП