Исторически речник
бѣжат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
бѣжатбѣжѫ, бѣжѹбѣжшбѣжтъ, бѣжть, бѣжтбѣжмъ, бѣжмь, бѣжм, бѣжмобѣжте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
бѣжѧтъ, бѣжѧть, бѣжѧтбѣжвѣбѣжтабѣжтебѣжбѣж
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
бѣжмъ, бѣжмь, бѣжмбѣжтебѣжвѣбѣжтабѣжахъ, бѣжахь, бѣжахбѣжа
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
бѣжабѣжахомъ, бѣжахомь, бѣжахом, бѣжахмꙑбѣжастебѣжашѧ, бѣжашѫ, бѣжаша, бѣжаше, бѣжахѫбѣжаховѣбѣжаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
бѣжастебѣжаахъ, бѣжахъ, бѣжаахь, бѣжахь, бѣжаах, бѣжахбѣжааше, бѣжашебѣжааше, бѣжашебѣжаахомъ, бѣжахомъ, бѣжаахомь, бѣжахомь, бѣжаахом, бѣжахомбѣжаашете, бѣжашете, бѣжаасте, бѣжасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
бѣжаахѫ, бѣжахѫ, бѣжаахѹ, бѣжахѹбѣжааховѣ, бѣжаховѣбѣжаашета, бѣжашета, бѣжааста, бѣжастабѣжаашете, бѣжашете, бѣжаасте, бѣжасте
бѣжат -бѣжѫ -бѣжш несв св 1. Бягам, тичам въкѹпѣ протвънꙑѧ слꙑ бѣствѹ сꙙ ѧшꙙ ...  нъ номѹ бѣжат глагол҄ꙙ С 466.8 отде отъ мѣста того.  бѣжавъ де ꙗко м҃ попрштъ отъ града того С 518.30 Образно. сльньце лютоѭ покрꙑвамо сꙙ жел҄еѭ. дьньнꙑ же свѣтъ бѣжꙙшть С 426.23 не тъкма же сльньце бѣжа. нъ  ꙁемьꙗ трꙙсѣаше сꙙ нетрьпꙙ т беꙁаконьꙗ ждовьска С 485.3 2. Побягвам, избягвам, впущам се в бягство, дезертирам глааше же сходѧштмъ народомъ ... къто съкаꙁа вамъ бѣжат отъ грѧдѫштааго гнѣва М Лк 3.7 З,А, СК. Срв. Мт 3.7А наемьнкъ бѣжтъ. ѣко наемьнкъ естъ  не радтъ о овъцахъ М Йо 10.13 З А СК відѩштеі мѩ вонъ бѣжашѩ отъ мне СП 30.13 егда бѣжа отъ лца саѹлова въ врътопъ СП 56.1 бѣжѩтъ отъ ліца его въс ненавідѩщеі его СП 67.2 Срв. С22.19 ꙁаклнаѭ тѧ бгомь вꙿседръжтелемь ... ѹбо сѧ бѣж. отътьц. ѡтд СЕ 53b 16 Отивам в изгнание, избягвам. анћлъ гнь ѣв сѧ въ сънѣ осфѹ глѧ ... бѣж въ ећѵпетъ А Мт 2.13 СК пон҄еже ѹмножшꙙ с беꙁакон҄енꙗ моꙗ. ѹдалхъ сꙙ бѣжꙙ  въдворхъ сꙙ въ пѹстꙑн҄ѫ С 286.20 даждъ м сего странꙿнааго. бѣжавъшааго отꙿ самѣхъ пеленъ вь егуптъ С 455.3 3. Прен. Отбягвам, въздържам се от нещо сладъка стъ сласть водꙙштꙗ въ грѣхъ. прблжаѭштхъ сꙙ к н҄е растрьꙁоватъ. бѣж ѧ въкѹса С 350.28 бѣга сласт акꙑ лꙗ еꙁавел С 351.13 М З А СК СП СЕ С Гр φεύγω ἀποδιδράσκω λειποτακτέω ἐκτρέχω ξενόομαι φυγῇ χράομαι φυγαδεύω ὑποφεύγω Нвб бежà остар ОА ВА РБЕ Срв бежан м ВА БТР бежàнец, бежанка ж ОА ЕтМл БТР АР бежашкàта нареч НГер Бежан дере МИ Бежановец МИ ЙЗ,МИПир