Исторически речник
боголѣпьнъ  
боголѣпьнъ -ꙑ прил. 1.Достоен, подходящ за Бога въпрашаѭтъ беꙁѹмьл҄ ... акꙑ ніколже вдѣвъше благодѣтелꙗ.  славъна боголѣпьнꙑм ѹдесꙑ С 322.29 свѣтълꙑ тъ боголѣпьнꙑ гласъ къ себѣ првлѣкѫ. С 332.17 Волеѭ благолѣпьноѭ подвꙃавъ сѧ б͞голѣпьнѹемѹ тееню  д͞ховьнꙑмь неводомь словесе б͞жѣ вьсѧ къ вѣрѣ првлааѧ КО Клим. ꙗкоже бжꙗ дары прімат въ нѹ боголѣпьнѣмь СС 47б юдв сѧ ѡставї и надѣа҆ сѧ покаа҆тⷭ҇ емоу понеже дѣтес҆къ есть и ннѣ бголѣпны̏ сы҆ с нам еⷭ҇ дѡско́ръ. слышаахѫ ХрГС 477b всѣхъ лвкъ отъложьшемъ боголѣпьнꙑ канонꙑ въкѹпь събьрат ЕК 2,12 дномѹ лвкѹ томѹ пркасающе вꙑшашсꙗ же•  бголѣпьнаꙗ дномѹ бѹ слово ЕК 680,1 жтьꙗ болѣпнаго  англьско покаꙁа ХрГА 243 т ꙁꙿде бжтⷭвнаа словеса сѧ слышаахѫ. зде хвалы бг͠олѣпꙿныѫ  схⷣоныѫ. хвалт поⷣба бѣше  пр семъ Сб. Герм. 251б ҆ е҆дносѫщнаго и единославнаго томоу ѹ҆тѣштелѣ дха,. бголѣпнаго равноьстїа же ҆ сана, а҆наѳема БС 17б ꙁане сщенныⷯ въꙁлѡже́нї бголѣпнагѡ блгѡꙋ҆краше́нїа, нꙁло́жт дръꙁнѫшѫ Уст. Ник. 86б ꙗ͗ко толикъ сыи въ славѣ иже мрътвьіѫ въстави властїѫ бголѣпноѫ, и͗же мѡре дхомъ запрѣщѫ, и͗же словомъ съкрꙋшаѫ сатанѫ ПХом.ІІ 64а сътвор же  рад въѡбраженїа ѡградѫ твръдѫ ꙁѣло  бголѣпнѫ Пр септември 95,25 2. Божествен, сияещ с божествена светлина (като епитет). бо болѣпны павелъ въ створень словесъ всѣхъ сльнѣ ХрГА 313 3. Който е достоен за нещо свещено (за свещено лице), свещен. в борꙁѣ же ꙗко ꙁвѣр неѹкроен прведше болѣпнаго мѹжа ѡного ьстнѹю брадѹ потръгошѧ ХрГА540 Изч С Калка от гр. ϑεοπρεπής Нвб боголепен книж. остар. ВА РБЕ Срв Боголеп ЛИ СтИл,РЛФИ