Исторически речник
брьвьно  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
брьвьно, брьвъно, брьвнобрьвьна, брьвъна, брьвнабрьвьнѹ, брьвънѹ, брьвнѹбрьвьномь, брьвъномь, брьвномь, брьвьномъ, брьвъномъ, брьвномъбрьвьнѣ, брьвънѣ, брьвнѣбрьвьна, брьвъна, брьвна
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
брьвьнъ, брьвънъ, брьвенъ, брьвьнь, брьвънь, брьвеньбрьвьномъ, брьвъномъ, брьвномъ, брьвьномь, брьвъномь, брьвномьбрьвьнꙑ, брьвънꙑ, брьвнꙑбрьвьнѣхъ, брьвънѣхъ, брьвнѣхъ, брьвьнѣхь, брьвънѣхь, брьвнѣхьбрьвьнѣ, брьвънѣ, брьвнѣбрьвьнѹ, брьвънѹ, брьвнѹ
NnDu
брьвьнома, брьвънома, брьвнома
брьвьно ср Греда то же вдш сѫецъ въ оцѣ братра твоего. а бръвъна еже естъ въ оцѣ твоемь не юеш М Мт 7.3 З, А, СК. Срв.Лк 6.41 М З л како рееш братрѹ твоемѹ. остав  ꙁъмѫ сѫецъ ꙁ оесе твоего. ꙇ се бръвъно въ оцѣ твоемь М Мт 7.4 З А л како можеш решт братрѹ твоемѹ. братре остав да ꙁъмѫ сѫецъ же естъ въ оцѣ твоемь. самъ бръвъна въ оцѣ твоемь не вдѧ. лцемѣре. ꙁъм пръвѣе бръвъно ꙁ оесе твоего М Лк 6.42 З. Срв.Мт 7.5 Изч М З А СК Гр δοκός бръвъно брьвꙿно брьвно брьвъно Нвб бръвно НГер МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР ДА бревно книж остар ВА МлБТР РБЕ Срв бръв м ДА бръв ж диал МлБТР БТР РБЕ ДА бров м ДА бървен м ДА