Исторически речник
богатъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
богатъ, богатьбогатабогатѹбогатъ, богатьбогатабогатомь, богатомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
богатѣбогате, богатꙑбогатбогатъ, богатьбогатомъ, богатомьбогатꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
богатꙑбогатѣхъ, богатѣхьбогатабогатѹбогатомабогато
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
богатабогатѹбогатобогатабогатомь, богатомъбогатѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
богатабогатъ, богатьбогатомъ, богатомьбогатабогатꙑбогатѣхъ, богатѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
богатѣбогатѹбогатомабогатабогатꙑ, богатѫбогатѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
богатѫ, богатѹбогатоѭ, богатоѫ, богатоѧ, богатоюбогатѣбогатꙑбогатъ, богатьбогатамъ, богатамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
богатꙑбогатамбогатахъ, богатахьбогатѣбогатѹбогатама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
богатꙑ, богатꙑ, богатобогатаго, богатаего, богатааго, богатаго, богатого, богатога, богатгобогатѹмѹ, богатѹемѹ, богатѹѹмѹ, богатѹмѹ, богатоомѹ, богатомѹ, богатоѹмѹ, богатмѹбогатꙑ, богатꙑ, богатобогатаго, богатаего, богатааго, богатаго, богатого, богатога, богатгобогатꙑмь, богатꙑмь, богатꙑмъ, богатꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
богатѣмь, богатѣемь, богатѣѣмь, богатѣамь, богатѣмь, богатѣмъ, богатѣемъ, богатѣѣмъ, богатѣамъ, богатѣмъ, богатомь, богатомъбогатꙑ, богатꙑ, богатобогатбогатꙑхъ, богатꙑхъ, богатꙑхь, богатꙑхь, богатѣхъ, богатѣхьбогатꙑмъ, богатꙑмъ, богатꙑмь, богатꙑмь, богатѣмъ, богатѣмьбогатꙑѧ, богатꙑꙗ, богатꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
богатꙑм, богатꙑмбогатꙑхъ, богатꙑхъ, богатꙑхь, богатꙑхьбогатаꙗ, богатаа, богатаѣбогатѹю, богатоюбогатꙑма, богатꙑмабогато, богатое
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
богатаго, богатаего, богатааго, богатаго, богатого, богатога, богатгобогатѹмѹ, богатѹемѹ, богатѹѹмѹ, богатѹмѹ, богатоомѹ, богатомѹ, богатоѹмѹ, богатмѹбогато, богатоебогатаго, богатаего, богатааго, богатаго, богатого, богатога, богатгобогатꙑмь, богатꙑмь, богатꙑмъ, богатꙑмъбогатѣмь, богатѣемь, богатѣѣмь, богатѣамь, богатѣмь, богатѣмъ, богатѣемъ, богатѣѣмъ, богатѣамъ, богатѣмъ, богатомь, богатомъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
богато, богатоебогатаꙗ, богатаа, богатаѣ, богатаѧбогатꙑхъ, богатꙑхъ, богатꙑхь, богатꙑхь, богатѣхъ, богатѣхьбогатꙑмъ, богатꙑмъ, богатꙑмь, богатꙑмь, богатѣмъ, богатѣмьбогатаꙗ, богатаа, богатаѣ, богатаѧбогатꙑм, богатꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
богатꙑхъ, богатꙑхъ, богатꙑхь, богатꙑхьбогатѣбогатѹю, богатоюбогатꙑма, богатꙑмабогатаꙗ, богатаа, богатаѣ, богатаѧбогатꙑѧ, богатꙑꙗ, богатѫѭ, богатꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
