Исторически речник
братъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
братъ, братьбратабратѹ, братовбратъ, братьбратабратомь, братомъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
братѣбратебрат, братовебратъ, брать, братовъ, братовьбратомъ, братомь, братовомъ, братовомьбратꙑ, братовꙑ
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
братꙑ, братовꙑ, братъмбратѣхъ, братѣхь, братохъ, братохь, братовохъ, братовохьбратабратѹбратома
братъ м 1. Брат по кръвно родство, ро̀ден брат бѣ же марѣ помаꙁаавъшѣ га мѵроѭ ... еѩже братръ ла(ꙁа)рь болѣаше М Йо 11.2 З, А, СК, Н. Срв.С 313.1—3 прѣдастъ же братръ братра на съмрьть. ꙇ отцъ ѧдо.  въстанѫтъ ѧда на родтелѧ. ꙇ ѹбьѭтъ ѩ М Мк 13.12 З. Срв.Мт 10.21 М З А мос рее аште къто ѹмьретъ не мꙑ ѧдъ. да пометъ женѫ его. ꙇ вьскрѣстъ сѣмѧ братра своего М Мт 22.24 ЗI. Срв. Мк 12. 19 М З вдѣ [сѹсъ] два братра смона нарцаѭштааго сѧ петра. і анꙿдрѣѭ З Мт 4.18 А СК пр цр перстѣ. артаванѣ. снѣ аласур братѹ сѫщꙋ. кюрꙋ црѹ арменъскѹ. лъстѫ ѹбенъ бꙑстъ Е 38а 9 вдꙙ отꙿць сна кол҄ема ...  братъ брата.  прокꙑѧ по рꙙдѹ С 57.1 то бо рееш гда слꙑшш бога глагол҄ѫшта къ канꙋ. къде авел҄ь братъ тво С 304.26 полагаѫ памѧть (отьц)ꙋ  матер  брат(ꙋ н)а кръстѣхъ схъ СН 2. Съмишленик, единоверец, ближен то же вдш сѫецъ въ оцѣ братра твоего. а бръвъна еже естъ въ оцѣ твоемь не юеш М Мт 7.3 З А СК аще брашно съблажнѣетъ брата моего. не мамъ мѧсъ ѣст въ вѣкꙑ. да не съблажнаѫ брата моего Е 3б 12.14 онъ же тебе раді. не ослабілъ естъ ꙇ ѹмьрѣт. а тꙑ гнѣва своемѹ братрѹ. не можеші отъпѹстті К 8b 37 Монах, калугер. братръ нашъ ... стржетъ власꙑ главꙑ своеѩ. въ мѧ оца  сна  стааго дха СЕ 96b 8 молмъ сѧ ꙁа гѹмена. прѣемъшааго братра нашего СЕ 83b 8 не послѹша братъ. нъ отде пѫтемъ же въ манастꙑрь дѣаше С 291.1 дѫштѹ же мѹ пѫтемь сьрѣте  братъ нѣкꙑ. мꙑ въ стнѫ хса вь себѣ С 524.6  прстѫпвъ къ мѫжѹ. прмꙑ го въ своѭ хлѣвнѫ братъ. глагола мѹ. ое накаж мꙙ о хсѣ сна свого.  ѹтврьд м срьдьце С 524.22 брате Обръщение между монаси, свещеници, християни ьто прде братре прпадаѩ къ стѹмѹ олътарю СЕ 86b 19 дꙿнесь тѧ ꙁбъра. ꙇ раꙁлѫ тѧ гь отъ мрънааго жтѣ ... въторое кръщене премлеш дꙿнесь брате СЕ 90b 16 (не б)ѫді ѹбо пеальнь брате. слꙑшавъ ѣко іс прѣданъ бꙑс К 3b 35 бож рабъ. ѹмлвъ сꙙ ...  облобꙑꙁаѧ  глаголааше. не пеалѹ сꙙ ꙁѣло брате С 526.13 онъ же рее сътворвъ молтвѫ. брате отврьщ мѹ да вьлѣꙁетъ С 558.27 прост мꙙ брате. каꙗт себе  плакат велкꙑхꙿ мохъ грѣхъ С 524.27 бес прѣстан напаѣ садъ своѩ братра. сльꙁам молѧ сѧ Р II 1.4 ѹбт брата ἀδελφοκτονέω Извършвам братоубийство не сце бо брата ѹбівъ канъ оскврьн ꙁемьѭ ... лꙿма ждове неьст се велко сътворшꙙ С 485.8 М З А СК Б О Н Е СП СС СЕ К С ЗЛ Р МЛ СН Гр ἀδελφός σύνδουλος братръ Нвб брат ВА АК Бот НТ Дюв НГер МлБТР ЕтБАН БТР АР РБЕ ДА Срв брак ДА