Исторически речник
брашьно  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
брашьно, брашъно, брашнобрашьна, брашъна, брашнабрашьнѹ, брашънѹ, брашнѹбрашьномь, брашъномь, брашномь, брашьномъ, брашъномъ, брашномъбрашьнѣ, брашънѣ, брашнѣбрашьна, брашъна, брашна
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
брашьнъ, брашънъ, брашенъ, брашьнь, брашънь, брашеньбрашьномъ, брашъномъ, брашномъ, брашьномь, брашъномь, брашномьбрашьнꙑ, брашънꙑ, брашнꙑбрашьнѣхъ, брашънѣхъ, брашнѣхъ, брашьнѣхь, брашънѣхь, брашнѣхьбрашьнѣ, брашънѣ, брашнѣбрашьнѹ, брашънѹ, брашнѹ
NnDu
брашьнома, брашънома, брашнома
брашьно ср 1. Храна, хранителен продукт прстѫпшѧ къ немѹ ѹенц его. глѭште. пѹсто естъ мѣсто ... отъпѹст народꙑ. да шедъше вь блжьнѧѩ градъцѧ. кѹпѧтъ брашъна себѣ М Мт 14.15 З А СК ꙇмѣѩ дьвѣ рꙁѣ да подастъ не мѫщѹмѹ ꙇ мѣѩ брашъна такожде да твортъ М Лк 3.11 З А СК аще брашно съблажнѣеть брата моего. не мамъ мѧсъ ѣст въ вѣкꙑ Е 3б 11 ї одѣждꙇ ꙇмъ мана ѣсті ... ї хлѣбъ аг҄лъ ѣстъ лкъ брашьно посъла імъ СП 77.25 проложішѩ трѹп рабъ твоіхъ. брашьно пьтіцамъ небснꙑмъ СП 78.2 ѧдо. бѫд въ добро брашъно. ѣдѣнѣ мѣсто. сѹхоѣдець. въ вноптѣ мѣсто водопца СЕ 70а 24 мⷧ҇о наⷣ҇ съблажъньшꙇмь сѧ въ брашънѣ СЕ 22b 4 подамъ же мѹ брашьно.  простеръ рѫкѫ вьꙁемъ да ꙗстъ С 27.27—28 семѹ ѹбо ꙁждемѹ манастꙑрѹ. прнѹждаемъ бѣаше правьдвꙑ тъ мѫжъ ... варꙙштꙋ ност брашъно дѣлателемъ С 284.28 Образно. їскѹсішѩ ба въ сръдьціхъ своіхъ въспросіт брашьнъ дшамъ на своімъ СП 77.18 въꙁалꙿка [сѹсъ] не на пштѫ ловѣьскѫ нъ на жꙁнъ ловѣьскѫ. мо бо брашьно рее стъ. да сътворѫ вол҄ѫ отьѫ с С 349.27 Само мн.Ястия, яденета. трепеꙁа ѹготова сꙙ. брашна готова С 470.26 бѣахѫ же въ цръквшт томъ ꙁмве жвѫште.  жърьц дноѭ лѣта сладька брашна подаꙗхѫ мъ С 227.30 2. Посеви, реколта влко моі ꙁнанъе мое. їже кѹпьно насаділъ мнѣ брашъна СП 54.15 мⷧ҇о нⷣ҇а новоⷨ҇ брашъномь ... гі. ꙇ повелѣвъ ꙁем творт плодъ ... сѣмена с. ꙇ раꙁльнꙑѩ плодꙑ блгов СЕ 13а 9 3. Прен. Средства, разходи лѣпо бо бѣ мъ враѹ пршъдъшѹ ...  рѣкꙑ мъ цѣл҄енꙗ пролваѭштѹ. ѹдобь  беꙁ брашъна. отъ омꙑваѭштааго хъ. скврънꙑ своѩ оштат С 333.26 се праꙁꙿдьньство  тръжьство не мѣньꙗ трѣбѹт. не брашна. нъ вол҄ѭ днѫ.  сьвѣсть стѫ. нѣстъ нꙿсоже тѣлесьна кѹпт С 493.15 беꙁ брашна νήστης Без храна, гладен антон ... етврътъ дьнь матъ тръпꙙ беꙁ брашъна С 170.27 въкѹшат брашьно ἐσϑίω Храня се, ям аꙁъ бо днъ сѣждѫ сьде. пꙙты дьнь не въкѹшаѧ брашьно С 170.8 брашьно добро [τὸ] ἀγαϑόν Вкусна храна бѣаше прѣдь нма трепеꙁа ѹготована вьсѣьскꙑм брашънꙑ добрꙑм С 182.10—11 М З А СК Е СП СЕ К С Гр βρῶμα βρῶσις βρώσιμον τροφή έ῎δεσμα ἐπισιτισμός τὰ ἑψητά τὰ κόλλυβα δαπάνη ἑστίασις αἴσϑησις брашъно брашно Нвб бра̀шно́ ОА ВА НТ АК Бот Дюв НГер МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ ДА