богатѣ, богатобогатѫѭ, богатѹю, богатоѭ, богатоюбогатѫѭ, богатоѫ, богатоѧ, богатоюбогатѣбогатꙑѧ, богатꙑꙗ, богатꙑебогатꙑхъ, богатꙑхъ, богатѣхъ, богатꙑхь, богатꙑхь, богатѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
богатꙑмъ, богатꙑмъ, богатѣмъ, богатꙑмь, богатꙑмь, богатѣмьбогатꙑѧ, богатꙑꙗ, богатꙑебогатꙑм, богатꙑмбогатꙑхъ, богатꙑхъ, богатꙑхь, богатꙑхьбогатѣбогатѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
богатꙑма, богатꙑмабогатѣ, богатѣшбогатѣшабогатѣшѹ, богатѣшюбогатѣбогатѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
богатѣшемь, богатѣшемъбогатѣшбогатѣбогатѣше, богатѣшбогатѣшь, богатѣшъбогатѣшемъ, богатѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
богатѣшѧбогатѣшбогатѣшхъ, богатѣшхьбогатѣшабогатѣшѹ, богатѣшюбогатѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
богатѣе, богатѣ, богатѣшебогатѣшабогатѣшѹ, богатѣшюбогатѣе, богатѣ, богатѣшебогатѣшабогатѣшемь, богатѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
богатѣшбогатѣе, богатѣбогатѣша, богатѣшбогатѣшь, богатѣшъбогатѣшемъ, богатѣшемьбогатѣша, богатѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
богатѣшбогатѣшхъ, богатѣшхьбогатѣшбогатѣшѹ, богатѣшюбогатѣшемабогатѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
богатѣшѧ, богатѣшѫ, богатѣшебогатѣшбогатѣшѫ, богатѣшѧ, богатѣшѹбогатѣшеѭ, богатѣшеѫ, богатѣшеѧ, богатѣшеюбогатѣшбогатѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
богатѣшѧ, богатѣшѫ, богатѣшебогатѣшь, богатѣшъбогатѣшамъ, богатѣшамьбогатѣшѧ, богатѣше, богатѣшѫбогатѣшамбогатѣшахъ, богатѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
богатѣшбогатѣшѹ, богатѣшюбогатѣшамабогатѣ, богатѣшбогатѣшаго, богатѣшаего, богатѣшааго, богатѣшагобогатѣшѹмѹ, богатѣшѹемѹ, богатѣшѹѹмѹ, богатѣшѹмѹ, богатѣшюмѹ, богатѣшюемѹ, богатѣшюѹмѹ, богатѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
богатѣбогатѣшаго, богатѣшаего, богатѣшааго, богатѣшагобогатѣшмь, богатѣшмь, богатѣшмъ, богатѣшмъбогатѣшмь, богатѣшмь, богатѣшмъ, богатѣшмъбогатѣбогатѣше, богатѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
богатѣшхъ, богатѣшхъ, богатѣшхь, богатѣшхьбогатѣшмъ, богатѣшмъ, богатѣшмьбогатѣшѧѧ, богатѣшее, богатѣшѫѫбогатѣшм, богатѣшмбогатѣшхъ, богатѣшхъ, богатѣшхьбогатѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
богатѣшѹю, богатѣшююбогатѣшма, богатѣшмабогатѣе, богатѣ, богатѣшее, богатѣшебогатѣшаго, богатѣшаего, богатѣшааго, богатѣшагобогатѣшѹмѹ, богатѣшѹемѹ, богатѣшѹѹмѹ, богатѣшѹмѹ, богатѣшюмѹ, богатѣшюемѹ, богатѣшюѹмѹ, богатѣшюмѹбогатѣе, богатѣ, богатѣшее, богатѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
