Исторически речник
бракъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
бракъ, бракьбракабракѹ, браковбракъ, бракьбракабракомь, бракомъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
брацѣбраебрацбракъ, бракьбракомъ, бракомьбракꙑ
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
бракꙑбрацѣхъ, брацѣхьбракабракѹбракома
бракъ м Брак, брачен съюз сь бо їѡсфъ ... ьстъномъ бракомꙿ женвъ сꙙ прѣжде.  родвъ сꙑнꙑ страда подрѹжꙗ  жвѣаше въ стотѣ С 246.14 отъ дѣвꙑ ꙁде їс. велко ѹдо бракъ прѣт С 428.13 родтелꙗ же мѹ сего не вѣдѫшта съвѣтъ о брацѣ твораста.  прведъша оженста С 25.18 Брачно тържество, сватба. ꙇ въ трет день бракъ бꙑстъ въ кана галлесцѣ М Йо 2.1 З А О бракъ ѹбо готовъ естъ. а ꙁъван не бѣшѧ достон М Мт 22.8 ЗI, А. Срв. СЕ 106b 4 ꙇ шедъше раб т на пѫт. събърашѧ вьсѧ ѩже обрѣтѫ ... ꙇ сплъншѧ бракъ въꙁлежѧштхъ М Мт 22.10 ЗI, А. Срв. СЕ 106b 11—12 мѫжи любите женꙑ своѩ! аще и разьнорождени сте, то бракомь съкоупили сѧ сте ЙЕ Шест. 180d како же вавлонѣне егда съвокѫпѧт сѧ скврънымъ бракоⷨ съ своею сердоболею сквернѧтьⷭ Пс. Кес. 110/109 н же южⷯ бра́ковъ воꙁꙿжелѣе́ть • н̏ же клѧтвою̀ ложною̀ кленет сѧ̀ Фот. 664б въсхотелъ⸱ болши ми̇ръ⸱ и̑меѧти⸱ съ алеѯандромъ и̇ далъ⸱ свою꙼ дъщерь⸱ дестолетною(!)⸱ за сина⸱ алеѯанъдрова їѡ̇ана шизма́на⸱ сꙋ́ща петинадесетолетна и̇ съвръшали⸱ бра̇къ⸱ славенъ̇ ПХ 44r Образно. ое га нашего сха. блв раба твоего ... въ дховнꙑѩ бракꙑ. ꙇ съподоб  СЕ 94b 24 раꙁоумѣимъ ꙗко на бракъ смъ ꙁъвани. на бракъ же не простъ нъ цⷭ҇рвъ. помꙑслимъ и видимъ. идоущаꙗ на ꙁемьнꙑи бракъ. ꙗко не въ сквьрньнахъ поидоуть КП Учит. 114c-d Сватба, сватбено празненство. тожⷣе слышавъ ҆де на бра́къ птъ все̏ нощ ХрГС 474a26 М З А СК О Е СЕ С ЙЕ Шест. Пс. Кес. Фот. ПХ ХрГС КП Учит. Гр γάμος νυμφών γάμοι Нвб брак ОА ВА НТ Бот Дюв НГер МлБТР ЕтМл БТР АР РБЕ ЕтБАН ДА