Исторически речник
бѣгат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
бѣгатбѣгаѭ, бѣгаѫ, бѣгаѧ, бѣгаюбѣгаш, бѣгаеш, бѣгаашбѣгатъ, бѣгаетъ, бѣгаатъ, бѣгать, бѣгаеть, бѣгаать, бѣгат, бѣгает, бѣгаатбѣгамъ, бѣгаемъ, бѣгаамъ, бѣгамь, бѣгаемь, бѣгаамь, бѣгам, бѣгаем, бѣгаам, бѣгамо, бѣгаемо, бѣгаамобѣгате, бѣгаете, бѣгаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
бѣгаѭтъ, бѣгаѫтъ, бѣгаѧтъ, бѣгаютъ, бѣгаѭть, бѣгаѫть, бѣгаѧть, бѣгають, бѣгаѭт, бѣгаѫт, бѣгаѧт, бѣгаютбѣгавѣ, бѣгаевѣ, бѣгаавѣбѣгата, бѣгаета, бѣгаатабѣгате, бѣгаете, бѣгаатебѣгабѣга
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
бѣгамъ, бѣгамь, бѣгамбѣгатебѣгавѣбѣгатабѣгахъ, бѣгахь, бѣгахбѣга
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
бѣгабѣгахомъ, бѣгахомь, бѣгахом, бѣгахмꙑбѣгастебѣгашѧ, бѣгашѫ, бѣгаша, бѣгаше, бѣгахѫбѣгаховѣбѣгаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
бѣгастебѣгаахъ, бѣгахъ, бѣгаахь, бѣгахь, бѣгаах, бѣгахбѣгааше, бѣгашебѣгааше, бѣгашебѣгаахомъ, бѣгахомъ, бѣгаахомь, бѣгахомь, бѣгаахом, бѣгахомбѣгаашете, бѣгашете, бѣгаасте, бѣгасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
бѣгаахѫ, бѣгахѫ, бѣгаахѹ, бѣгахѹбѣгааховѣ, бѣгаховѣбѣгаашета, бѣгашета, бѣгааста, бѣгастабѣгаашете, бѣгашете, бѣгаасте, бѣгасте
бѣгат -бѣгаѭ -бѣгаш несв 1. Бягам, тичам намьнкъ ... оставлѣатъ овъцѧ  бѣгаатъ М Йо 10.12 тъгда сѫште въ іюде да бѣгаѭтъ на горꙑ М Мт 24.16 ЗI А СК Б се ѹдалхъ сѩ бѣгаѩ СП 54.8 текѫште бѣгаахѫ акꙑ огн҄емъ пакꙑ гонм С 39.21 вьс отъ ѹжасеньꙗ ... на хлѣвнꙑ горѣ вьꙁлѣꙁошꙙ. правъднꙑ же ѹѹвъ плштъ бѣгаѭштхъ. пꙑтааже кꙑ ꙁвѣтъ сьмꙙтеньꙗ того С 566.1 Образно. нъ вждѫ рее того агг҄елꙑ окрьсть стоѧштꙙ вждѫ сльньце бѣжꙙште С 437.27 2. Избягвам, отбягвам, страня от нещо бѣгате любодѣꙗнѣ. въсѣкъ бо грѣхъ ... кромѣ тѣлесе естъ Е 2б 14 дажд емѹ не въ тъще тщ (!). нъ въ стнѫ бѣгат вꙿсѣкоѩ ꙁълобꙑ СЕ 81b 16 бѣга сласт акꙑ лꙗ еꙁавел С 351.13 въꙁда мѹ нарѣ цѣсарь глагол҄ꙙ. мра  съвъкѹпьнꙗ бѣгаш. да бѣгат т отъ свꙙтꙑхъ цръкъвъ вел҄ѫ С 200.11 М З А СК Б Е СП СЕ С Гр φεύγω ἀποδιδράσκω φυγαδεύω Нвб бягам ОА ВА АК Бот НТ Дюв НГер МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ бèгам ДА Срв Бяга МИ Бежан МИ Бежанци МИ СНМБ Бежанище МИ БС,ЕРГ Бежаново МИ ВК, Мя