богатѣшаго, богатѣшаего, богатѣшааго, богатѣшагобогатѣшмь, богатѣшмь, богатѣшмъ, богатѣшмъбогатѣшмь, богатѣшмь, богатѣшмъ, богатѣшмъбогатѣе, богатѣ, богатѣшее, богатѣшебогатѣшаꙗ, богатѣшаѣ, богатѣшаѧбогатѣшхъ, богатѣшхъ, богатѣшхь, богатѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
богатѣшмъ, богатѣшмъ, богатѣшмьбогатѣшаꙗ, богатѣшаѣ, богатѣшаѧбогатѣшм, богатѣшмбогатѣшхъ, богатѣшхъ, богатѣшхьбогатѣшбогатѣшѹю, богатѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
богатѣшма, богатѣшмабогатѣшꙗ, богатѣшѣ, богатѣшаꙗбогатѣшѧѧ, богатѣшѧѩ, богатѣшѫѫ, богатѣшаѧ, богатѣшее, богатѣшеѥбогатѣшбогатѣшѫѫ, богатѣшѫѭ, богатѣшѧѧ, богатѣшѧѩ, богатѣшююбогатѣшѫѫ, богатѣшѫѭ, богатѣшѧѧ, богатѣшѧѩ, богатѣшюю, богатѣшеѭ, богатѣшеѫ, богатѣшеѧ, богатѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
богатѣшбогатѣшꙗ, богатѣшѣбогатѣшѧѧ, богатѣшѧѩ, богатѣшѫѫ, богатѣшаѧ, богатѣшее, богатѣшеѥбогатѣшхъ, богатѣшхъ, богатѣшхь, богатѣшхьбогатѣшмъ, богатѣшмъ, богатѣшмь, богатѣшмьбогатѣшѧѧ, богатѣшѧѩ, богатѣшѫѫ, богатѣшаѧ, богатѣшее, богатѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
богатѣшм, богатѣшмбогатѣшхъ, богатѣшхъ, богатѣшхь, богатѣшхьбогатѣшбогатѣшѹю, богатѣшююбогатѣшма, богатѣшма
богатъ -ꙑ прил 1. Богат, имотен, състоятелен прде лкъ богатъ отъ арматѣѩ. ꙇменемъ осфъ М Мт 27.57 З, А. Срв. К14b 34 С452.28 С453.22 кѹ едномѹ богатѹ огобьѕ сѧ нва М Лк 12.16 З СК лцю твоемѹ помолѩтъ сѩ богаті людье СП 44.13 прде къ ... въ істнѫ богатъ. ѣко вьсе съложеное. тѣло гне прмъ К 14b 21 Срв. К14b 22, 24, 26 С453.11,12, 15 2. Като същ. богатꙑ м ед ὁ πλούσιος Богаташ, имотен човек ѹмьрѣтъ же  богатꙑ  прогрѣсѧ  М Лк 16.22 З А СК вдѣаше [съ] како народъ мететъ мѣдъ въ гаꙁофлакѭ. ꙇ мноѕ богат въмѣтаахѫ многа М Мк 12.41 прѣсѣдітъ въ лателіхъ съ богатъїімі. вь таінꙑіхъ ѹбіті неповінънаго СП 9.29 аште ѹбогъ с. нмьже мьн҄е мѣт маш богатааго С 491.25—26 богатꙑ бо штꙙдꙙ своѧ рѣдꙑ. пѹствъ поѧ телцѫ нштааго С 360.4 3. Обилен, изобилен ѡ ѹкрѣпльшмь нꙑ. пръвѣе съконьанѣ. ѹгодт прѣдъ гдемь. ꙇ посълат богатꙑѩ млост СЕ 61а 15 мꙑ грѣшън ... насꙑщьше сѧ. богатꙑхъ благъ твохъ. хвалѫ тебѣ прносмъ СЕ 17b 9 гі бже нашъ ... неꙁдреенꙑ благостѭ. ꙇ богатꙑмь помꙑшленемь СЕ 20b 12 пото же ꙗко овъ свѣтло одѣн ностъ.  богатѫ трепеꙁѫ поставьꙗтъ С 491.17—18 богатъ бꙑт πλουτεύω Богат съм въ то года патрархѹ сѫштѹ въ ерѹсалмѣ ... обрѣте облаженка сава ... въ мноꙁѣ ѹбо пльтьнѣѣмъ ѹбожьствѣ ходꙙштемъ. дѹховънꙑм же благодѣтьм богатомъ сѫштемъ С 283.11 М З А СК СП СЕ К С Гр πλούσιος ἐν πλούτῳ κομῶν Нвб богат ОА ВА НТ АК Бот Дюв МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ ДА богатий остар НГер Срв бо̀гатен прил ДА Богатей ЛИ Богатин ЛИ Богатов ФИ Богатев ФИ СтИл,РЛФИ Богатово МИ СНМБ Богатско МИ Богацко МИ ВК,Мя