Исторически речник
брат сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
брат сѧборѭ, борѧ, борюборешборетъ, бореть, боретборемъ, боремь, борем, боремоборете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
борѭтъ, борѧтъ, борютъ, борѭть, борѧть, борють, борѭт, борѧт, борютборевѣборетаборетеборбор
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
бормъ, бормь, бормбортеборвѣбортабрахъ, брахбра
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
брабрахомъ, брахомь, брахом, брахмꙑбрастебрашѧ, брашѫ, браша, браше, брахѫбраховѣбраста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
брастеборꙗахъ, борѣахъ, борꙗахь, борѣахь, борꙗах, борѣах, борѧхъ, борѧхь, борѧхборꙗаше, борѣаше, борѧшеборꙗаше, борѣаше, борѧшеборꙗахомъ, борѣахомъ, борꙗахомь, борѣахомь, борꙗахом, борѣахом, борѧхомъ, борѧхомьборꙗашете, борѣашете, борꙗасте, борѣасте, борѧшете, борѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
борꙗахѫ, борѣахѫ, борꙗахѹ, борѣахѹ, борѧхѹборꙗаховѣ, борѣаховѣ, борѧховѣборꙗашета, борѣашета, борꙗаста, борѣаста, борѧшета, борѧстаборꙗашете, борѣашете, борꙗасте, борѣасте, борѧшете, борѧсте
брат сѧ -борѭ сѧ -бор҄еш сѧ несв Боря се, влизам в борба с някого помлѹі мѩ ѣко попьра мѩ лвкъ. весъ денъ борѩ сътѫж мі СП 55.2 да реетъ нꙑнѣ їль. мьножцеѭ (брашѩ) брашѩ сѩ со мьноѭ отъ юності моеѩ. їбо не прѣмогѫ мене СП 128.1 свѣтъ отъ распінаѭштхъ. по г борѧ ноштьѭ. беꙁаконꙿнѫѭ ... ꙁемⷧѣ ꙁꙑблѫшті сѧ мѧтетъ К 11b 1 блаженꙑ славьꙗше ба глꙙ. многашд бърашꙙ сꙙ съ мноѭ бо не прѣмогошꙙ мене С 113.9 Прич. сег. деят. като същ. борѧ м ед борѭще [сѧ] м мн ὁ πολ´εμιος, οἱ πολεμοῦντες, οἱ πολεμο´υμενοι, οἱ τὴν π´αλην ἀναδεχ´ομενοι Този [тези], който [които] се съпротивлява [се съпротивляват]; този [тези], който [които] се бори [се борят] сѫд гі. обдѩщїмъ мѩ. вьꙁбран борѭштїмъ сѩ со мьноѭ СП 34.1 двьр мѣста пштьнааго ꙁатворшꙙ сꙙ. млꙋѭ побѣжденааго.  хоштѫ сьнꙙт сꙙ съ борѫштмъ. ѹтат сꙙ хоштѫ слъ небесъскꙑхъ С 247.25 плѣн҄енꙑмъ рабомъ ꙁбавтел҄ь. прде борѫштмъ сь любьвьѭ крѣпъкъ покровъ С 251.26 Воювам, влизам в бой, в битка, във военни действия. помьнте л гда сꙙ бꙿрахомъ на велцѣ брані ...  дастъ намъ бгъ слѫ С 72.27 не вьсегꙿда л гꙿда наьнѣѣхомъ сꙙ брат. глаголаахомъ ѱалꙿмоса сего С 73.9—10 Образно. како вꙑнѫ хвалтѧ. сътворьшааго. въсверѣпѣвъше бо влънам съ ꙁемⷧ(е)ѩ сѧ боретъ ... ꙇ на пѣсъцѣ раꙁбваѩ кроттъ сѧ СЕ 1а 19 СП СЕ К С Гр πολεμέω μάχομαι ἐκπολεμέομαι συνάπτω προσμάχομαι Нвб боря се ОА ВА АК НТ Бот Дюв НГер МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ ДА