Исторически речник
братьство  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
братьство, братъство, братствобратьства, братъства, братствабратьствѹ, братъствѹ, братствѹбратьствомь, братъствомь, братствомь, братьствомъ, братъствомъ, братствомъбратьствѣ, братъствѣ, братствѣбратьства, братъства, братства
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
братьствъ, братъствъ, братествъ, братьствь, братствь, братьстъвь, братстъвь, братьстьвь, братстьвьбратрьствомъ, братъствомъ, братствомъ, братьствомь, братъствомь, братствомьбратьствꙑ, братъствꙑ, братствꙑбратьствѣхъ, братъствѣхъ, братствѣхъ, братьствѣхь, братъствѣхь, братствѣхьбратьствѣ, братъствѣ, братствѣбратьствѹ, братъствѹ, братствѹ
NnDu
братьствома, братъствома, братствома
братьство ср 1. Братство, родствено отношение между братя сь лѣпотꙑ на вꙑꙗхъ хъ плака. же съврьгошꙙ ꙗрьмъ братьства сь себе С 364.29 2. Побратимство, братство в духовен смисъл ѡ дарѣ прѣжде свⷳ҇ѧнѣмь. естънааго тѣла.  кръве га нашего сха ѣко прѧстт сѧ ма ... ꙇ съблюст братръство ... гю СЕ 9b 10 Изч СЕ С Гр φιλαδελφία ἀγάπη братръство Нвб братство ОА ВА АК НТ Бот НГер МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ ДА Срв брасто диал ДА