Исторически речник
бѣст сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
бѣст сѧбѣшѫ, бѣшѹбѣсшбѣстъ, бѣсть, бѣстбѣсмъ, бѣсмь, бѣсм, бѣсмобѣсте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
бѣсѧтъ, бѣсѧть, бѣсѧтбѣсвѣбѣстабѣстебѣсбѣс
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
бѣсмъ, бѣсмь, бѣсмбѣстебѣсвѣбѣстабѣсхъ, бѣсхь, бѣсхбѣс
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
бѣсбѣсхомъ, бѣсхомь, бѣсхом, бѣсхмꙑбѣсстебѣсшѧ, бѣсшѫ, бѣсша, бѣсше, бѣсхѫбѣсховѣбѣсста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
бѣсстебѣшаахъ, бѣшахъ, бѣшаахь, бѣшахь, бѣшаах, бѣшахбѣшааше, бѣшашебѣшааше, бѣшашебѣшаахомъ, бѣшахомъ, бѣшаахомь, бѣшахомь, бѣшаахом, бѣшахомбѣшаашете, бѣшашете, бѣшаасте, бѣшасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
бѣшаахѫ, бѣшахѫ, бѣшаахѹ, бѣшахѹбѣшааховѣ, бѣшаховѣбѣшаашете, бѣшашете, бѣшаасте, бѣшастебѣшаашета, бѣшашета, бѣшааста, бѣшаста
бѣст сѧ -бѣшѫ сѧ -бѣсш сѧ несв 1. Обхванат съм от ярост како л можаахѫ сътрьпѣт народѹ бѣсꙙштѹ сꙙ С 442.19—20 овꙑ же вьнѣ ꙁатворшꙙ сꙙ по трѹдѣхъ велкꙑхъ по несьвѣдьнꙑхъ. потѣхъ  тꙙжьцѣ рат оно. на стъство бѣсꙙшт сꙙ С 374.21 врагъ ... жвѣштмъ о боꙁѣ своѭ ꙁавстѭ бѣсꙙ сꙙ наслѣтъ С 519.18 2. За психически болен — обхванат съм от безумие, буйствувам, беснея дъщ моꙗ ꙁѣло бѣстъ с СК Мт 15.22 ꙁѣло лютѣ бѣсꙙштъ сꙙ юноша прведенъ бꙑстъ къ блаженѹѹмѹ антоню С 171.16—17 беꙁѹмл҄ь же  бѣсꙙ сꙙ бѫдѫ подобьнъ тебѣ аште ... бѣсомъ поклон҄ѫ сꙙ С 183.5 на новъ мѣсѧцъ бѣст сѧ σεληνιάζομαι Лунатик съм помлѹі сна моего. ꙗко на новъ мѣⷰ҇ бѣстъ с СК Мт 17.15 СК С Гр δαιμονιάω μαίνω λυσσάω Нвб бесня се Дюв Срв вбеся се, вбесявам се ОА ЕтМл ЕтБАН АР РБЕ беснея, бесувам [се], беснувам, беснота ж беснотия ж беснеене ср беснуване ср МлБТР РБЕ беснея ОА НГер МлБТР